Konferencje za nami

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji”

  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji” odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych w auli na ul. Krakowskiej. Konferencja ma charakter jubileuszowy. Łączy się z 95. rocznicą urodzin Joanny Kulmowej, Honorowej Obywatelki Miasta Szczecin i Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Szczecińskiego i setną rocznicą wydania dylogii Janusza Korczaka. Celem konferencji będzie pogłębienie wiedzy na temat aksjologiczno-kulturowego „języka wczesnej edukacji” w dzisiejszej Polsce. Termin ten, postrzegany w wymiarze praktycznym, obejmować będzie następujące obszary edukacji: edukację językową i literacką, edukację matematyczno-informatyczną, edukację społeczno-przyrodniczą, edukację artystyczną z szeroko pojętą edukacją muzyczną, plastyczną i techniczną, edukację fizyczną i zdrowotną. „Język wczesnej edukacji” łączyć się będzie z „językowym obrazem świata” dziecka, zdefiniowanym przez wybitnego językoznawcę i etnologa, Jerzego Bartmińskiego jako „określony sposób odwzorowywania świata, dany w pojęciowym rozczłonkowaniu zawartym w języku ujmującym ten świat”. Potraktowany zostanie jako priorytetowy obszar rozwoju społecznego człowieka i jego funkcjonowania w świecie kultury cyfrowej.

  Językowa świadomość dzieci łączy się z procesami poznawczymi, nabywaniem wiedzy, sprawnością myślenia językowego, które ma społeczne konsekwencje związane z życiem rodzinnym, obyczajami i tradycją. Towarzyszący konferencji program społeczny ma ukazać wpływ pedagogiki wczesnej edukacji na konwergencję innych dyscyplin społecznych i humanistycznych, unaocznić jej ogromną wagę i wpływ na kształtowanie podmiotowości człowieka i jego całożyciowego rozwoju. Wybór Korczaka i Kulmowej, mistrzów słowa i dialogu pedagogicznego, nie jest przypadkowy. Zainteresowanie dzieckiem i wychowaniem w połączeniu z artyzmem polszczyzny wymagają przypomnienia i refleksji naukowej, która łączyć się będzie z rozwojem pedagogiki wczesnej edukacji, jej emancypacyjnych potrzeb i wymagań związanych z praktyką edukacyjną.

  Hasłem konferencji będą pedagogiczne myśli Janusza Korczaka i Joanny Kulmowej, które podkreślają konieczność podjęcia nowych „narracji pedagogicznych” związanych ze zmianami społecznymi, wartością dzieciństwa i ważną rolą kompetencji językowych i komunikacyjnych dziecka we współczesnym świecie. Tożsamość pedagogiczna Korczaka i Kulmowej, zainteresowanie dzieckiem i wychowaniem, artyzm polszczyzny która staje się dzisiaj najdoskonalszym wzorem do naśladowania, wymagają przypomnienia i naukowej refleksji. Uświadomienie roli języka we wczesnej edukacji wiąże się także z refleksją dotyczącą nadrzędności języka w poznawaniu świata, jego wpływu na aktywność twórczą dziecka. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, adresowana jest do pedagogów, psychologów,

  literaturoznawców, językoznawców, socjologów, wszystkich osób zainteresowanych pedagogiką dziecka i pedagogiką wczesnej edukacji.

  Honorowy patronat nad konferencją pełnią: Ministerstwo Edukacji i Nauki, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Konferencja objęta została także honorowym patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Patronat medialny pełni Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego. W konferencji bierze udział 60. prelegentów z różnych ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Konferencji towarzyszyć będą: sesja posterowa studentów Instytutu Pedagogiki, wystawa prac plastycznych dzieci i studentów, lekcja pokazowa w Szkole Nr 11 im. UNICEF-u, zajęcia w Laboratorium Neuronauki Poznawczej i certyfikowane warsztaty dla nauczycieli oraz wykład prof. Jana Miodka. Wymiernym efektem konferencji będą publikacje naukowe zamieszczone po konferencji w latach 2023-2024 w następujących czasopismach pedagogicznych: „Polska Myśl Pedagogiczna” (100 pkt), „Biografistyka Pedagogiczna”(100 pkt.) „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” (70 pkt.), „Konteksty Pedagogiczne” (40 pkt.) Interdyscyplinarny charakter konferencji pt. Od Korczaka do Kulmowej. Dziecko i „język wczesnej edukacji” podkreślić ma jej wartość naukową i społeczną. Konferencja jest częścią promocji Instytutu Pedagogiki, Uniwersytetu Szczecińskiego i Miasta Szczecin.

 • Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do wzięcia udziału w trzeciej interdyscyplinarnej, a pierwszej międzynarodowej konferencji na temat srebrnej gospodarki pt. Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2023 roku w trybie online.

  Wyrażamy nadzieję, że konferencji będzie okazją do zaprezentowania wyników badań na temat dynamicznego zjawiska starzenia się społeczeństw, dokonania porównań w wymiarze interdyscyplinarnym i międzynarodowym oraz wzięcia udziału w tak ważnej dla naszego środowiska dyskusji naukowej i wymiany myśli.

  Obszary tematyczne:

  • Konsument – senior jako nabywca, młodsi a starsi konsumenci, sytuacja kobiet i mężczyzn w wieku poprodukcyjnym, ICT, zachowania i postawy seniorów w czasie pandemii
  • Gospodarstwo domowe – finanse i zasoby gospodarstw domowych seniorów, poziom a jakość życia gospodarstw, sytuacja gospodarstw domowych w czasie kryzysu, rodziny wielopokoleniowe vs. osamotnienie, inteligentne domy i urządzenia
  • Przedsiębiorstwo – strategie prosenioralne firm i instytucji, przedsiębiorczość seniorów, firmy wielopokoleniowe, kultura postfiguratywna vs, prefiguratywna, zarządzanie wiekiem
  • Organizacja – polityka wobec seniorów w ujęciu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, sytuacja zdrowotna i opieka nad osobą starszą, Life Long Learning, aktywność ngo, pandemia i kryzys – senior, jego sytuacja i wyzwania dla gospodarki

  Osoby zainteresowane wystąpieniem prosimy o dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line do 28 lutego 2023 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Udział w konferencji nie wiąże się z koniecznością wcześniejszego przesłania artykułu. Niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się z możliwościami publikacji swoich artykułów naukowych w czasopismach, które są partnerami konferencji:

  Patroni seminarium:

  • Gerontologia Polska
  • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu
  • Polskie Towarzystwo Zarzadzania Innowacjami
  • TNOiK o/Szczecin
  • PTE o/Szczecin
  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66

  Zapraszamy również do zapoznania się z publikacją: https://www.akademiasztuki.eu/…/srebrna-gospodarka

  Organizatorzy:

  • Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
  • Katedra Marketingu – Instytut Zarządzania US
  • Katedra Pedagogiki Społecznej – Instytut Pedagogiki US

  Kontakt: rafal.iwanski@usz.edu.pl

  Więcej informacji o seminarium znajduje się na stronie: https://silvereconomy.com.pl/

 • Uniwersytet na rubieżach/University in the frontiers

  Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji  naukowej na temat:

  Uniwersytet na rubieżach. Nauka. Człowiek. Środowisko

  Dynamiczne przemiany ekonomiczne, społeczne i kulturowe wymagają systematycznego podejmowania naukowej refleksji nad funkcją i znaczeniem uniwersytetów. Dla organizatorów konferencji kluczowe jest pytanie o rolę uniwersytetów na rubieżach, związaną z oddaleniem od centrum, a jednocześnie z bliskością do innych, mniejszych uczelni i instytucji ważnych dla rozwoju regionów, zgodnie z trzecią misją uniwersytetów – zaangażowaniem w procesy rozwoju regionalnego w różnych wymiarach. Pojęcie rubieże rozumiemy bardzo szeroko, w znaczeniu rubieży edukacyjnych, społecznych, kulturowych, ekonomicznych i przestrzennych. Przyjmujemy, że rubież – w sensie semantycznym – to pogranicze i skraj, ale też teren mający znaczenie taktyczne i strategiczne. Uniwersytety ulokowane na rubieżach stoją wobec konieczności przemyślenia i zredefiniowania swojej misji, funkcji, pozycji w środowisku i w stosunku do centrum, a także określenia kierunków przeobrażeń, aby być aktywnymi twórcami zmian na poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

  W dyskursie dotyczącym uniwersytetów dominującym wydaje się być nurt krytyczny, w którym sytuacja uniwersytetów i w uniwersytetach określana bywa nawet jako „nowy barbaryzm”. Nie zamykając się na ten nurt, interesuje nas uniwersytet na rubieżach jako unikalny podmiot, istotny aktor i „change maker” na poziomie regionalnym, krajowym czy międzynarodowym. W debacie konferencyjnej proponujemy uwzględnić trzy wymiary związane z funkcjonowaniem uniwersytetu. Pierwszy dotyczy wytwarzania i upowszechnienia multidyscyplinarnej wiedzy, możliwych jej aplikacji, szczególnie w edukacji, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności nauki. Drugi wymiar dotyczy człowieka i jego potrzeb edukacyjnych, intelektualnych, egzystencjalnych, społecznych, realizowanych we współdziałaniu opartym na zaufaniu, w kierunku budowania wspólnoty. Trzeci wymiar wiąże się z oddziaływaniem na środowisko na zasadach zrównoważonego rozwoju.

