Projekty realizowane

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji”

   

   

  1. Numer projektu: DKN/SP/547378/2022
  2. Tytuł projektu: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji”
  3. Czas trwania projektu: 1 X 2022- 31 III 2024
  4. Strona internetowa projektu: www.dzieckoi@usz.edu.pl
  5. Nazwa instytucji koordynującej: Uniwersytet Szczeciński Instytut Pedagogiki Katedra Wczesnej Edukacji
  6. Dofinansowanie z programu Doskonała Nauka finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 56. 870 złotych; całkowita wartość projektu 67.070,00 zł
  7. Redaktor wniosku – dr hab. Urszula Chęcińska, prof.US;
  8. Cel projektu: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji” odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych w auli na ul. Krakowskiej. Konferencja ma charakter jubileuszowy. Łączy się z 95. rocznicą urodzin Joanny Kulmowej, Honorowej Obywatelki Miasta Szczecin i Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego i setną rocznicą wydania dylogii Janusza Korczaka. Celem konferencji będzie pogłębienie wiedzy na temat aksjologiczno-kulturowego „języka wczesnej edukacji” w dzisiejszej Polsce. Termin ten, postrzegany w wymiarze praktycznym, obejmować będzie następujące obszary edukacji: edukację językową i literacką, edukację matematyczno-informatyczną, edukację społeczno-przyrodniczą, edukację artystyczną z szeroko pojętą edukacją muzyczną, plastyczną i techniczną, edukację fizyczną i zdrowotną. „Język wczesnej edukacji” łączyć się będzie z „językowym obrazem świata” dziecka, zdefiniowanym przez wybitnego językoznawcę i etnologa, Jerzego Bartmińskiego jako „określony sposób odwzorowywania świata, dany w pojęciowym rozczłonkowaniu zawartym w języku ujmującym ten świat”. Potraktowany zostanie jako priorytetowy obszar rozwoju społecznego człowieka i jego funkcjonowania w świecie kultury cyfrowej.
 • Diverse Internationalisation of Teacher Education

  1. Numer projektu: 2021-1-PL01-KA220-HED-000031129
  2. Tytuł projektu: Diverse Internationalisation of Teacher Education
  3. Otwarcie projektu: 3 lutego 2022 roku
  4. Akronim projektu: DITE
  5. Strona internetowa projektu: dite.usz.edu.pl
  6. Nazwa instytucji koordynującej: Uniwersytet Szczeciński
  7. Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska University of Porto, Portugalia Rovira i Virgili University, Hiszpania Global Impact Institute, Czechy SGroup Network – Universities in Europe, Hiszpania
  8. Czas trwania: 36 miesiecy
  9. Dofinansowanie z programu Erasmus+: 378 690,00 euro
  10. Cel projektu: Projekt DITE skupia się na zróżnicowanych aspektach umiędzynarodowienia kształcenia przyszłych nauczycieli. Odbiorcami działań projektowych będą studenci uczelni realizujących, którzy wybrali specjalizację nauczycielską oraz pracownicy prowadzący dla nich zajęcia metodologiczne oraz w szerszym kontekście – szkoły ponadpodstawowe, ich nauczyciele oraz podmioty je zrzeszające w każdym z krajów członkowskich. Punktem wyjścia projektu jest stworzenie raportu na temat obecnej sytuacji dot. Elementów umiędzynarodowienia w kształceniu przyszłych nauczycieli na podstawie przeprowadzonych badań. Na podstawie raportu, nauczyciele akademiccy specjalizujący się zarówno w kształceniu przyszłych nauczycieli, jak zagadnieniach związanych z umiędzynarodowieniem i międzykulturowością, opracują materiały szkoleniowe nt. wprowadzania elementów umiędzynarodowienia w kształceniu przyszłych nauczycieli. Następnie przeprowadzone zostanie wspólne szkolenie dla grupy nauczycieli akademickich, którzy wykładają na kierunkach związanych z kształceniem pedagogicznym. Na podstawie przeprowadzonego szkolenia, jego uczestnicy i trenerzy opracowują kolejny zestaw materiałów szkoleniowych, tym razem uwzględniający lokalny kontekst każdego z krajów. Następnym etapem jest przeprowadzenie szkoleń lokalnych w uczelniach partnerskich dla studentów tzw. ścieżek nauczycielskich wg. Wypracowanych wcześniej materiałów. Ostatnim elementem projektu będzie wypracowanie ogólnego modelu wprowadzania elementów umiędzynarodowienia w kształceniu przyszłych nauczycieli, które może być zaadaptowany do różnych kontekstów krajowych. Działaniem spajającym powyższe etapy jest stworzenie sieci osób zainteresowanych tematyką umiędzynarodowienia kształcenia przyszłych nauczycieli (studenci, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, itp.). W ramach projektu realizowane będą także działania upowszechniające (otwarte seminaria, także online) skierowane do jak najszerszego kręgu osób potencjalnie zainteresowanych. Projekt koordynowany jest przez Dział Spraw Międzynarodowych US, działania merytoryczne realizowane są przez pracowników Instytutu Pedagogiki US.

 • Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania

  Numer i okres realizacji projektu: 02.05.00-00-0211/18.

  Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 20.02.2023.

  Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Kromolicka

  Asystent merytoryczny projektu : dr Ilona Kość

  Pełnione role pracowników Instytutu Pedagogiki – konsultanci, doradcy i recenzenci programów specjalności:

  ASYSTENTURA I MEDIACJA SOCJALNA

  • dr hab. Anna Murawska, prof. US
  • dr Aleksandra Sander
  • dr Aneta Jarzębińska

  ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH

  •  prof. dr hab. Barbara Kromolicka
  •  dr Rafał Iwański
  • dr Paweł Popek

  ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

  • dr hab. Beata Bugajska
  • dr Ilona Kość
  • dr Edyta Sielicka

  Projekt realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński z siedzibą w Szczecinie. Wartość projektu wynosi 6 883 992,51 PLN.

  Cel projektu: Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności: 1) asystentura i mediacja socjalna, 2) organizator usług socjalnych oraz 3) animator społeczności lokalnych w wyniku czego pracownicy socjalni otrzymają nowe narzędzia do prowadzenia pracy socjalnej według jednolitych standardów szkolenia. Opracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie opracowanych programów wpłynie na: 1) poprawę jakości kształcenia pracowników socjalnych, w kontekście lepszego przygotowania praktycznego tych pracowników do zmieniających się oczekiwań klientów i pojawienia się nowych potrzeb, 2) uzupełnienie wiedzy posiadanej przez aktualnych, czynnych zawodowo pracowników socjalnych,3) lepszą jakość działania 150 pracowników uczestniczących w pilotażowych szkoleniach poprzez podniesienie kompetencji w nowych (obszarach) tematycznych, 4) poszerzenie oferty szkoleniowej dla pracowników socjalnych. Nabycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie planowania, projektowania, zarządzania oraz ewaluacji projektów socjalnych związanych z zupełnie nowymi obszarami wsparcia umożliwi słuchaczom pilotażowych szkoleń stosowanie w praktyce nowych metod i przyczyni się do profesjonalizacji pracy socjalnej. W wyniku realizacji projektu cel główny projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER tj. wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Uczestnicy pilotażowych szkoleń oraz instytucje kształcące tych pracowników, otrzymają nowatorskie narzędzie, które pozwoli na uzupełnienie luki w istniejącym systemie kształcenia kluczowych kadr pomocy i integracji społecznej. Wdrożenie nowych metod pracy jest ważne w kontekście zmian w organizacji pracy ośrodków pomocy społecznej ukierunkowanych na oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń wydawanych decyzją administracyjną oraz rozwój profilaktyki i usług społecznych. Założenia interwencji publicznej odpowiadają również na zapisy głównego dokumentu strategicznego Strategii

  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR). W Celu szczegółowym II SOR-Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony w obszarze dotyczącym spójności społecznej w pkt.3 Wsparcie grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem oraz zapewnienie spójności działań na rzecz integracji społecznej wyraźnie wskazano, że konieczne są również realizowane na większą skalę działania profilaktyczne i podejmowanie interwencji/pomocy na możliwie wczesnym etapie, aby nie doprowadzać do pogłębiania procesów wykluczenia społecznego. Projekt jest częścią projektu strategicznego SOR pn. Skuteczna pomoc społeczna.

  W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • Opracowanie programów trzech nowych specjalności specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalnych.
  • Realizacja pilotażowych szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w trzech nowych opracowanych w ramach projektu specjalnościach.
  • Ocena zrealizowanych szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
  • Wdrożenie rezultatu projektu do prawa krajowego poprzez przygotowanie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
  • Przeprowadzenie badania ogólnopolskiego w obszarze potrzeb szkoleniowych pracowników socjalnych wraz z określeniem poziomu stosowania w praktyce superwizji pracy socjalnej. Badanie ma również na celu określenie kondycji zawodowej pracowników socjalnych.
  • Zrealizowane zostaną szkolenia dla pracowników socjalnych w obszarze tzw. “kompetencji miękkich” z uwzględnieniem takich zagadnień jak: prowadzenie pracy socjalnej, realizacja projektu socjalnego; bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, zostanie również zrealizowana superwizja pracy socjalnej z uczestnikami szkoleń.

