Studia pierwszego stopnia:

Animacja kultury – stacjonarne

Więcej informacji o kierunku…

Edukacja artystyczna – stacjonarne

Więcej informacji o kierunku…

Specjalności:

 • Plastyka i nauczyciel techniki
 • Nauczyciel muzyki
 • Nauczyciel tańca

Pedagogika – stacjonarne i niestacjonarne

 • animacja czasu wolnego
 • coaching edukacyjny
 • projektowanie edukacyjne

Więcej informacji o kierunku …

Pedagogika resocjalizacyjna –  stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna

Więcej informacji o kierunku …

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza –  stacjonarne i niestacjonarne

Więcej informacji o kierunku …

Praca Socjalna – stacjonarne i niestacjonarne

Więcej informacji o kierunku …

Studia drugiego stopnia

Animacja kultury – stacjonarne

Więcej informacji o kierunku…

Edukacja artystyczna – stacjonarne i niestacjonarne

Więcej informacji o kierunku…

Pedagogika – stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna (profil ogólnoakademicki)
 • pedagogika szkolna (profil ogólnoakademicki)

Więcej informacji o kierunku…

Praca socjalna – stacjonarne i niestacjonarne

Więcej informacji o kierunku…

Studia 5 letnie jednolite magisterskie i podyplomowe

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – stacjonarne i niestacjonarne

Więcej informacji o kierunku…

Pedagogika specjalna – stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Więcej informacji o kierunku …