Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program

Jest to VII edycja studiów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Przedłużenie rekrutacji do 30.11.2021 r.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci I, II stopnia, jednolitych magisterskich.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów – praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty , przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

Czas trwania
3 semestry
 
Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Opłaty

1400 zł za semestr

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki  zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dokumenty
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • kwestionariusz osobowy  – wydruk z systemu ERK
 • zdjęcie – 1 szt.,

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Za pośrednictwem poczty:

Wydział Nauk Społecznych
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
dopisek „studia podyplomowe”

Terminy
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Kontakt

 • kierownik studiów dr Marta Komorowska-Pudło e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl
 • sekretariat Beata Burdanowska e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl
PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

Cel studiów:

Ukończenie studiów powala na zdobycie kwalifikacji do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela pracującego z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu, z przewlekłą chorobą, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną, z uczniami niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, osobami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, z dziećmi  szczególnie uzdolnionymi.

Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów podyplomowych:

Ukończenie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- Edukacja integracyjna i włączająca pozwala na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela edukacji włączającej, nauczyciela współorganizującego edukację w grupach zróżnicowanych w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej oraz integracyjnej. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem.               

Sfinalizowanie studiów umożliwia zdobycie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie w: a) przedszkolach, szkołach podstawowych lub innych placówkach oświatowych, b) Specjalistycznych Centrach Wsparcia Edukacji Włączającej, c) placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistycznych poradniach, w tym poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach psychoterapeutycznych), d) Centrach Pomocy Rodzinie, e)  ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, f) ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, g) ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej), h) placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), i) stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Po ukończeniu studiów:

-słuchacze, którzy są pedagogami i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uzyskają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja integracyjna i włączająca, uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji włączającej,

-słuchacze, którzy posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej to jest edukacji włączającej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel edukacji włączającej zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz. U., 2019 poz. 1450),
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Uczestnicy: Słuchaczami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Wykładowcy: Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób z niepełnosprawnością z województwa zachodniopomorskiego.

Organizacja nauki: Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 – 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

Czas trwania:

 • 3 Semestry.

Studia rozpoczną się od listopada 2022r.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach,
 • zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów,
 • spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.

Opłaty:

4500 zł (1500 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4).

Wykaz przedmiotów:

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW.

Rekrutacja trwa do 15.10.2022r.

Sposób rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się poprzez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W przypadku, kiedy w systemie ERK nie będzie można odnaleźć omawianych studiów rekrutacją zajmować się będzie kierowniczka studiów prof. dr hab. Teresa Żółkowska, teresa.zolkowska@usz.edu.pl, tel. 603781731. W tym przypadku na adres e-mailowy kierowniczki studiów należy przesłać następujące informacje: nazwisko, imię, rodzaj ukończonych studiów ( wraz z informacją o posiadaniu przygotowania pedagogicznego), numer telefonu, aktualny adres e-mailowy.

W sytuacji, kiedy system ERK będzie aktywny dla wskazanych studiów należy na stronie US odszukać system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) i zarejestrować się w systemie-> W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przesłać pocztą na adres: Instytut Pedagogiki, 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 17, dopisek „Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna”.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
 • zdjęcie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:

Kierowniczka studiów

Prof. dr hab. Teresa Żółkowska

tel. kontaktowy: 603 781 731

e- mail: teresa.zolkowska@usz.edu.pl

 

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie Słuchaczy w interdyscyplinarną wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami chorującymi przewlekle i z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto celem jest rozwój kompetencji Słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością ruchową i chorych przewlekle.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób chorujących na choroby przewlekłe.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej prowadzone jest dla osób, które:

 1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
Wykładowcy

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

 

1. Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i nauczycieli posiadających kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.

2. W kształceniu biorą udział osoby prowadzące badania naukowe w dyscyplinie naukowej pedagogika, w zakresie pedagogiki specjalnej i w dyscyplinie naukowej psychologia.

3. W kształceniu prowadzonym na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej biorą udział wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzonym przez uczelnię w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku pedagogika specjalna.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych.

Forma zakończenia studiów: egzamin końcowy.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie trzech semestrów (zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych), spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1200 zł./semestr

UWAGA: Brak wpisowego i innych dodatkowych opłat rekrutacyjnych.

Wykaz przedmiotów
Dokumenty

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Sposób składania dokumentów

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. 

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Terminy
 
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019
terminy zajęć
Kontakt
 
kierownik studiów

dr n. społ. Agata Chilman, e-mail:  agata.chilman@usz.edu.pl, tel. 500 226 298

sekretariat

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Link do strony elektronicznej rekrutacji dodany zostanie niedługo.

Studia podyplomowe:

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych: resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych (MOS, MOW, ZP, SdN, SOSW) w organizacjach pozarządowych zarówno w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym. Również w ramach studiów uczestnicy zdobędą nieformalne przygotowanie do efektywnej pracy resocjalizacyjnej w zakładach karnych, aresztach śledczych na stanowisku wychowawcy penitencjarnego oraz na stanowisku kuratora sądowego.

Kwalifikacje: Słuchacze studiów podyplomowych pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień uzyskują kwalifikacje do pracy pedagogicznej w palcówkach oświatowych, resocjalizacyjnych i instytucjach realizujących zadania profilaktyki społecznej w tym profilaktyki uzależnień, zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym, które mieszczą się w zakresie pedagogiki specjalnej (C5-7) i pedagogiki resocjalizacyjnej (ER) zgodnym z odpowiednim rozporządzeniem (Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. RP Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r., Poz. 1450). W ramach studiów podyplomowych odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i metodyczne w formie ćwiczeń prowadzone przez specjalistów: nauczycieli akademickich i praktyków.

Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia (ze specjalnością nauczycielską). Jeśli studia nie są o specjalności nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub nauczyciela – wychowawcy placówce oświatowej.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych i czas ich trwania:

Rozpoczęcie:  październik 2020r.;  Zakończenie: luty 2022r.;

Czas trwania:  trzy semestry

Wysokość opłat:  1500 za semestr (całość – 4 500 zł);  możliwa płatność w ratach

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka , barbara.kromolicka@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna:

Dr Paweł Popek; tel. 91 444 37 68, tel. kom. 608631050; pawel.popek@usz.edu.pl

Link do strony elektronicznej rekrutacji dodany zostanie niedługo.