   

 • Studia dualne – Nauczyciel i artysta

  1. Numer i okres realizacji projektu: POWER.03.01.00-00-DU67/18. Projekt jest realizowany od: 2018-07-16 do: 2022-03-01
  2. Kierownik projektu: dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz
  3. Pracownicy Instytutu Pedagogiki, w szczególności Katedry Wczesnej Edukacji, są zatrudnieni do zarządzania projektem oraz stanowią główną bazę wykładowców, realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach projektu, ze względu na posiadane pełne kierunkowe wykształcenie, duże doświadczenie praktyczne i realizowanie interdyscyplinarnych badań naukowych ściśle związanych z prowadzonymi przedmiotami i praktyką edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  5. Głównym celem projektu jest przygotowanie do pracy i podniesienie kompetencji 44 uczestników projektu (wiek 19 lat i powyżej o wykształceniu ponadgimnazjalnym bez zawodu) poprzez realizację pełnego cyklu kształcenia na podstawie programu studiów przygotowanych i opracowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pedagogiki wraz z potencjalnymi pracodawcami. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa osiągnięty zostanie poprzez zrealizowanie programu kształcenia na poziomie I stopnia w formie studiów dualnych oraz dodatkowych form wsparcia. Celem realizacji projektu jest uzyskanie przez studenta tytułu licencjata oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy związanego z kierunkiem kształcenia. Założeniem jest wsparcie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych, o dużej wrażliwości estetycznej i potencjale artystycznym, wyrażających chęć i potrzebę rozwijania swoich umiejętności i predyspozycji, które chcą połączyć w swojej edukacji zainteresowania procesem edukacji małych dzieci z własną potrzebą samorealizacji w zakresie działań artystycznych i uczestnictwa w kulturze. Dyrektorzy przedszkoli, szkół uczestniczących w projekcie, liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających staż w ramach planowanych w projekcie studiów.
 • Dział

  Empty section. Edit page to add content here.

  Projekty zrealizowane

 • Dział

  Empty section. Edit page to add content here.
 • Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane Zadanie realizowane w ramach projektu: UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY

  1. Numer i okres realizacji: nr POWR.03.05.00-00-z064/17 od 1 października 2018 r. do 30 września 2022 r.
  2. Kierownik: Eliza Wancerz, koordynator ISZ: dr hab. Maciej Witek, prof. US
  3. W projekcie uczestniczą pracownicy Instytutu Pedagogiki: dwie tutorki: prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak i dr hab. Julita Orzelska, prof. US oraz dr Małgorzata Wałejko jako osoba prowadząca warsztaty z przedmiotu: Etyka komunikacji dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  5. Cel projektu: Wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego US w celu kształcenia liderów życia społecznego i gospodarczego gotowych do podjęcia problemów, których rozwiązanie wymaga wykorzystania informacji pochodzących z wielu dyscyplin. Każdy uczestnik Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych studiuje równolegle dwa wybrane przez siebie kierunki studiów drugiego stopnia i realizuje pod opieką dwóch tutorów interdyscyplinarny projekt badawczy.
 • Studia dualne – Nauczyciel i artysta

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 • Kultura – Edukacja – Kompetencje

