Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opis kierunku/Program

Jest to VII edycja studiów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Warunki rekrutacji

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Przedłużenie rekrutacji do 30.11.2021 r.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Należy dostarczyć wymagane dokumenty – osobiście lub pocztą na wybrany wydział.

Uczestnicy

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być absolwenci I, II stopnia, jednolitych magisterskich.

Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów – praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w piątki i soboty , przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

Czas trwania
3 semestry
 
Warunki zaliczenia

Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

Opłaty

1400 zł za semestr

Uczelnia nie pobiera wpisowego.

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki  zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dokumenty
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • kwestionariusz osobowy  – wydruk z systemu ERK
 • zdjęcie – 1 szt.,

Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sposób składania dokumentów

Za pośrednictwem poczty:

Wydział Nauk Społecznych
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
dopisek „studia podyplomowe”

Terminy
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Kontakt

 • kierownik studiów dr Marta Komorowska-Pudło e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl
 • sekretariat Beata Burdanowska e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl
 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – EDUKACJA INTEGRACYJNA I WŁĄCZAJĄCA

 
Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje PEDAGOGA SPECJALNEGO ze specjalnością Edukacja integracyjna i włączająca. Ukończenie studiów powala na zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy jako nauczyciel edukacji włączającej, nauczyciel pracujący z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym: z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością wzroku oraz słuchu, z przewlekłą chorobą, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  z niepełnosprawnością sprzężoną, a ponadto z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, niedostosowanymi społecznie lub zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, z osobami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, z dziećmi  szczególnie uzdolnionymi.

Opis kierunku/Program

Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje/specjalność w ramach studiów podyplomowych:

Ukończenie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna- Edukacja integracyjna i włączająca pozwala na uzyskanie kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji włączającej, nauczyciel wspomagający wychowanie, opiekę i kształcenie integracyjne oraz włączające w przedszkolu, szkole i placówce ogólnodostępnej oraz integracyjnej. Pozyskanie kwalifikacji dających uprawnienia do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które zostały objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym oraz indywidualnym nauczaniem. Dalej zdobycia kwalifikacji uprawniających do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole oraz placówce. Ponadto absolwent będzie miał kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w: a) przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych – w charakterze pedagoga specjalnego, b) w placówkach oświatowych – jako nauczyciel edukacji włączającej, c) placówkach specjalistycznego poradnictwa (specjalistyczne poradnie, w tym  poradnie psychologiczno-pedagogicznych, poradnie psychoterapeutyczne), d) placówkach opiekuńczo-wychowawczych (bursy i internaty, świetlice środowiskowe, terapeutyczne) – nauczyciel i wychowawca, pedagog specjalny – doradca – konsultant, e) centrach pomocy rodzinie, f) ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych (na stanowisku pedagoga specjalnego – doradcy -konsultanta), g) ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, h) ośrodkach wsparcia społecznego (np. miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej), i) placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży (świetlice środowiskowe i terapeutyczne, kluby, ośrodki socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), j) stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, mediach itp., realizujących programy edukacyjne, w tym na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Po ukończeniu studiów:

-słuchacze, którzy są pedagogami i posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, uzyskają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność edukacja integracyjna i włączająca, uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji włączającej,

-słuchacze, którzy posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej uzyskają dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej to jest edukacji włączającej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel edukacji włączającej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw, 2019 poz. 1450.

Warunki rekrutacji

Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie lub skontaktowanie się z sekretariatem –  mgr inż. Anna Marczuk-Strawa tel: 91 4443356, anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, złożenie osobiście lub listownie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK
 • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu
 • zdjęcie

O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Uczestnicy

Słuchaczami studiów mogą być:

Osoby, które ukończyły studia I lub II stopnia i posiadają przygotowanie pedagogiczne

Wykładowcy

Pracownicy Instytutu Pedagogiki oraz profesjonaliści ze szkół i placówek dla osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie lub raz w miesiącu w soboty (9.00 – 18.00) i niedziele (9.00-15.00).

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach
 • zaliczenie trzech semestrów w oparciu o zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.
 • spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej określonych na początku studiów.
Opłaty

4350 zł (1450 zł za semestr – możliwość rozłożenia opłaty semestralnej na raty – max 4)

Wykaz przedmiotów

Program studiów obejmuje przedmioty zgodne z wymaganiami MNiSW.

