Grupy / zespoły badawcze

 • Zespół Gerontologii Stosowanej i Tanatologii / Applied Gerontology and Thanatology Research Group

  Opis:

  Celem zespołu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań w obszarze gerontologii i tanatologii ze szczególnym uwzględnieniem ich aplikacyjnego wymiaru. Podejmowana problematyka badawcza dotyczy w szczególności gerontologii społecznej i ekonomicznej, w tym opieki długoterminowej nad osobami starszymi oraz edukacji tanatologicznej.

  Description:

  The aim of the team is to conduct interdisciplinary research in the field of gerontology and thanatology with particular emphasis on their application dimension. The undertaken research issues concern in particular social and economic gerontology, including long-term care for the elderly and tanatological education.

  Dyscypliny:

  • pedagogika
  • gerontologia
  • tanatologia
  • socjologia
  • ekonomia

  Disciplines:

  • pedagogy
  • gerontology
  • tanatology
  • sociology
  • economics

  Zespół/team

  • Kierownikiem Zespołu jest dr hab. Beata Bugajska, prof. US – pedagog i gerontolog, autorka wielu publikacji z zakresu gerontologii społecznej, w tym wspierania rozwoju osób starszych, przygotowania do starości.
  • dr Edyta Sielicka – pedagog, specjalistka z zakresu edukacji tanatologicznej.
  • dr Rafał Iwański – pracownik socjalny, socjolog i ekonomista, specjalista z zakresu opieki długoterminowej nad osobami starszymi.

  Kontakt/contact:

  Instytut Pedagogiki Uniwersytet Szczeciński

  dr hab. Beata Bugajska, prof. US – beata.bugajska@usz.edu.pl

  dr Edyta Sielicka – edyta.sielicka@usz.edu.pl

  dr Rafał Iwański – rafal.iwanski@usz.edu.pl

 • Horyzonty Antropocenu. Wspólnotowe laboratoria zmiany / Horizons of Anthropocene Community Change Labs

  Opis
  Praca badawcza grupy skupiona jest na odkrywaniu i zmienianiu (action research) warunków kształtowania krytycznej świadomości osób w różnym wieku i z różnych środowisk w zakresie specyfiki i konsekwencji zmian w środowisku życia w obecnym okresie antropocenu – epoki w dziejach planety, w której człowiek ma decydujący wpływ na stan, dynamikę i przyszłość Ziemi .
  W polu zainteresowania badawczego i oddziaływania społecznego w poszczególnych grupach mieszkańców metropolii szczecińskiej znajduje się wzbudzanie namysłu i poszerzanie doświadczeń reagowania na negatywne i pozytywne zachowania wobec przejawów i konsekwencji zjawisk wywołanych działaniami człowieka przekształcającymi środowisko naturalne.
  W tym celu tworzone są laboratoria problemowe skupione na wybranych grupach zjawisk. Ich działania skierowane są do różnych grup i środowisk, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej.

  Description:

  The group’s work is focused on the discoveries and changes of conditions of development of the critical consciousness of the people of different ages and from the various communities in the realm of consequences changes in the living environment in the current period of Anthropocene – an era in the history of the planet in which man has a decisive influence on the state, dynamics and future of the Earth.
  In the field of research interest and social impact in individual groups of inhabitants of the Szczecin metropolis, there are stimulations and expansions of experience to react to negative and positive manifestations of behavior towards the manifestations and consequences of phenomena caused by human actions transforming the natural environment.
  As a tool for these actions, problem laboratories are created, focused on selected groups of phenomena of interference of humankind to the life of Earth. Their activities are directed to various groups and environments, with particular emphasis on formal, non-formal and informal education.