  1. Numer i okres realizacji projektu:03.01.00-00-KN17/18. Projekt jest realizowany od 01-01-2019 r. do 30-09-2023 r.
  2. Kierownik projektu: dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz
  3. Pracownicy Instytutu Pedagogiki, w szczególności Katedry Wczesnej Edukacji, zarządzają projektem oraz stanowią główną bazę wykładowców realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach projektu ze względu na posiadane pełne kierunkowe wykształcenie, duże doświadczenie praktyczne i realizowanie interdyscyplinarnych badań naukowych ściśle związanych z prowadzonymi przedmiotami i praktyką edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  5. Głównym celem projektu jest przygotowanie do pracy i podniesienie kompetencji 96 uczestników projektu poprzez realizację pełnego cyklu kształcenia w formie studiów drugiego stopnia (magisterskich) na podstawie nowych programów kształcenia opracowanych w kontekście obowiązku pięcioletniego kształcenia nauczycieli przedszkola i wczesnej edukacji. Przedstawiany program został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne i po konsultacjach z instytucjami edukacyjnymi naszego regionu, którzy podkreślają znaczenie praktycznego przygotowania kandydata na stanowisko nauczyciela oraz potrzebę szerszego przygotowania studentów do prowadzenia zajęć z dziećmi w formie zajęć aktywizujących odwołujących się do kreatywności, projektowania i konstruowania wiedzy. Szczególnie jest to pożądane w kontekście kultury regionu i działań artystycznych istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego i dlatego realizowany projekt ma za zadanie przyczynić się do rozwoju kompetencji pedagogicznych i społecznych nauczycieli wczesnej edukacji. Celem realizacji projektu jest uzyskanie przez studenta tytułu magistra oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy związanego z kierunkiem kształcenia. Realizowany projekt jest kontynuacją kształcenia nauczycieli przedszkola i wczesnej edukacji realizowanego w ramach trzyletnich studiów pierwszego stopnia i jest dedykowany absolwentom szkół wyższych, pedagogicznych posiadających tytuł licencjata pedagogiki o specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej w wieku od 21 lat i powyżej. Założeniem jest wsparcie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych, o dużej wrażliwości estetycznej i potencjale artystycznym, wyrażających chęć i potrzebę rozwijania swoich umiejętności i predyspozycji w zakresie uczestnictwa w kulturze.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 • Studium wykonalności dla binacjonalnego projektu badawczego w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dotyczącego modeli życia seniorów w wiejskich obszarach przygranicznych

  Studium wykonalności dotyczące binarodowego centrum badań praktycznych modeli życia w wieku starszym na wiejskich obsza-rach przygranicznych w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA.

  1. Numer i okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2020
  2. Koordynator projektu: Annegret Huth, przedstawicielka Heinersdorf (Gemeinde Steinhöfel, Euroregion PRO EUROPA VIADRINA).
  3. W projekcie biorą udział pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki:
  • dr hab Bugajska Beata prof. US
  • dr Iwański Rafał
  • dr Jarzębińska Aneta
  • dr Sander Aleksandra
  • dr Sielicka Edyta

    oraz doktorantki: Piotrowska Klaudia i Felska Angelika.

  1. Projekt jest finansowany z Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
  2. Celem projektu jest podjęcie działania na rzecz efektywnego wpływu na skutki zachodzących zmian demograficzny w niemiecko-polskim regionie przygranicznym. Studium wykonalności ma stworzyć bazę dla zbudowania centrum badań praktycznych nad modelami życia ludzi starszych w wiejskich obszarach przygranicznych.
 • "RegioActive" - Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu/ "RegioActive" - Soziokulturelle Aktivierung der Region

