Studia podyplomowe „przygotowanie pedagogiczne”

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów wyższych I i II stopnia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach i innych instytucjach z systemu oświaty poprzez zdobycie kwalifikacji pedagogicznych (nauczycielskich).

Opis kierunku/Program

Jest to kolejna, X edycja studiów. Program studiów jest zgodny z aktualnym stanem prawym i obowiązującym rozporządzeniem ustalającym standardy kształcenia (Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. RP Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r., Poz. 1450.).

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Rozpoczęcie kolejnej edycji tych studiów podyplomowych planowane jest w październiku 2023 r.

Więcej informacji: https://kandydaci.usz.edu.pl/przygotowanie-pedagogiczne/

Uczestnicy

 • Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci szkół wyższych I, II stopnia, jednolitych magisterskich, (* za zgodą organizatora studiów, także studenci ostatniego roku kształcenia).
 • Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych. Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wykładowcy

 • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów – praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

 • Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedzielę (z regularnością: jeden zjazd raz na trzy, cztery tygodnie). Zajęcia w piątki odbywają się jedynie w trybie on-line, w soboty i niedziele – stacjonarnie, niekiedy też w trybie on-line.

Czas trwania

 • 3 semestry; (X 2023 – II 2025)

Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Opłaty

 • 1600 zł za semestr (możliwość płatności w ratach)
 • Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki zgodne z aktualnymi wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Więcej informacji: https://kandydaci.usz.edu.pl/przygotowanie-pedagogiczne/

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.

 • kierownik studiów: dr Paweł Popek (pok. 200) tel. 608631050; email: pawel.popek@usz.edu.pl Instytut Pedagogiki WNS US ul. Ogińskiego 16/17, Szczecin 71-431
 • sekretariat studiów: Beata Burdanowska (pok. 171) tel. 914443225; email: beata.burdanowska@usz.edu.pl Wydział Nauk Społecznych US Krakowska 71-79; Szczecin 71-017
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
 

Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Informacje o kierunku:

Cel studiów

Ukończenie studiów powala na zdobycie kwalifikacji do pracy w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych (nie będących specjalnymi) na stanowisku nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie edukacji włączającej, nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela współorganizującego edukację w grupach zróżnicowanych, nauczyciela uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem.

Wymienione kwalifikacje uprawniają do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi ( zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu, z przewlekłą chorobą, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, z osobami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz z dziećmi  szczególnie uzdolnionymi.

Opis kierunku/Program

Sfinalizowanie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w:

a) przedszkolach, szkołach podstawowych lub innych placówkach oświatowych nie będących specjalnymi,

b) Specjalistycznych Centrach Wsparcia Edukacji Włączającej,

c) placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistycznych poradniach, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach psychoterapeutycznych),

d) Centrach Pomocy Dziecku i Rodzinie,

e)  ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

f) ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych,

g) ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej),

h) placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze),

i) stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Po ukończeniu studiów:

-słuchacze, którzy są pedagogami i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uzyskają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja włączająca,

-słuchacze, którzy posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej to jest edukacji włączającej.

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Pedagogiki US oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla dzieci i uczniów ze specjalnymi (zróżnicowanymi) potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z województwa zachodniopomorskiego.

Organizacja:

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 – 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

Czas trwania
3 semestry,

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

– obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,

– zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów (oceny według wymagań prowadzących zajęcia).

– spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

Opłaty

4500 zł (1500 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4)

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane rekrutacją na studia podyplomowe zapraszamy do kontaktu.

Warunki rekrutacji:

Należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście:

Wydział Nauk Społecznych

ul. Krakowska 71-79, pok. 171

Wymagane dokumenty:

 • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – do podpisu w sekretariacie studiów
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
 • zdjęcie (1 sztuka)
Kontakt:
Obsługa administracyjna: 
Urszula Hładyszewska 
tel. 91 444 32 34
e-mail: urszula.hladyszewska@usz.edu.pl
 
Kierowniczka studiów: 
prof. dr hab. Teresa Żółkowska
tel. kontaktowy: 603 781 731

e- mail: teresa.zolkowska@usz.edu.pl

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie Słuchaczy w interdyscyplinarną wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami chorującymi przewlekle i z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto celem jest rozwój kompetencji Słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością ruchową i chorych przewlekle.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób chorujących na choroby przewlekłe.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej prowadzone jest dla osób, które:

 1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
Wykładowcy

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

 

1. Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i nauczycieli posiadających kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.

2. W kształceniu biorą udział osoby prowadzące badania naukowe w dyscyplinie naukowej pedagogika, w zakresie pedagogiki specjalnej i w dyscyplinie naukowej psychologia.

3. W kształceniu prowadzonym na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej biorą udział wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzonym przez uczelnię w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku pedagogika specjalna.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych.

Forma zakończenia studiów: egzamin końcowy.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie trzech semestrów (zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych), spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1200 zł./semestr

UWAGA: Brak wpisowego i innych dodatkowych opłat rekrutacyjnych.

Wykaz przedmiotów
Dokumenty

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Sposób składania dokumentów

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. 

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Terminy
 
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019
terminy zajęć
Kontakt
 
kierownik studiów

dr n. społ. Agata Chilman, e-mail:  agata.chilman@usz.edu.pl, tel. 500 226 298

sekretariat

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Link do strony elektronicznej rekrutacji dodany zostanie niedługo.

Studia podyplomowe:

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych: resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych (MOS, MOW, ZP, SdN, SOSW) w organizacjach pozarządowych zarówno w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym. Również w ramach studiów uczestnicy zdobędą nieformalne przygotowanie do efektywnej pracy resocjalizacyjnej w zakładach karnych, aresztach śledczych na stanowisku wychowawcy penitencjarnego oraz na stanowisku kuratora sądowego.

Kwalifikacje: Słuchacze studiów podyplomowych pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień uzyskują kwalifikacje do pracy pedagogicznej w palcówkach oświatowych, resocjalizacyjnych i instytucjach realizujących zadania profilaktyki społecznej w tym profilaktyki uzależnień, zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym, które mieszczą się w zakresie pedagogiki specjalnej (C5-7) i pedagogiki resocjalizacyjnej (ER) zgodnym z odpowiednim rozporządzeniem (Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. RP Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r., Poz. 1450). W ramach studiów podyplomowych odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i metodyczne w formie ćwiczeń prowadzone przez specjalistów: nauczycieli akademickich i praktyków.

Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia (ze specjalnością nauczycielską). Jeśli studia nie są o specjalności nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub nauczyciela – wychowawcy placówce oświatowej.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych i czas ich trwania:

Czas trwania:  trzy semestry

Wysokość opłat:  1500 za semestr (całość – 4 500 zł);  możliwa płatność w ratach

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka , barbara.kromolicka@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna:

Dr Paweł Popek; tel. 91 444 37 68, tel. kom. 608631050; pawel.popek@usz.edu.pl

Link do strony elektronicznej rekrutacji dodany zostanie niedługo.