Pedagogika specjalna – studia drugiego stopnia- OSTATNI ROK REKRUTACJI

Link do strony rekrutacji.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. W toku studiów studenci poznają adekwatnie do wybranej specjalności metody pracy edukacyjno-terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z dysfunkcją wzroku, z wadą słuchu.

Specjalności a perspektywy zawodowe:
Edukacja integracyjna i włączająca – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacji zawodowych do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; studenci poznają modele wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (z elementami diagnozy w zakresie: motoryki, rozwoju mowy i języka, usprawniania słuchu oraz widzenia), metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością oraz zasady konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju małego dziecka.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty: etyka pedagogiczna, andragogika, dydaktyka specjalna, psychologia kliniczna, wybrane metody terapii osób niepełnosprawnych, organizacja i prawo w oświacie.

Nasi absolwenci pracują jako:
• nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
• wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• nauczyciele- logopedzi,
• nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Kontynuacja nauki: absolwent II stopnia ma możliwość kontynuowania studiów na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

Specjalności:

  • edukacja integracyjna i włączająca;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów  pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Dodatkowe informacje:

Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach funkcjonujących w systemie oświaty w łącznej liczbie 150 godzin. Realizacja praktyk na I roku (75 godzin) ukierunkowana jest na przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne, a na II roku (75 godzin) na wybraną specjalność.