  1. Numer  projektu: 177. Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.06.2022.
  2. Kierownik projektu: Aleksandra Ślusarczyk reprezentująca Stowarzyszenie Teatr Brama z Goleniowa https://www.teatrbrama.org/. Jest to projekt w partnerstwie Goleniowskiego Domu Kultury http://gdk.goleniow.pl/ i Schloss Brollin https://www.broellin.de/de/.
  3. W projekcie bierze udział Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski, który pełni rolę badacza.
  4. Projekt jest finansowany z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
  5. Projekt “RegioActive” to transgraniczne działania edukacyjno-kulturalne, skupiające się na łączeniu potencjałów Regionu Pomorza i wspólnych, długotrwałych procesach kulturotwórczych oraz tworzeniu głębokich relacji pomiędzy mieszkańcami. Celem projektu jest stworzenie dwóch, nowych, transgranicznych Kulturalnych Centrów Aktywności Regionalnej oraz poszerzenie i wzmocnienie współpracy transgranicznej nie tylko partnerów projektu, ale też oddolnie powstałych grup kulturalnych. Nowopowstałe Centra będą oferować wsparcie dla wszystkich społeczności Regionu pod względem rozwoju społeczno-kulturalnego. Ma to prowadzić do zapoczątkowania wspólnej sieci placówek i grup kulturalnych. Projekt będzie bazował na innowacyjnych metodach lokalnych społeczności, dzięki czemu zwiększy i zaktywizuje widownie wydarzeń kulturalnych na obszarze działalności partnerów. Pozwoli to na poszerzenie spektrum działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych oraz umożliwi multiplikacje działań transgranicznych. Nowo powstałe Centrum Aktywności Regionalnej po stronie polskiej stanowić będzie zmodernizowany budynek, będący pierwotnie rampą wyładowczą, a obecnie przekształcany i odnawiany na nowy ośrodek “Rampa Kultura” bez wyposażenia, zarządzany przez partnera wiodącego. Po stronie niemieckiej natomiast będzie to budynek należący do kompleksu Schloss Bröllin, który wymaga odrestaurowania i generalnego remontu dachu. Projekt wyszkoli kadrę instruktorów oraz liderów działających już grup w Regionie, przekazując im indywidualnie dobrane narzędzia, które pozwolą na intensyfikację i wzrost jakości prowadzonych działań. Ich praca wpłynie bezpośrednio na 1300 osób. Wspólnie z mieszkańcami Regionu przygotują transgraniczne festiwale: 12 mikro-festiwali oraz 2 makro-festiwale. Podczas wydarzeń kulturalnych przygotowywanych w ramach projektu przez instruktorów, liderów, a także społeczności i grupy zaangażowane w przedsięwzięcie prezentowana będzie kultura i tradycja Regionu. W ramach zadania przewidzianych jest około 16 tysięcy godzin poświęconych na szkolenia i edukację oraz szeroką gamę zajęć transgranicznych. Tworzenie nowego systemu dla wspierania kultury wymaga od nas uwzględnienia w nim integracji społeczności Regionu Pomorza. Jedynie współpraca z sąsiadem pozwoli na opracowanie szerszego konceptu międzykulturowego dla działań kulturowych, edukacyjnych i społecznych. Dzięki transgranicznej współpracy partnerów uda się wypracować sposoby komunikacji oraz nowe metody pracy, które będą rozwijane także po zakończeniu projektu. Opierając się o doświadczenia dwóch partnerów, działających w innych strukturach, możemy mieć pewność, że wypracowane metody i zdobyte doświadczenia będą mogły zostać wykorzystane w innych społecznościach w Europie. W projekcie wykorzystywane będą innowacyjne narzędzia. Partner wiodący zakupi Mobilne Kontenery Kultury, które będą wykorzystywane do działań w Regionie, a partner niemiecki posiada obecnie Mobilny Namiot Kreatywności. Kontenery i Namiot spełnią rolę pracowni o różnym przeznaczeniu, co pozwoli na stworzenie tymczasowych ośrodków pracy kulturalnej w dowolnej wsi czy mieście. Założeniem projektu jest więc kreowanie kultury wraz z mieszkańcami, często w miejscach i grupach, które do tej pory cierpiały na brak wsparcia. Dzięki takiemu procesowi łączenia twórców i społeczności możliwy jest ilościowy i jakościowy rozwój widowni, która nie stanowi tylko biernej publiczności, ale jest świadomym współtwórcą kultury w miejscu, w którym żyje. W ramach projektu, jako produkty wyjściowe, powstaną: katalog opisujący metody i cały przebieg projektu “RegioActive”, film i zdjęcia dokumentujące proces oraz płyta CD wydana wspólnie przez mieszkańców obszaru wsparcia, biorących udział w projekcie. Oprócz tego powstanie projekt badawczy, opracowany przez dwóch badaczy, którzy opiszą metodologię użytą przy realizacji działań miękkich, uwzględniając charakter Regionu Pomorza i rys społeczności go zamieszkujących.
 • Projekt naukowy zrealizowany w Katedrze Pedagogiki Specjalnej: Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość

  1. Numer i okres realizacji projektu: od 2010 roku
  2. Koordynator projektu: prof. dr hab. Teresa Żółkowska w kooperacji z uczelniami Departament d’Educació de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Education Institute et  Lillehammer University College, Department of Therapy, Howard University, College of Allied Health Sciences, Washington,  Didattica Genarale e Pedagogia Special Univerista di Macerata, University of Hradec Králové, Faculty of Education, Department of Special Education and Speech-Language Therapy i lokalnymi koordynatorami: Prof. dr Pedro Jurado de los Santos (Hiszpania),  dr Florian Kiuppis,  Prof. dr Rune Hausstätter (Norwegia), Prof. dr Iwona Kasior (USA), Prof. dr Piero Crispiani (Włochy), doc. Dr Paed. Karel Neubauer (Czechy).
  3. W projekcie biorą udział wszyscy pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej.
  4. Projekt finansowany ze środków własnych poszczególnych uczelni. Porozumienie ze strony polskiej podpisane przez Rektora prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.
  5. Celem projektu jest wieloaspektowe poznanie i porównanie systemów edukacji specjalnej i włączającej w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych. Analizy badawcze dotyczą zarówno ewolucji poglądów i działań edukacyjno-rehabilitacyjnych skupionych wokół kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak i modeli przygotowania zawodowego nauczycieli w realiach kształcenia włączającego. Celem praktycznym jest wymiana doświadczeń i implementacja dobrych, sprawdzonych rozwiązań dotyczących edukacji specjalnej i włączającej oraz kształcenia nauczycieli.
 • Projekt naukowy zrealizowany w Katedrze Pedagogiki Specjalnej: „Socjopedagogiczne konteksty rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