  Dyscypliny: 

  • pedagogika,
  • filozofia,
  • kulturoznastwo,
  • prawo,
  • socjologia,
  • biologia,
  • geografia,
  • informatyka,
  • nauki o zdrowiu,

  Disciplines:

  • education sciences,
  • philosophy,
  • cultural studies,
  • law, sociology,
  • biology, geography,
  • informatics,
  • health sciences

  Więcej informacji:

  Instytut Pedagogiki USz,
  Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych
  Telefon: + 4891 444 3773
  elzbieta.perzycka@usz.edu.pl
  maria.czerepaniak-walczak@usz.edu.pl

  More information:

  Institute of Pedagogy
  Department of General Pedagogy, Didactic and Cultural Studies,
  University of Szczecin
  Phone: +4891 444 3773
  elzbieta.perzycka@usz.edu.pl
  maria.czerepaniak-walczak@usz.edu.pl

 • Zespół profilaktyki społecznej i resocjalizacji / Social prevention and rehabilitation team

  Zespół prowadzi badania skoncentrowane na problematyce resocjalizacji dorosłych i młodzieży, a także szeroko rozumianej profilaktyce społecznej. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się zatem analiza kontekstów psychospołecznych, które związane są z przeciwdziałaniem rozwojowi patologii społecznych i niedostosowania społecznego. 

  Zespół 

  • dr hab. Hubert Kupiec, prof. US
  • dr Aleksandra Sander
  • dr Aneta Jarzębińska
  • dr Paweł Popek
  • dr Monika Zięciak

  Kontakt / Contact:

  Instytut Pedagogiki

  Ul. Ogińskiego 16/17

  71-431 Szczecin

  Telefon: (91)4443737

  Institute of Education

  Ogińskiego 16/17 Street,

  71-431 Szczecin.

  Phone:(91) 444 37 37

 • Zespół rodziny, pracy socjalnej i wolontariatu / Family, social work and volunteering team

  Zespół/team

  Kontakt / Contact:
  Instytut Pedagogiki
  Ul. Ogińskiego 16/17
  71-431 Szczecin
  Telefon: (91)4443737

  Institute of Education
  Ogińskiego 16/17 Street,
  71-431 Szczecin.
  Phone:(91) 444 37 37
  barbara.kromolicka@usz.edu.pl

 • Zespół pedeutologii i aretologii pedagogicznej / Pedeutology and Pedagogical Aretology Reserch Group

  Opis:
  Celem badań jest kształtowanie pozytywnej orientacji w pedeutologii jako nauce o mocnych stronach nauczycielskiej profesji. Kontynuując tradycyjne kierunki badań nad nauczycielem-wychowawcą, preferencja dotyczy aretologicznego wymiaru jego moralności. Problematyka badawcza odnosi się do wysokiej jakości nauczycielskiego bycia, polegającego na czerpaniu szczęśliwości z wykonywania codziennych zadań zawodowych przy wykorzystaniu swoich cnót jako bogactwa tego bycia. Wartość konsekwencjalna dotyczy poczucia szczęśliwości ucznia-wychowanka. Taka problematyka badawcza wymaga ujęcia interdyscyplinarnego, uwzględniającego przesłanki m.in. filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne.

  Description:

  The aim of the research is to shape a positive orientation in pedeutology as a science about the strengths of the teaching profession. Continuing the traditional directions of research on the teacher-educator, the preference concerns the aretological dimension of morality of the teacher-educator. Research issues relate to high-quality teaching being, consisting in deriving happiness from the performance of daily professional tasks using your virtues as the wealth of this being. The consequential value concerns the feeling of happiness of the pupil. Such research issues require an interdisciplinary approach, taking into account the premises of philosophical, psychological and sociological.

  Dyscypliny: 

  • pedeutologia
  • teoria wychowania
  • aretologia pedagogiczna

  Disciplines:

  • pedeutology
  • education theory
  • pedagogical aretology

  Więcej informacji:

  Zespół jest organizatorem interdyscyplinarnego ogólnopolskiego cyklu konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych nt. Sprawności moralne w wychowaniu pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Szczecin, JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty, rodzajów i znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu. Tematyka obejmuje dziedzictwo i aktualność sprawności moralnych z ukazaniem dominujących tendencji w rozumieniu ich istoty w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych oraz teoretyczne i praktyczne konteksty rozwijania sprawności moralnych. Zapraszamy na stronę cyklu: smww.usz.edu.pl

  Zespół redaguje Biblioteczkę sprawności moralnych, złożoną z monografii dotyczących teoretycznych i praktycznych aspektów kształtowania sprawności moralnych. Zapraszamy do korzystania z tych zbiorów: smww.usz.edu.pl/biblioteka/

  Zespół współpracuje w zakresie rozwoju i promowania nauki z Katedrą Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie.