  Novum w formule konferencji stanowi organizacja pracy w roboczych zespołach problemowych, kierowanych przez liderów, w których uczestnicy dzielić się będą wynikami badań i wymieniać doświadczenia, tak, aby przygotować raporty cząstkowe (w języku polskim i angielskim) składające się na diagnozę sytuacji uniwersytetów na rubieżach.

  Proponowana tematyka zespołów problemowych:

  University in the frontier. Knowledge. Human being. Environment

  Rapid transformations that are taking place in terms of economics, society, traditions and customs often require a methodical reflection on both the purpose and the significance of universities as academic institutions. The most important question that the conference organisers would like to raise is about the role of universities in the frontier  in contrast with universities located closer to the centre (both locally and politically). Despite being remote, these frontier universities usually display more connections with other, smaller institutions like universities and colleges that are – in many aspects – significant for the development of a specific geographical region. The term ‘frontier’ could be widely defined and understood – as the frontier of education, society, culture, economics and geographical dimensions. That is why the role of frontier universities is crucial – they need to define their goals, their main purpose, the character of academic community and their course of transformation so that they could be active constructors of change that takes place both regionally and cross-regionally.

  Currently, one of the most important issues that is being discussed when it comes to universities as academic institutions, concentrates on the position of and in universities, and it is often defined as ‘new barbarism’. While remaining open to this point of view, we would like to emphasize that a frontier university could be also perceived as an unique entity, an important change-maker when it comes to the region, the country and/or the international scene. That is why we would like to consider the three main dimensions of a university. The first aspect is based on generating and promoting multidisciplinary knowledge and its functions, especially when it comes to education and its social responsibility. The second aspect concentrates on a human being and his or her educational, intellectual, existential and social needs that are based on trust to create widely understood cooperation. The third aspect is connected with the environmental impact based on sustainable development principles.

  The various subject matters mentioned above will be divided into several working teams that will be managed by educational leaders, and the results of their exploration will be shared and exchanged in order to prepare interim reports in both Polish and English.

  Suggestions for the topics to be researched and discussed are listed below:

 • Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku

  Szanowni Państwo,
  zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.
  • “Przełomy w rozwoju dydaktyki w XIX-XX wieku”, organizowanej przez Sekcję Historii Pedagogiki KNP PAN.
  • Konferencja odbędzie się 10 grudnia w godzinach 10.00-16.00 w aplikacji MS Teams.
  • Program konferencji
  • Rejestracja i uzyskanie dostępu do konferencji pod poniższym linkiem:
   

   

 • SZKOŁA XXI WIEKU – WYZWANIA KSZTAŁCENIA W KLASACH ZRÓŻNICOWANYCH

  Data konferencji: 11.05.2021 

  Dostęp zdalny na platformie MS TEAMS

  Formularz zgłoszenia uczestnictwa (kliknij tu) 

  Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszają do udziału w konferencji dydaktycznej Szkoła XXI wieku – wyzwania kształcenia klasach zróżnicowanych”.    

  Celem konferencji jest przede wszystkim prezentacja aktualnych praktycznych i modelowych rozwiązań w zakresie dydaktyki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań związanych, m.in. z proponowanymi zmianami regulacji prawnych, organizacją kształcenia włączającego, pracą zdalnądostępnością i jakością materiałów dydaktycznych.   

  Proponujemy następujące szczegółowe obszary tematyczne: 

  1. Propozycje zmian w zakresie systemu diagnozy i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
  2. Metodyka kształcenia w klasach zróżnicowanych. 
  3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu specjalnym. 
  4. Kompetencje cyfrowe uczestników kształcenia specjalnego. 
  5. Przegląd i ocena dostępnych materiałów dydaktycznych dla kształcenia specjalnego. 
  6. Doświadczenia nauczycieli kształcenia specjalnego i nauczycieli wspomagających w zakresie pracy zdalnej z uczniem ze spe wyzwania, trudności, dobre praktyki.  
  7. Współpraca z rodziną ucznia ze spe w zakresie przygotowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

  W ramach konferencji przewidziane są zajęcia warsztatowe on-line na temat edukacji seksualnej w kształceniu specjalnym oraz zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyWszystkie zgłoszone referaty zostaną po uzyskaniu pozytywnej recenzji opublikowane monografii. Udział w konferencji jest bezpłatny, natomiast opłata związana z wydaniem materiałów w recenzowanej monografii wynosi 140 zł. Uczestnictwo w konferencji potwierdzone będzie certyfikatem.