  1. Numer i okres realizacji projektu: 2020-MPB, kontynuacja projektu od 2020 roku.
  2. Koordynator projektu: dr Iwona Kasior–Szerszen (The Howard University Washington DC),
  3. W projekcie biorą udział wszyscy pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej.
  4. Projekt finansowany ze środków własnych poszczególnych uczelni. ze strony polskiej Akceptacja Rektora prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.
  5. Celem projektu jest wskazanie, wyjaśnienie i zrozumienie socjopedagocznych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w ponowoczesnej rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wpisujących się w koncepcje post- i transhumanistyczne. Ustalenie kierunków zmian w relacji między biologicznym a społecznym modelem niepełnosprawności w kontekście przemian
   w ujęciu ludzkiej cielesności i sprawności na gruncie pedagogiki specjalnej i studiów nad niepełnosprawnością.
 • Projekt naukowy zrealizowany w Katedrze Pedagogiki Specjalnej: „Pronormalizacyjne działania i rozwiązania w edukacji i rehabilitacji osób o specjalnych potrzebach”

  1. Numer i okres realizacji projektu: 2019-3, od 2019 roku.
  2. Koordynator projektu: dr hab. Z. Janiszewską-Nieścioruk prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski
  3. W projekcie ze strony US bierze udział prof. dr hab. Teresa Żółkowska.
  4. Projekt finansowany ze środków własnych poszczególnych uczelni. Akceptacja Rektora prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.
  5. Celem projektu jest identyfikacja uwarunkowań procesów normalizacyjnych i działań pronormalizacyjnych w kontekście edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznanie kontekstów normalizacyjnych służyć ma upowszechnieniu dobrych praktyk proinkluzyjnych, dotyczących zarówno aspektu metodycznego, jak i rozwiązań organizacyjnych.
 • Kryzys jako wyzwanie - strategie kształcenia do radzenia sobie w transgranicznej edukacji nauczycieli jako wkład w stabilizację sytuacji w Regionie

  Numer projektu: FMP-0429-20-C  

  Tytuł projektu: Kryzys jako wyzwanie – strategie kształcenia do radzenia sobie w transgranicznej edukacji nauczycieli jako wkład w stabilizację sytuacji w Regionie 

  Czas trwania projektu: 30.10.2020-29.10.2021 

  Kierownik projektu: dr hab. Anna Murawska, prof. US 

  Koordynator: dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz 

  Specjalista d/s realizacji filmu: dr hab. Hubert Kupiec 

  Asystenci Studentów: 

  – dr Anna Linka 

  – dr Monika Zięciak 

   

  1. Projekt jest finansowany  funduszu  „Walka z pandemią Covid-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania,  ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  2. Uczestnicy: 12 Studentów kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Szczecińskiego 
  3. Cele i zakres projektu: 

  realizowanym projekcie transgranicznym łącznie weźmie udział 24 studentów pedagogiki: 12 ze Szczecina i 12 z Greifswaldu. Projekt dotyczy wyzwań i strategii radzenia sobie podczas sytuacji kryzysowych, w szczególności takich jak  COVID-19, zarówno w kontekście doznań własnych, jak również  doświadczeń i umiejętności pracy z podopiecznymi, nabytymi w trakcie studiów i służącymi absolwentom pedagogiki w ich pracy pedagogicznej. Uczestnicy wezmą udział w międzynarodowych w dwu czterodniowych warsztatach artystycznych realizowanych w Greifswaldzie i Szczecinie związanych z COVID-19 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trakcie działań warsztatowych studenci będą objęci wsparciem i opieką naukowo-merytoryczną przez pracowników Instytutu Pedagogiki US doświadczonych w pracy artystycznej, edukacyjnej i międzykulturowej. W trakcie projektu prowadzone będą badania naukowe dotyczące doświadczeń związanych ze stresem, strategiami radzenia sobie, oceną własnej skuteczności i samooceny w trakcie trwania projektuWyniki warsztatów zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji transgranicznej w kwietniu 2021 r. w Szczecinie (w kontakcie bezpośrednim lub online, w zależności od sytuacji epidemicznej) skierowanej do nauczycieli, studentów, kadry akademickiej oraz lokalnych władz. Przewidziane zostało również przygotowanie publikacji naukowych prezentujących  uzyskane wyniki badań. Dzięki wyprodukowaniu filmu udostępnianego w otwartym dostępie, współpraca międzykulturowa w zakresie wyzwań i radzenia sobie z kryzysem będzie promowana w regionie, a także poza nim i zapewni możliwość dalszej współpracy międzynarodowej. Zadaniem projektu jest również przezwyciężanie skutków pandemii koronawirusa poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej regionu, zachowania dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego w sytuacjach kryzysu oraz wypracowania koncepcji dalszej współpracy poza okresem finansowania, a tym samym wzmocnienia pozycji regionu Pomorza w Europie. Projekt posłuży również jako platforma współpracy transgranicznej i prezentacji projektów wspieranych przez Interreg. Planowane jest także włączenie wybranych aspektów ewaluowanej koncepcji warsztatu do rozpatrywanego  w dalszej perspektywie niemiecko-polskiego kierunku studiów. 