  More information:

  The group is the organizer of an interdisciplinary nationwide conference series with foreign quests “Moral skills in upbringing” under the honorary patronage of the Mayor of the City of Szczecin, JM Rector of the University of Szczecin and the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences. The aim of the conference is an interdisciplinary exchange of views and experiences regarding the essence, types and indicators of moral effectiveness in education. Topics include the heritage and timeliness of moral functions, showing the dominant trends in their existence in various scientific and theoretical and practical disciplines, and the context of developing moral effectiveness. Please visit the series page: smww.usz.edu.pl
  The group edits The Library of moral skills, consisting of monographs on theoretical and practical issues combining shaping moral efficiency. We invite you to use these collections: smww.usz.edu.pl/biblioteka/
  The group cooperates in the development and promotion of science with the Department of General Pedagogy and Theories of Education at the Institute of Education Sciences of the Ignatianum Academy in Krakow.

  Kontakt / Contact:
  Instytut Pedagogiki US
  ewa.rojewska@usz.edu.pl
  iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl

 • Zespół Pedagogiki Mediów i Kultury Edukacji/ Media Pedagogy and Culture of Education Research Group

  Opis:

  Rozwój technologii cyfrowych związanych z obrazem spowodował uzależnienie człowieka od komunikacji wizualnej. Aby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia związane z technologiami wizualnymi współczesnej ikonosfery, stawiamy pytanie:

  W jaki sposób działają technologie cyfrowe w różnej edukacji środowiskowej, różnych krajach i różnych kontynentach?

  Description:

  The development of digital technologies pertaining to image has prompted human dependence on visual communication. In order to recognize and describe possibilities and limitations related to visual technologies of contemporary iconosphere we pose a question:

  HOW DO DIGITAL TECHNOLOGIES FUNCTION IN DIFFERENT ENCIRINMENT EDUCATION, DIFFERENT COUTRIES AND ON DIFFERENT CONTINENTS?

  Dyscypliny / Disciplines:

  • Pedagogika/pedagogy

  Kontakt / Contact:

  dr hab. Elzbieta Perzycka, prof. US

  Instytut Pedagogiki/Intitute of Pedagogy

  Mail: elzbieta.perzycka@usz.edu.pl

 • Zespół Badań nad Profilaktyką, Diagnozą i Terapią Logopedyczną Zaburzeń Mowy / Research Group for the Prevention, Diagnosis and Speech Therapy of Speech Disorders

  Opis:

  Badania nad jakością wymowy chorych po operacjach chirurgicznych w jamie ustnej. Badania fonetyczno-akustyczne nad nabywaniem dźwięczności i parametrem VOT (ang. voice onset time) u dzieci polskojęzycznych.

  Description:

  Studies on the quality of patients’ speech after surgical operations in the oral cavity. Phonetic and acoustic research on the acquisition of voicing and the VOT (voice onset time) parameter in Polish-language children.

  Dyscypliny / Disciplines:

  • pedagogika specjalna (logopedia) / special education (speech therapy)

  Kontakt / Contact:

  dr hab. Lilianna Konopska, prof. US, Instytut Pedagogiki, lilianna.konopska@usz.edu.pl / dr hab. Lilianna Konopska, associate professor of  the University of Szczecin, Institute of Pedagogy

 • Zespół Badań nad Niepełnosprawnością / Disability Studies Research Group

  Opis:

  Znaczenie wczesnej diagnozy i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kontekście rozwijania koncepcji edukacji włączającej. Empowerment, asystencja i selfadwokatura jako czynniki rozwoju samostanowienia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kierunki zmian w ich edukacji i rehabilitacji. Przemiany, rozwój i perspektywy kulturowego modelu niepełnosprawności w kontekście analizy wizerunku bohatera z niepełnosprawnością w filmach fabularnych (badania krytyczne w perspektywie crip studies.

  Description:

  The importance of early diagnosis and early support of child development in the context of developing the concept of inclusive education. Empowerment, assistance and self-advocacy as factors for the development of self-determination of adults with intellectual disabilities and directions of changes in their education and rehabilitation. Changes, development and perspectives of the cultural model of disability in the context of analyzing the image of the character with disability in feature films (critical studies in the perspective of crip studies.

