dr Edyta Sielicka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka dyplomowana, socjolożka, socjoterapeutka, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Związku Harcerstwa Polskiego.

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki edukacji tanatologicznej i jej jakości oraz znaczenia dla prawidłowego rozwoju człowieka. W swoich pracach postuluje między innymi o profesjonalne przygotowanie kadry pedagogicznej do wprowadzania w obszary edukacyjne zagadnień dotyczących śmierci, umierania oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Ponadto autorka artykułów, których zagadnienia dotyczą budowania sieci wsparcia społecznego przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe.
Otrzymała za swoją pracę doktorską pt. Jakość edukacji tanatologicznej w szkole, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie, habilitacje oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną w roku 2013.

Wybrany dorobek naukowy
Monografie:

Sielicka E., Edukacja tanatologiczna w szkole, Szczecin, Minerwa, 2017

Edukacja szkolna powinna obejmuje wszystkie aspekty rozwoju młodego człowieka, także te które wymagają szczególnego wsparcia i wyjątkowej troski.

Takim momentem są sytuacje, które dotyczą umierania, śmierci i wsparcia w żałobie – ich obecność w szkole powinna być oczywista i wiązać się z przygotowaniem nauczycieli i uczniów do radzenia sobie z nimi.

Książka prezentuje wyniki badań dotyczące właśnie aspektów edukacji tanatologicznej w szkole, skupionych wokół:

 •  analizy skali występowania w życiu uczniów i nauczycieli sytuacji tanatologicznych,
 • deklarowanej potrzeby uczniów w zakresie otrzymania wsparcia w sytuacjach dla nich tanatologicznie trudnych i jej realizację na terenie szkoły,
 • zakres wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie wsparcia uczniów w sytuacjach tanatologicznie trudnych.

 

Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska, Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym, Warszawa, CeDeWu 2018. 

W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami jego najbliższej rodziny w ujęciu społecznym i ekonomicznym w następujących formach:

 • poradni medycy paliatywnej;
 • hospicjum perinatalnego;
 • hospicjum domowego dla dzieci;
 • hospicjum domowego dla dorosłych;
 • hospicjum stacjonarnego/oddziału medycyny paliatywnej.

W opracowaniu przedstawiono system organizacji i finansowania świadczeń zarówno z środków publicznych jak i prywatnych. Poruszone zostały kwestie związane z edukacją tanatologiczną i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów pedagogiki, pracy socjalnej, ekonomii, polityki społecznej, nauk o zdrowiu oraz dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Artykuły

 • Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska, Opieka paliatywna i hospicyjna – organizacja i finansowanie na przykładzie województwa zachodniopomorskiego,  Gerontologia Polska, 2019; 27, s.77-82.
 • Sielicka E., Edukacja tanatologiczna – hasło [w] A. Zych (red) Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności, Kielce, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 2017
 • Sielicka E., Bajka jako forma wsparcia dziecka w żałobie, [w] Problemu Opiekuńczo – Wychowacze, 2015, nr 6
 • Sielicka E., Edukacja ponad granicami – transplantologia, [w] Teraźniejszość- Człowiek -Edukacja; Edukacja; kwartalnik myśli społeczno-edukacyjnej, 2015 T.18 nr 4(72)
 • Sielicka E, Edukacja tanatologiczna – współczesne wyzwanie, [w] Pedagogika Społeczna, 2015 nr 2[56)
 • Sielicka E., Krzywicka K., Znaczenie kształcenia pedagogów specjalnych w kontekście zadań w opiece nad przewlekle i terminalnie chorymi, [w] J. Binnebesel, P. Krakowiak (red) Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, Gdańsk, Via Medica, 2009

Za swoją działalność społeczną i edukacyjną otrzymała:

 • Brązowy Krzyż za zasługi dla RP
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego

Prowadzone zajęcia

 • Pedagogika społeczna
 • Organizacje pożytku publicznego i wolontariat
 • Organizacja społeczności lokalnych i samorząd terytorialny
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Uwarunkowania społeczno-kulturowe opieki
 • Warsztat pracy z rodziną
 • Projekt socjalny

Konsultacje

 • czwartek godz. 10.30 – 12.00

Kontakt

 • edyta.sielicka@usz.edu.pl