Praca socjalna – studia pierwszego stopnia

Link do strony rekrutacji.

Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją pomagania innym. Kształcenie pomaga poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie pomagać człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej i systemu wsparcia społecznego. Podejmują pracę w instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych oraz pozarządowych. Nasi absolwenci to ludzie z wizją i misją dokonywania pozytywnych zmian społecznych.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. 

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
• dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
• stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
• opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują m. in. w :

 • ośrodkach pomocy społecznej
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 • domach pomocy społecznej
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • ośrodkach wsparcia
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • centrach usług społecznych
 • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych
 • zakładach karnych
 • ośrodkach dla uchodźców
 • organizacjach pozarządowych

Profil studiów: praktyczny

Przykładowe przedmiotu:

 • struktura i organizacja pomocy społecznej,
 • pedagogika społeczna i resocjalizacyjna,
 • metodyka pracy socjalnej,
 • psychologia ogólna i społeczna,
 • poradnictwo rodzinne i socjalne,
 • gerontologia społeczna,
 • patologie społeczne,
 • pedagogika rodziny,
 • asystentura rodzinna,
 • diagnoza psychospołeczna