  Dyscypliny / Disciplines:

  • pedagogika specjalna  / special education

  Kontakt / Contact:

  dr hab. Irena Ramik-Mażewska, Instytut Pedagogiki, irena.ramik-mazewska@usz.edu.pl / dr hab. Irena Ramik-Mażewska, Institute of Education

 • Zespół Badań Nad Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi / Research Group on Special Educational Needs

  Opis:

  Społeczne i pedagogiczne uwarunkowania przejścia od koncepcji „specjalnych potrzeb edukacyjnych” do „indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”, od „edukacji włączającej” do „edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów”, od „pomocy psychologiczno-pedagogicznej” do „wsparcia edukacyjno-specjalistycznego”, od „rewalidacji” do „rehabilitacji edukacyjnej”.

  Description:

  Social and pedagogical conditions for the transition from the concept of “special educational needs” to “individual development and educational needs”, from “inclusive education” to “high-quality education for all students”, from “psychological and pedagogical assistance” to “specialist and educational support” , from “revalidation” to “educational rehabilitation.”

  Dyscypliny / Disciplines:

  • pedagogika specjalna / special education

  Kontakt / Contact:

  dr hab. Marcin Wlazło, prof. US, Instytut Pedagogiki, +48 91 4443782 marcin.wlazlo@usz.edu.pl / dr hab. Marcin Wlazło, associate professor of  the University of Szczecin, +48 91 4443782, Institute of Pedagogy, marcin.wlazlo@usz.edu.pl

 • Zespół Filozoficznych Podstaw Wychowania / Philosophical Foundations of Education Research Group

  Opis:

  Praca badawcza zespołu  koncentruje się na analizie antropologicznych  i  aksjologicznych  podstaw wychowania służącej  wypracowaniu możliwych wskazówek dla praktyki wychowawczej, której centrum stanowi  wychowanek. Analizie poddawane są kluczowe kategorie egzystencjalne: samorealizacja, samotność, nadzieja, rozpacz w trosce o wzmacnianie wewnętrznych sił człowieka

  Description:

  The research focuses on anthropological and axiological foundations of education. It leads to developing ideas and recommendations for educational  man-centred practice. The key existential categories are investigate: self-realisation, loneliness, solitude, hope, despair in concern of inner human strengths.

  Dyscypliny:

  • teoria wychowania
  • historia wychowania
  • filozofia

  Disciplines:

  • theory of education
  • history of education
  • philospophy

  Członkowie zespołu badawczego:

  • dr hab. Anna Murawska, prof. US
  • dr hab. Julita Orzelska, prof. US
  • dr Małgorzata Wałejko

  Kontakt / Contact:

  dr hab. Julita Orzelska, prof. US

  julita.orzelska@usz.edu.pl

 • Teoria i Praktyka Konstruktywizmu / Theory and Praxis of Constructivism Research Group

  Seminarium badawcze zajmuje się:

  • badaniami z zakresu edukacji, psychologii społecznej i rozwoju poznawczego,
  • zastosowaniem konstruktywizmu poznawczego w edukacji i psychologii społecznej.

  The research group deals with:

  • research in the field of education, social psychology and cognitive development,
  • applications of cognitive constructivism in education and social psychology.

  Dyscypliny:

  • pedagogika
  • psychologia komunikacji,
  • psychologia języka
  • lingwistyka

  Disciplines:

  • pedagogy
  • psychology of communications
  • psychology of language
  • linguistics

  Kontakt / Contact:

  dr hab. Adam Skibiński, prof. US

  Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej, Instytut Psychologii US

  Department of Social and Developmental Psychology, Institute of Psychology

  Mail: adam.skibinski@usz.edu.pl

  dr Jacek Moroz

  Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych, Instytut Pedagogiki US

  Department of General Pedagogy, Didactic and Cultural Studies, Institute of Pedagogy US

  Mail: jacek.moroz@usz.edu.pl

 • Pedagogika rzeczy / Pedagogy of Things Reserch Group

  Opis:

