Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną – studia drugiego stopnia – OSTATNI ROK REKRUTACJI

Studia uzyskały w 2021 roku Certyfikat Akredytacyjny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”

Link do strony rekrutacji 

Opis studiów:

Studia trwają 2 lata  i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki ze specjalnością pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z rozszerzoną edukacją artystyczną.  Umożliwiają zdobycie podstawowej ogólnej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej  i psychologicznej  niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego w tym również osiągania samorealizacji w działalności artystycznej. W trakcie studiów studenci zdobędą umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego. Studenci będą uczyć się  refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia mają charakter praktyczny, co wiąże się z realizacją procesu kształcenia w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych oraz na praktyki zawodowej (nauczycielskiej). Szczególnie ważne w realizowanym procesie kształcenia akademickiego jest przygotowanie studenta do projektowania i realizowania procesu dydaktycznego w oparciu o zajęcia artystyczne: plastyczne i muzyczne oraz kulturę regionu.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

Absolwent studiów będzie przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz aktywizowania swoich uczniów do podejmowania działalności artystycznej. Ponadto będzie znał i rozumiał pojawiające się wśród dzieci indywidualne różnice rozwojowe, rozpoznawał czynniki ryzyka, oceniał prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju, jak też rozumiał, umiejętnie stymulował i wspomagał rozwijanie osobowych zdolności i talentów. W zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej będzie rozpoznawał objawy zagrożeń i trudności, oceniał jakość środowiska wychowawczego, konstruował programy interwencyjne, profilaktyczne i naprawcze oraz wskazywał kierunki rozwoju i wspomagania rozwijanie uzdolnień artystycznych. Absolwenci studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia lub studiach podyplomowych.

Kariera i praca:

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystyczną II stopnia będzie posiadał kwalifikacje do pracy z dziećmi w klasach I-III szkoły podstawowej, w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego oraz we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rozwijaniem ich zdolności artystycznych. Uzyskiwane kwalifikacje są zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych. Systematycznie podejmowane rozmowy z dyrektorami instytucji edukacyjnych (przedszkoli, szkół) Szczecina i okolic oraz odpowiedzi na kierowane do nich listy intencyjne dostarczają informacji z których wynika, że placówki te są bardzo zainteresowane współpracą przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Partnerzy powołując się na obserwacje nowozatrudnianych nauczycieli i studentów na praktykach wskazują na duże braki kadrowe i ciągłe poszukiwania osób z odpowiednimi kwalifikacjami na stanowisko nauczyciela przedszkola i szkoły podstawowej w klasach I-III. Dyrektorzy przedszkoli, szkół współpracujących przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z rozszerzoną edukacją artystyczną liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających praktyki  zaplanowane w ramach studiów.

Informacje dodatkowe:

W programie studiów przewidziano realizację 230 godzin praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III i świetlicy szkolnej. Studenci uczestniczący w praktykach będą wspierani przez pracownika naukowo-dydaktycznego ze strony uczelni w formie tutoringu (20 h w okresie studiów). Studia stacjonarne realizowane są w ramach realizacji projektu Kultura-Edukacja-Kompetencje finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Poza realizacją programu studiów stacjonarnych studenci wezmą udział w dodatkowym programie kształcenia obejmującym: Kurs pomocy przedmedycznej, Kurs języka z certyfikatem, Debatę Naukowo-Metodyczną, Kurs podstawowy nauki gry w szachy, Szkołę letnią dydaktyki artystycznej – warsztaty (do wyboru): muzyczne, plastyczne, architektura krajobrazu, muzealne. Limit przyjęć: 32 osoby.

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunków pedagogicznych dających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkół podstawowych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Założeniem jest kształcenie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych, o dużej wrażliwości estetycznej i potencjale artystycznym, wyrażających chęć i potrzebę rozwijania swoich umiejętności i predyspozycji w zakresie uczestnictwa w kulturze. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą połączyć w swojej edukacji zainteresowanie procesem edukacji małych dzieci z własnymi zainteresowaniami kulturą i rozwijać się w obszarze wiedzy o kształceniu i wychowywaniu małych dzieci jednocześnie realizując własną potrzebę aktywnego działania w obszarze kultury.

Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów: pierwszy obejmuje standardowe wymagania ujęte w rozporządzeniu US (kryterium kwalifikacji jest wynik ukończenia studiów wyliczony według zasad zgodnych z regulaminem studiów wyższych ukończonej uczelni) natomiast drugi uzyskanie pozytywnej oceny w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Podstawą przyjęcia będzie autoprezentacja kandydata związana z jego doświadczeniem w zakresie działań artystycznych i kulturalnych. Komisja rekrutacyjna oceniać będzie osobowościowe predyspozycje kandydata do pracy z małymi dziećmi oraz posiadane doświadczenie w zakresie edukacji artystycznej (ukończone szkoły artystyczne, udział w zajęciach kół zainteresowań, domów kultury, uzyskane nagrody za działalność artystyczną na podstawie słownej deklaracji, ew. przedłożonych świadectw i dyplomów).