Pedagogika specjalna

Link do strony rekrutacji.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:
• planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze,
• posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
• komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:
• nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
• wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
• nauczyciele-logopedzi,
• nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 300

Specjalności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • pedagogika lecznicza i terapeutyczna,
  • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

Dodatkowe informacje:

Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach funkcjonujących w systemie oświaty. Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.