Badania naukowe w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego dotyczą złożonej i wielowymiarowej rzeczywistości wychowania z uwzględnieniem bogactwa i wielopoziomowości kontekstu  historycznego, kulturowego, społecznego, gospodarczego i przyrodniczego. W poszczególnych katedrach i zespołach badawczych podejmowana jest następująca problematyka badawcza:

Katedra Historii i Teorii Wychowania

 • dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce i w Europie głównie w XX wieku
 • pedeutologia w kontekście aretologicznym
 • pedagogika wobec problemów ludzkiej egzystencji na wszystkich poziomach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły wyższej
 • programy ukryte; proksemika edukacyjna, kulturowa reprodukcja i zmiana w edukacji; etnografia wizualna; kultura wizualna szkoły, badania ewaluacyjne

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych

 • teoretyczne i metodologiczne konteksty krytycznej pedagogiki kultury
 • perspektywy znaczenia/działania/miejsca materialności w procesach pedagogicznych
 • możliwości i ograniczenia tkwiące w technologiach wizualnych współczesnej ikonosfery
 • współczesne konteksty pedagogiki emancypacyjnej
 • teoria i praktyka konstruktywizmu w edukacji

Katedra Pedagogiki Specjalnej

 • analiza pedagogicznych i socjokulturowych źródeł, założeń i uwarun-kowań edukacji włączającej jako „edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów”
 • społeczna partycypacja osób z niepełnosprawnością w kontekście promowania idei normalizacji, niezależnego życia, autonomii, selfadwokaturyi spójności społecznej
 • interdyscyplinarne studia o niepełnosprawności
 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń mowy

Katedra Pedagogiki Społecznej

 • sytuacja człowieka w jego ontogenetycznym rozwoju od dzieciństwa do starości w zróżnicowanych polach podejmowanej aktywności życiowej tj. rodzinie, środowisku lokalnym czy międzykulturowym oraz w szerszych układach społecznych
 • drogi wsparcia w działaniu, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, praca opiekuńcza i socjalna z wykorzystaniem potencjału sił ludzkich i społecznych

Katedra Wczesnej Edukacji

 • pedagogika wczesnej edukacji w kontekście zmiany społecznej i dyfuzji kultur
 • edukacja literacka i artystyczna  małego dziecka a szkolna rzeczywistość
 • nauczyciel wczesnej edukacji wobec świata wartości i partnerstwa edukacyjnego