   

 • Projekt TICASS Technologies of Imaging in Communication, Art, and Social Sciences

  1. Numer i okres realizacji: Nr 734602, okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04 2021

  2. Kierownik projektu: dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, Akademia Sztuki w Szczecinie

  3. W projekcie uczestniczą pracownicy Katedry Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego jako badacze/badaczki w badaniach terenowych w poszczególnych krajach – partnerach w projekcie, w który zaangażowane są grupy badawcze z Academy of Art in Szczecin (AS), Association for Education, Science, Culture (SENK), University of Macerata (UNIMC), Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem (UJEP) The Polish University Abroad in London (PUNO), The University of the Witswatersrand (WITS) oraz Pwani University (PU). Członkowie/członkinie Katedry Pedagogiki Ogólnej Dydaktyki i Studiów Kulturowych poza tym, że gromadzą, analizują i interpretują materiał faktograficzny oraz sporządzają raporty z badań, pełnią w tym projekcie następujące role:

  • Maria Czerepaniak-Walczak – koordynatorka merytoryczna badań (opracowanie strategii badawczej, narzędzi badań i ich weryfikacja),
  • dr hab. Elżbieta Perzycka prof. US – koordynatorka regionalna oraz opiekun grupy Młodych Badaczy (Early Stage Researchers – ESR) i zarządzanie platformą kryzysową w projekcie,
  • dr Lidia Marek – koordynatorka Raportów Badawczych (Research Reports),
  • dr Aleksander Cywiński – organizator Konferencji Młodych Badaczy (CESR).

  4. Finansowanie: Komisja Europejska w ramach Programu uczestniczących w tym proj, Call: H2020-MSCA-RISE – 2016 – H2020-EU. 1.3.3.

  5. Cele projektu: (https://ticass.eu/: „W obliczu rozprzestrzeniania się obrazów we wszystkich obszarach życia ludzkiego możemy mówić o konieczności edukacji w zakresie dostosowywania się i działania w przestrzeni wizualnej, czytania, a nawet rozwijania języka odzwierciedlającego taką kulturę. W odpowiedzi na te wyzwania społeczne przedmiotem badań jest czytanie i interpretowanie wizualnych komunikatów w środowisku miast w różnych kulturach i na tej podstawie opracowanie treści i form formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji w zakresie alfabetyzacji wizualnej ze względu na wolność, równość i sprawiedliwość w dostępie do sfery publicznej”.  Cele badawcze pracowników Katedry skupione są wokół: możliwości i ograniczeń tkwiących w technologiach wizualnych współczesnej ikonosfery oraz współczesnych kontekstów pedagogiki emancypacyjnej.

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Uniwersytet na rubieżach. Nauka. Człowiek. Środowisko

  1.Tytuł projektu: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Uniwersytet na rubieżach. Nauka. Człowiek. Środowisko

  2. Projekt dofinasowany z programu Doskonała Nauka, Ministerstwa Edukacji i Nauki

  3. Jednostka organizacyjna wnioskodawcy realizująca projekt: Instytut Pedagogiki

  4. Redaktor wniosku – dr hab. Anna Murawska, prof.US

  5. Czas realizacji projektu: 2020-2022

  5. Ogólnym celem konferencji było przemyślenie i zredefiniowanie misji, funkcji, pozycji w środowisku i w stosunku do centrum uniwersytetów na rubieżach, szczególnie w sytuacji wprowadzenia nowych zasad ewaluacji działalności naukowej.

