Animacja kultury – Nowość

Studia adresowane są do aktywnych, zaangażowanych, twórczych osób niezależnie od wieku (zatrudnionych bądź niezatrudnionych w sferze działalności kulturalnej), które chcą uzyskać tytuł zawodowy dyplomowanego animatora kultury. Jedynym kryterium przyjęcia na studia jest posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia studiów licencjackich. W programie studiów znajdują się przedmioty przygotowania ogólnego, praktycznego i zawodowego, ze zdecydowaną przewagą zajęć warsztatowych opartych na realizacji projektów działaniowych. Program studiów jest ukierunkowany na kształtowanie i wzmocnienie kompetencji ogólnych i zawodowych obecnych i przyszłych pracowników sfery działalności kulturalnej. Oprócz kadry akademickiej zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych prowadzą doświadczeni, wybitni praktycy zatrudnieni w instytucjach i organizacjach działalności kulturalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na zasadzie formalnej współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. W tych instytucjach i organizacjach studenci odbywają także praktyki zawodowe pod kierunkiem doświadczonych tutorów-praktyków.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:

 • warsztaty sztuk performatywnych
 • warsztaty sztuk wizualnych
 • metodyka pracy animatora wolnoczasowego
 • metodyka pracy menedżera artystycznego
 • laboratorium kultury
 • plener artystyczno-metodyczny
 • trening kreatywności
 • zarządzanie projektem
 • metodyka działalności kulturalnej
 • elementy prawa autorskiego
 • ekopedagogika
 • przemysły kreatywne
 • edukacja muzealna

Nasi absolwenci pracują w:

 • instytucjach kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • urzędy gminy,
 • agencje artystyczne
 • instytucjach, organizacjach, przedsiębiorstwach, firmach prywatnych zatrudniających animatorów i menedżerów kultury,
 • ośrodkach i firmach turystycznych i rekreacyjnych,
 • centrach sportowe i rehabilitacyjnych,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach pomocy społecznej.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku animacja kultury mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 120

Specjalności:

Brak

Kryteria kwalifikacji:

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Dodatkowe informacje:

Studia uniwersyteckie na kierunku Animacja kultury II stopnia realizowane są w Polsce tylko w dwóch ośrodkach akademickich – UMCS w Lublinie i US w Szczecinie. Osoby zatrudnione w sferze działalności kulturalnej mogą uzyskać zwolnienie z realizacji części przedmiotów zawodowych na podstawie potwierdzenia efektów kształcenia w oparciu o posiadane i przedłożone dokumenty o pracy zawodowej w sferze działalności kulturalnej.