Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to kierunek realizowany przez 6 semestrów z możliwością wyboru pomiędzy trybem stacjonarnym a niestacjonarnym, którego ukończenie kończy się nadaniem tytułu licencjata. Jednocześnie jest to kierunek, spełniający wymagania w zakresie Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289), otwierający drogę do dalszego kształcenia tj. na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Studiując pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą student zdobędzie holistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z podopiecznymi i wychowankami w różnym wieku i o różnym statusie społecznym (m.in. w ramach realizacji następujących przedmiotów: pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńcza, polityka społeczna, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce oświatowej, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach wsparcia dziennego, edukacja tanatologiczna, praktyka zawodowa). Zostanie przygotowany do opracowania specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii działań opiekuńczych i wychowawczych. Niewątpliwym atutem kierunku jest możliwość zdobycia – w ramach przedmiotów składających się na moduły – wąskospecjalistycznej wiedzy i umiejętności.  Wśród zaproponowanych modułów są natomiast następujące:

1) Elementy pomocy społecznej (z przedmiotami jak np. metody i techniki pracy socjalnej, poradnictwo socjalne);

2) Mediacje szkolne (warsztaty umiejętności mediatora szkolnego i rówieśniczego, konflikt w szkole);

3) Opieka nad dzieckiem do lat trzech (warsztat opiekuna małego dziecka, warsztat zabawy);

4) Opieka nad osobami w wieku senioralnym (gerontopedagogika, metodyka pracy z niesamodzielną osobą starszą).

Absolwent studiów pierwszego stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej może podjąć zatrudnienie w:

  • administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  • zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 r. jako asystent rodziny, w placówkach wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej, tj: świetlice, ogniska wychowawcze, kluby oraz w formie specjalistycznej), w placówkach pieczy zastępczej typu instytucjonalnego (w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym), w ośrodku adopcyjnym, jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w żłobku bądź klubie dziecięcym.

Lista potencjalnych miejsc zatrudnienia rozszerza się w przypadku kontynuacji kształcenia i ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Wówczas Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie m.in. jako:

  • wychowawca w hufcu pracy,
  • w placówkach świadczących usługi w zakresie poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego osobom dorosłym, a także uczniom i ich rodzicom (opiekunom),
  • pedagog w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, w szkołach oraz w poradniach, zwłaszcza do udzielania porad pedagogiczno-psychologicznych rodzicom z zakresu oddziaływań wobec uczniów uzdolnionych, napotykających na trudności w uczeniu się (czy sprawiających trudności wychowawcze).