  Efekty podjętych działań to:

  Stworzono międzynarodowe środowisko naukowców zainteresowanych problematyką uniwersytetów oddalonych od centrum, sprzyjającego rozwojowi naukowych kontaktów międzynarodowych (Uniwersytet w Maceracie, Włochy, Uniwersytet Biskupa Grosseteste, Lincoln, Wielka Brytania, Uniwersytet Michała Römera, Litwa, Narodowа Akademiа Państwowej Służby Granicznej Ukrainy im. Bogdana Chmielnickiego, Ukraina, Narodowy Uniwersytet Techniczny w Charkowie, Ukraina, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Zielonogórski).

  Zbudowano stronę internetową: Uniwersytet na rubieżach.University in the frontier, która stanowi platformę do kontaktu dla badaczy, do udostępniania i wymiany informacji oraz materiałów naukowych związanych z problematyką funkcjonowania uniwersytetów na rubieżach. Zrealizowano badania dotyczące funkcjonowania uniwersytetów na rubieżach w aspekcie naukowym, edukacyjnym, społecznym i historycznym, które zaprezentowane i poddano dyskusji podczas konferencji naukowej: Uniwersytet na rubieżach. Nauka. Człowiek. Środowisko/University in the frontier. Knowledge. Human being. Environment, 19-22.05.2022, Międzyzdroje.

  Zorganizowano międzynarodową konferencję naukową: Uniwersytet na rubieżach. Nauka. Człowiek. Środowisko/University in the frontier. Knowledge. Human being. Environment, 19-22.05.2022, Międzyzdroje. Konferencja miała tryb hybrydowy. Podczas konferencji podjęto naukową dyskusję nad problematyką uniwersytetów na rubieżach i ich znaczeniem dla rozwoju nauki, człowieka i środowiska. Sformułowano wnioski co do koniecznych/możliwych zmian i przeobrażeń w uniwersytetach na rubieżach.

  Opublikowano raport w dwu językach: polskim i angielskim: UNIWERSYTET– raport z rubieży/A UNIVERSITY – a report from the frontier, Szczecin 2022, Wydawnictwo Naukowe

  Uniwersytetu Szczecińskiego. Raport ma formę drukowaną (ISBN (print) 978-83-7972-557-1) i on-line (ISBN (online) 978-83-7972-558-8). Raport udostępniony jest na zasadzie open access na stronach konferencji oraz w bazie Polona. Zostanie zgłoszony do repozytorium Uniwersytetu Szczecińskiego. W nawiązaniu do wydawanego w Instytucie Pedagogiki US półrocznika “Pedagogika Szkoły Wyższej”, będącego konsekwencją tradycji badań nad szkolnictwem wyższym i edukacją akademicką, raport wydano w serii: Pedagogika Szkoły Wyższej. Raport zawiera diagnozę sytuacji uniwersytetów na rubieżach oraz propozycję kierunków zmian w następujących zakresach:

  – nauka w uniwersytetach na rubieżach III Rzeczypospolitej i mechanizmy kontrhegemoniczności w nauce; – historyczne uwarunkowania tworzenia uniwersytetów na rubieżach; – oddziaływanie uniwersytetu na środowisko; – kształcenie uniwersyteckie na rubieżach; – uniwersytet jako źródło zmiany jakości życia człowieka – perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna. Opublikowano księgę abstraktów (w formie drukowanej i on-line w języku polskim i angielskim). Księgę abstraktów udostępniono na zasadzie open access na stronie internetowej konferencji.

  Opublikowano monografię wieloautorską w dwu językach: polskim i angielskim: UNIWERSYTETY NA RUBIEŻACH. Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne/UNIVERSITY IN THE FRONTIER. Semantic, historical, scientific and educational contexts, Szczecin 2022, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Monografia ma formę drukowaną (ISBN (print) 978-83-7972-559-5) i on-line (ISBN (online) 978-83-7972-560-1 ISSN 2083-4381). Monografia udostępniona jest na zasadzie open access na stronach konferencji oraz w bazie Polona. Zostanie zgłoszona do repozytorium Uniwersytetu Szczecińskiego. W nawiązaniu do wydawanego w Instytucie Pedagogiki US półrocznika “Pedagogika Szkoła Wyższej”, będącego konsekwencją tradycji badań nad szkolnictwem wyższym i edukacją akademicką, monografię wydano w serii: Pedagogika Szkoły Wyższej. W monografii w sposób pogłębiony opracowano zagadnienia podjęte w raporcie.