  Numer konta zostanie podany niebawem.

  Komitet naukowy:

  • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
  • prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska
  • prof. dr hab. Zenon Gajdzica
  • prof. dr hab. Joanna Głodkowska
  • prof. dr hab. Amadeusz Krause
  • prof. dr hab. Anna Nowak
  • prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz
  • prof. dr hab. Andrzej Twardowski
  • prof. dr hab. Marzenna Zaorska
  • prof. dr hab. Teresa Żółkowska
  • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
  • dr hab. Lilianna Konopska, prof. US
  • dr hab. Irena Ramik-Mażewska, prof. US
  • dr hab. Marcin Wlazło, prof. US
  Komitet organizacyjny:
  • dr Agata Chilman (agata.chilman@usz.edu.pl)
  • mgr Magdalena Iwan (magdalena.iwan@usz.edu.pl)
  • mgr Karolina Kaliszewska (karolina.kaliszewska@usz.edu.pl)
  • dr Maciej Sokołowski-Zgid (maciej.sokolowski-zgid@usz.edu.pl)
 • Crisis as a Challenge - Challenge of a Crisis

  Saturday, April 10th 2021 (Online)  

  Crisis as a Challenge – Challenge of a Crisis

  You are cordially invited to participate.

  The conference presents a platform for the exchange and further inspiration of intercultural projects from the Pomerania region with a focus on learning, teaching and working during the exceptional times of a crisis caused by the Covid-19 pandemic. Various projects from the regions of Szczecin and Greifswald will present their concepts, ideas and outputs to support learning, working, and living during challenging times and will thereby offer new insights into intercultural and interdisciplinary areas of how to cope with the current challenges.

  Frances Hoferichter, University of Greifswald; Anna Murawska, University of Szczecin

  More information on the project: http://www.inter-uni.eu/

  Crisis as a Challenge, Challenge as a Crisis, Animacja – Release me, Uniwersytet Szczeciński

 • Alone Together3

  “We must meet; we must communicate with one another; we must, it would seem, be alone together” (John Macmurray)

  We welcome contributions to the third international pandisciplinary conference on solitude in community: Alone Together. It will take place between 31st March and 2nd April 2022 in the University of Szczecin, Poland, under the auspices of The Reverend Canon Professor Peter Neil, Vice-Chancellor of Bishop Grosseteste University, Lincoln (UK) and the auspices of Professor Waldemar Tarczyński, Rector of the University of Szczecin (Poland).

  This is organized by the International Society for Research on Solitude (ISRS) with support from Bishop Grosseteste University (UK) and the Institute of Pedagogy of the University of Szczecin (Poland).

  We welcome papers* and posters on any issues related to solitude, silence and loneliness, from any discipline, and from researchers from all over the world. All papers and discussions will be held in English.

  This time, for the first time, we plan a session on “Alone Together in everyday life” conducted by practitioners only, who directly serve people to soothe the loneliness or promote solitude in various ways and social environments.

  *Scheduled speaking time up to 20 minutes. In the case of online participation, poster posters should be sent in pdf, jpg or png format to write.isrs@gmail.com

  The submission of abstracts will be welcome till the 28.02.2022.  (Later submissions will be considered if there is still room on the programme.) To submit, please fill in the form here: click on the link

  The conference will be hybrid, so participation will be possible on-site in Poland, and also online. Participation on-site will require a fee 100 USD/ 87 EUR / 75 GBP / 400 PLN for refreshments and conference materials (no accommodation included).

  • ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  • 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
  • Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW
  • IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
  • (as a title please provide nr: 0061)

  If you consider publishing the research you’ll present, we have a few possibilities to indicate. Our friend Dat Bao from Monash University in Australia wishes to make a special edition of his brand new Journal of Silence Studies in Education. Philosophically oriented articles are invited to contribute (in English or in Polish) to the Polish journal Ruch Filozoficzny (70 points in Poland) by our friend Piotr Domeracki. We have also proposed a monograph series (which could also include edited books) to the publishers Bloomsbury, and that proposal is currently being reviewed.  

  We are looking forward to meeting you!