Pedagogika – studia drugiego stopnia

Link do strony rekrutacji.

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ponadto uczą się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej, a także wprowadzania w życie idei wychowawczych oraz badania ich skuteczności.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty: andragogika, etyka pedagogiczna, psychologia rozwojowa, doradztwo społeczne i zawodowe, współczesne nurty resocjalizacji, kreatywny język dziecka.

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach oświaty,
• zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• poradniach specjalistycznych,
• biurach doradztwa pedagogicznego.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:

Praktyka realizowana jest w placówkach systemu oświaty. Łącznie 150 godzin: 75 godz. w semestrze II; 50 godz. w III; 25 godz. w IV.