Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Opis studiów:

Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Umożliwiają zdobycie podstawowej ogólnej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobędą umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studenci będą uczyć się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia mają charakter praktyczny, co wiąże się z realizacją procesu kształcenia w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych oraz praktyki nauczycielskiej.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

Absolwent studiów będzie przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz aktywizowania swoich uczniów do podejmowania działalności twórczej. Ponadto będzie znał i rozumiał pojawiające się wśród dzieci indywidualne różnice rozwojowe, rozpoznawał czynniki ryzyka, oceniał prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju, jak też rozumiał, umiejętnie stymulował i wspomagał rozwijanie osobowych zdolności i talentów. W zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej będzie rozpoznawał objawy zagrożeń i trudności, oceniał jakość środowiska wychowawczego, konstruował programy interwencyjne, profilaktyczne i naprawcze oraz wskazywał kierunki rozwoju i wspomagania rozwijanie uzdolnień artystycznych. Absolwenci studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia lub studiach podyplomowych.

Kariera i praca:

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał kwalifikacje do pracy z dziećmi w klasach I-III szkoły podstawowej, w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego oraz we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uzyskiwane kwalifikacje są zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych.

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 300

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

Dodatkowe informacje:

Oferta pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stanowi realizację zapisów Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, które zakłada prowadzenie kształcenia na tym kierunku jako jednolite studia magisterskie. W programie studiów przewidziano realizację praktyki nauczycielskiej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III i świetlicy szkolnej. Studenci uczestniczący w praktykach będą wspierani przez pracownika naukowo-dydaktycznego ze strony uczelni. Dyrektorzy przedszkoli, szkół współpracujących przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających praktyki  zaplanowane w ramach studiów. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać się w obszarze wiedzy o kształceniu i wychowywaniu małych dzieci jednocześnie realizując własną potrzebę aktywnego działania w obszarze edukacji i kultury.   Studia są kierowane do absolwentów szkół średnich wiążących swoje plany na przyszłość z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w charakterze nauczyciela-wychowawcy. Rekrutacja na studia obejmuje standardowe wymagania ujęte w rozporządzeniu US.

Więcej informacji: http://ppiw.pl/