Praca socjalna – studia pierwszego stopnia

Praca socjalna to trzyletnie studia kończące się uzyskaniem tytułu licencjata, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Student pracy socjalnej zdobywa wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, polityki społecznej, prawa i innych dziedzin. Studia mają charakter praktyczny i służą temu, aby absolwent był przygotowany do pracy m.in.:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,  
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,  
 • ośrodkach pomocy społecznej,  
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, 
 • centrach usług społecznych, 
 • środowiskowych domach samopomocy, 
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
 • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych, 
 • domach pomocy społecznej,  
 • w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,  
 • w ośrodkach wsparcia,  
 • w zakładach karnych,  
 • w ośrodkach dla uchodźców  
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym. 

Wybrane umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów 

Nauczysz się:

 • profesjonalnie pomagać osobom i rodzinom, które borykają się z problemem m.in.: ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia, przemocy, niewydolności wychowawczej i opiekuńczej itd.,
 • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
 • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
 • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

Przykładowe przedmioty: 

 • struktura i organizacja pomocy społecznej
 • pedagogika społeczna i resocjalizacyjna
 • metodyka pracy socjalnej
 • psychologia ogólna i społeczna
 • psychologia kliniczna
 • poradnictwo rodzinne i socjalne
 • gerontologia społeczna
 • opieka i wsparcie osób niesamodzielnych
 • patologie społeczne
 • asystentura rodzinna
 • diagnoza psychospołeczna
 • człowiek w sytuacji kryzysu
 • prawo 
 • ekonomia