  Prace badawcze skupiają się wokół pytań o rolę rzeczy w procesach edukacyjnych i ich kontekstach. Podejmowane problemy, z jednej strony, mają charakter filozoficzny i dotyczą relacji między edukacyjnymi podmiotami a czynnikami pozaludzkimi, w tym kontekście pytamy m.in. o możliwość (post)humanizmu pedagogicznego, który uwzględniałby pozaludzkich aktorów i ich sprawstwo. Z drugiej strony, istotna jest dla nas refleksja nad możliwością wykorzystania obecnych w humanistyce w ogóle, a w pedagogice w szczególności, perspektyw do badania znaczenia/działania/miejsca materialności w procesach pedagogicznych.

  Description:

  Our work is focused on questions about the role of things in educational processes and their contexts. We ask about the relationship between educational entities and non-human actors and the possibility of (post) pedagogical humanism that would take into account non-human actors and their perpetration. We ask about perspectives to study the significance/action/place of materiality in educational processes and reflect on the possibility of using this approach in humanities and especially in the pedagogy.

  Dyscypliny:

  • pedagogika
  • filozofia
  • kulturoznastwo

  Disciplines:

  • pedagogy
  • philosophy
  • cultural studies

  Kontakt / Contact:

  Institute of Pedagogy

  Department of General Pedagogy, Didactic and Cultural Studies,

  University of Szczecin

  maksymilian.chutoranski@usz.edu.pl

  aneta.makowska@usz.edu.pl

 • Zespół Historii Wychowania / History of Education Research Group

  Opis:

  Profil badawczy Zespołu Historii Wychowania dotyczy dziejów szkolnictwa i myśli pedagogicznej w  Polsce i w Europie. Zespół koncentruje się głównie na dziejach teorii i praktyki edukacyjnej XX wieku. Badania obejmują historię oświaty, poglądów pedagogicznych, tworzenie pedagogiki i jej subdyscyplin w poszczególnych okresach XX wieku i XXI wieku. W poszukiwaniach naukowych członkowie zespołu koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w okresie międzywojennym i jego reformy; pedagodzy XX wieku, ich osiągnięcia i wkład w rozwój nauki; kształcenie nauczycieli w XX wieku; dzieje szkolnictwa i placówek oświatowo – wychowawczych na Pomorzu Zachodnim; regionalna historia oświaty i specyfika tworzenia szkolnictwa po II wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim; działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkolnictwa i innych instytucji oświatowo – wychowawczych na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XX wieku; organizacje młodzieżowe; problematyka oświatowo-wychowawcza na łamach czasopism i inne zagadnienia.

  Description:

  The research profile of the History of Education Research Group concerns the history of education and pedagogical thought in Poland and Europe. The Group focuses on the history of 20th century educational theory and practice. Research covers the history of education, pedagogical views, the creation of pedagogy and its subdisciplines in particular periods of the 20th century and the 21st century. The Grouu focus on issues such as: the history of education and pedagogical thought in the interwar period and its reforms; 20th century pedagogues, their achievements and contribution to the development of science; teacher education in the 20th century; history of education and upbringing in Western Pomerania; regional history of education and the specificity of creating education after World War II in Western Pomerania; didactic, educational and caring activities of schools and the other educational institutions in Western Pomerania in the second half of the 20th century; youth organizations; educational issues in magazines and other issues.

  Dyscypliny:

  • pedagogika
  • historia wychowania
  • historia edukacji

  Disciplines:

  • pedagogics
  • history of education

  Kontakt / Contact:

  Katedra Historii i Teorii Wychowania/Departament of History and Theory of Education

  Instytut Pedagogiki/ Institute of  Pedagogy

  Uniwersytet Szczeciński/ University of Szczecin

  Ul. Ogińskiego 16/17

  71-431 Szczecin

  Tel: 91 444 37 33

  elzbieta.magiera@usz.edu.pl

  joanna.krol@usz.edu.pl

 • Zespół Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej / Early Education Research Group

  Opis:

  Zespół badawczy tworzą pracownicy Katedry Wczesnej Edukacji, specjaliści w zakresie dydaktyki, wychowania i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej we wszystkich obszarach: dr Małgorzata Kunicka,  dr Bożena Grzeszkiewicz, dr Lidia Pawlusińska. Zespół prowadzi badania naukowe zogniskowane wokół zagadnienia: Nauczyciel i artysta – wychowanie do świata wartości.