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. W okresie braku aktywności systemu KRK rekrutacją zajmuje się sekretariat mgr inż. Anna Marczuk-Strawa tel: 91 4443356, anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl

Przedłużenie rekrutacji  do 30 kwietnia 2022 r

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty

Sposób składania dokumentów

Przesłać pocztą:

Wydział Nauk Społecznych
ul. Krakowska 71-79
71-017 Szczecin
dopisek „studia podyplomowe”

Kontakt
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Teresa Żółkowska
tel. kontaktowy: 603 781 731
e- mail: t.logos@wp.pl
 
Sekretariat
mgr inż. Anna Marczuk-Strawa tel: 91 4443356,
anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl
Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie Słuchaczy w interdyscyplinarną wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami chorującymi przewlekle i z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto celem jest rozwój kompetencji Słuchaczy w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z niepełnosprawnością ruchową i chorych przewlekle.

Opis kierunku/Program

Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika leczniczo-terapeutyczna uzyskuje kwalifikacje do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem i edukacją osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz osób chorujących na choroby przewlekłe.

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Warunki rekrutacji

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Uczestnicy

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej prowadzone jest dla osób, które:

 1. posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej
 2. posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać dodatkowe przygotowanie w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej
Wykładowcy

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

 

1. Kształcenie jest prowadzone przez nauczycieli akademickich i nauczycieli posiadających kompetencje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.

2. W kształceniu biorą udział osoby prowadzące badania naukowe w dyscyplinie naukowej pedagogika, w zakresie pedagogiki specjalnej i w dyscyplinie naukowej psychologia.

3. W kształceniu prowadzonym na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej biorą udział wyłącznie osoby uczestniczące w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela, prowadzonym przez uczelnię w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku pedagogika specjalna.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych.

Forma zakończenia studiów: egzamin końcowy.

Czas trwania
3 semestry
Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki leczniczo-terapeutycznej jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach, zaliczenie trzech semestrów (zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych), spełnienie wymagań dotyczących praktyki pedagogicznej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Opłaty

1200 zł./semestr

UWAGA: Brak wpisowego i innych dodatkowych opłat rekrutacyjnych.

Wykaz przedmiotów
Dokumenty

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

 

Sposób składania dokumentów

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK. 

Zarejestruj się:

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ->

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Terminy
 
składania dokumentów
Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK przedłużona do 30.11.2019r. Zapraszamy!
rozpoczęcia zajęć
listopad 2019
terminy zajęć
Kontakt
 
kierownik studiów

dr n. społ. Agata Chilman, e-mail:  agata.chilman@usz.edu.pl, tel. 500 226 298

sekretariat

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Ogińskiego 16/17,  71-431 Szczecin, tel.  (0-91) 444-37-53

Link do strony elektronicznej rekrutacji dodany zostanie niedługo.

Studia podyplomowe:

Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień

Celem studiów jest: uzyskanie kwalifikacji do pracy w placówkach oświatowych: resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych (MOS, MOW, ZP, SdN, SOSW) w organizacjach pozarządowych zarówno w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, jak również działań profilaktycznych we współpracy z przedstawicielami instytucji działającymi w środowisku lokalnym. Również w ramach studiów uczestnicy zdobędą nieformalne przygotowanie do efektywnej pracy resocjalizacyjnej w zakładach karnych, aresztach śledczych na stanowisku wychowawcy penitencjarnego oraz na stanowisku kuratora sądowego.

Kwalifikacje: Słuchacze studiów podyplomowych pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki uzależnień uzyskują kwalifikacje do pracy pedagogicznej w palcówkach oświatowych, resocjalizacyjnych i instytucjach realizujących zadania profilaktyki społecznej w tym profilaktyki uzależnień, zarówno w środowisku otwartym, jak i zamkniętym, które mieszczą się w zakresie pedagogiki specjalnej (C5-7) i pedagogiki resocjalizacyjnej (ER) zgodnym z odpowiednim rozporządzeniem (Rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. RP Warszawa, dnia 2 sierpnia 2019 r., Poz. 1450). W ramach studiów podyplomowych odbywają się zajęcia teoretyczne w formie wykładów i metodyczne w formie ćwiczeń prowadzone przez specjalistów: nauczycieli akademickich i praktyków.

Wymagania wstępne: Ukończone studia wyższe I lub II stopnia (ze specjalnością nauczycielską). Jeśli studia nie są o specjalności nauczycielskiej konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym lub zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub nauczyciela – wychowawcy placówce oświatowej.

Planowany termin rozpoczęcia studiów podyplomowych i czas ich trwania:

Rozpoczęcie:  październik 2020r.;  Zakończenie: luty 2022r.;

Czas trwania:  trzy semestry

Wysokość opłat:  1500 za semestr (całość – 4 500 zł);  możliwa płatność w ratach

Kierownik studiów podyplomowych:

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka , barbara.kromolicka@usz.edu.pl

Obsługa administracyjna:

Dr Paweł Popek; tel. 91 444 37 68, tel. kom. 608631050; pawel.popek@usz.edu.pl

Link do strony elektronicznej rekrutacji dodany zostanie niedługo.