Praca socjalna – studia pierwszego stopnia

Link do strony rekrutacji.

To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii, umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
• dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
• stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
• opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
• regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
• powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
• jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
• ośrodkach wsparcia,
• placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych,
• zakładach karnych,
• ośrodkach dla uchodźców.

Profil studiów: praktyczny