  Description:

  Early Education Research Group is a group of specialists in didactics, pre-school and early school education: phd Małgorzata Kunicka, phd Bożena Grzeszkiewicz, phd Małgorzata Falkiewicz-Szult, phd Lidia Pawlusińska. The Group conducts research in the field teacher and artist – education to the world of values.

  Dyscypliny:

  • etyka
  • nauczanie dwujęzyczne
  • pedagogika przedszkolna
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • edukacja matematyczna

  Disciplines:

  • ethics
  • bilingual teaching
  • pre-school education
  • early school education
  • mathematics education

  Kontakt/contact:

  Instytut Pedagogiki, tel. +48 91 444 37 37, e-mail: malgorzata.kunicka@usz.edu.pl

  Institute of Pedagogic, phone +48 91 444 37 37, e-mail: malgorzata.kunicka@usz.edu.pl

 • Zespół Edukacji Artystycznej Dziecka / Children's Art Education Research Group

  Opis:

  Zespół badawczy tworzą pracownicy Katedry Wczesnej Edukacji, specjaliści w zakresie kultury, sztuki, działań twórczych i edukacji artystycznej dzieci: dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US, dr Agnieszka Materne, dr Mikołaj Materne, dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz. Zespół prowadzi badania naukowe w zakresie pedagogiki dziecka i kultury wczesnej edukacji.

  Description:

  Children’s Art Education Reasearch Group is a group of specialists in the field of culture, music, art, creative activities and artistic education of children: prof. Urszula Chęcińska, phd Agnieszka Materne, phd Mikołaj Materne, phd Paula Wiażewicz-Wójtowicz. The Group conducts research in the field of pedagogy of child and culture of early education.

  Dyscypliny :

  • literatura
  • sztuki wizualne
  • muzyka
  • kultura
  • samorealizacja artystyczna
  • aktywność twórcza

  Disciplines:

  • literature
  • visual arts
  • music
  • culture
  • self-realization in art
  • creative activity

  Kontakt / Contact:

  Instytut Pedagogiki, tel. +48 91 444 37 37, e-mail: urszula.checinska@usz.edu.pl

  Institute of Pedagogic, phone +48 91 444 37 37, e-mail: urszula.checinska@usz.edu.pl

 • Zespół Pedagogiki Szkoły / School Pedagogy Team

  Członkowie zespołu badawczego:

  1. Kierownik – dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US
  2. dr Julia Karapuda
  3. dr Małgorzata Nermend

  Research team members:

  • dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. US
  • dr Julia Karapuda
  • dr Małgorzata Nermend

  Opis:

  Badania zespołu  ukierunkowane są na poszukiwanie zróżnicowanych uwarunkowań pracy współczesnej szkoły oraz aktywności obecnych w niej podmiotów, jakimi są uczniowie i nauczyciele. Analizy tego zagadnienia dokonywane są w kilku obszarach subdyscyplinarnych pedagogiki, jak również mają charakter interdyscyplinarny i sięgają do teorii socjologii, psychologii, nauk o kulturze oraz neuronauki.

  Description:

  The team’s research is focused on the search for various work conditions of a modern school and the activity of the subjects present in it, such as students and teachers. Analyses of this issue are made in several sub-disciplinary areas of pedagogy. In addition, they are interdisciplinary in nature and reach to the theory of sociology, psychology, cultural sciences and neuroscience.

  Dyscypliny:

  • pedagogika ogólna
  • pedagogika szkolna
  • pedeutologia
  • neuronauka

  Disciplines:

  • general pedagogy
  • school pedagogy
  • pedeutology
  • neuroscience

  Kontakt:

  lucyna.dziaczkowska@usz.edu.pl

  julia.karapuda@usz.edu.pl

  malgorzata.nermend@usz.edu.pl

  Contact:

  lucyna.dziaczkowska@usz.edu.pl

  julia.karapuda@usz.edu.pl

  malgorzata.nermend@usz.edu.pl