Postepowanie habilitacyjne:

Jacek Moroz

Data wszczęcia postepowania habilitacyjnego 19.01.2023 r.

Wniosek w postepowaniu habilitacyjnym dr Jacka Moroza

Data wyrażenia zgody przez Radę Naukową na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego: 02.02.2023 r.

Uchwała nr 1/2023 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jacka Moroza

Jacek Moroz – Doktoraty i habilitacje – Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytet Szczeciński (usz.edu.pl)

Kolokwium habilitacyjne dr Jacka Moroza – 11.09.2023 r. w Instytucie Pedagogiki o godzinie 9.00 w sali 203.

Postepowania habilitacyjne:

 

Maksymilian Chutorański:

 

<<Biuletyn Informacji Publicznej>>

Data wszczęcia postępowania: 11.01.2022 r.

Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania: 11.01.2022 r.

Wniosek postępowania habilitacyjnego dr Maksymiliana Chutorańskiego

Data wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania: 14.04.2022 r

Uchwała nr 19/2022 Instytutu Pedagogiki w sprawie przyjęcia prowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Maksymiliana Chutorańskiego

 

Data powołania komisji habilitacyjnej: 23.06.2022 r.

Uchwała nr 36/2022 Instytutu Pedagogiki w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Maksymiliana Chutorańskiego

 

Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym dr Maksymiliana Chutorańskiego:

recenzja prof dr hab. Piotr Kostyło

recenzja dr hab. Rafał Godoń, prof. UW

recenzja dr hab.  Witold Starnawski, prof UKSW

recenzja dr hab. Paweł Piotrowski

Kolokwium habilitacyjne dr Maksymiliana Chutorańskiego – 25.11.2022 r. w Instytucie Pedagogiki o godzinie 8.00 w sali 203.

Uchwała nr 54/2022 Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Maksymilianowi Chutorańskiemu

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Justynie Siemaszko

Temat rozprawy doktorskiej: Rodzina wspierająca w przestrzeni życiowej rodziny dysfunkcyjnej. Założenia a rzeczywistość
Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej mgr A. Siemaszko – wersja polska

Pobierz streszczenie rozprawy doktorskiej mgr A.Siemaszko – wersja angielska

Jednostka prowadząca postępowanie: Uniwersytet Szczeciński

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki

promotor: prof. dr hab. Barbara Kromolicka

recenzent: dr hab. Katarzyna Segiet, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
recenzent: dr hab. Halina Guzy-Steinke, prof UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
recenzent: dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rozprawa doktorska mgr Anny Justyny Siemaszko
Pobierz rozprawę doktorską mgr A. Siemaszko

Recenzje:
Pobierz recenzję rozprawy doktorskiej mgr A. Siemaszko – prof.UAM K. Segiet
Pobierz recenzję rozprawy doktorskiej mgr A. Siemaszko – prof. UKW H. Steinke
Pobierz recenzję rozprawy doktorskiej mgr A. Siemaszko – prof. UJD I. Krasiejko

Obsługę administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego wszczęte po 1 października 2019 r. prowadzi Dział Nauki i Projektów Naukowych (§ 12 – załącznik do uchwały nr 99/2019 Senatu US z dnia 11 lipca 2019 r.).

Wszystkie postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. obsługiwane są za pośrednictwem Sekcji ds. Nauki – Nauki Społeczne zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Przewody doktorskie (przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.*, odpowiednio umarza się albo zamyka.

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

Tekst ujednolicony. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695)

*/ Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) – zmiana art. 179 ust. 4