dr Rafał Iwański

Dydaktyka:

 • Gerontologia społeczna
 • Opieka nad osobami starszymi
 • System usług socjalnych na rzecz osób starszych
 • Metody aktywizacji osób starszych
 • Praca socjalna z ludźmi starymi
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Kompetencje społeczne pracownika socjalnego
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Zarządzanie ryzykiem w pomocy społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia społeczna
 • Elementy teorii organizacji i zarządzania

Ważniejsze publikacje

Monografie:

 

Artykuły w czasopismach i w monografiach:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Przed doktoratem

Udział w projektach:

2021/2022

 • Uczestnik projektu Positive Aspects of Caregiving Team (PACT), projekt finansowany z środków NAWA Polish National Agency for Academic Exchange, przy wsparciu the International Longevity Centres – Global Alliance and the University of Ottawa LIFE Research Institute. The overall objective of our study is to transform how we approach unpaid caregiving for older adults from a focus on the burden of care to an emphasis on flourishing. Flourishing is a psychological theory of wellbeing that includes positive emotion, engagement, positive relationships, meaning and accomplishment. The study will help to understand what flourishing means to those for whom caregiving occupies a significant role and what part context may play in achieving this well-being. Context is defined by many factors including the relationship the
  caregiver has with the older care receiver, socio-cultural context, geographical location and support mechanisms. The study will examine what resources are available and accessed in their
  efforts to flourish. Using a Grounded Theory approach, the concept of flourishing will be explored from the perspective of those who engage in these caregiving roles. Comparative analyses across
  countries will help achieve the anticipated impact of this research. More specifically, the research is designed to provide:
  ● An understanding of flourishing that will help change the focus of research on caregiving to include elements of flourishing;
  ● The development of public health messaging to help caregivers flourish and shift the public perception of caregiving from a singularly burdensome role to one that includes its positive dimensions;
  ● The development of recommendations for policies, programmes and training to support flourishing
 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.

2020

 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.

2019

 • Partner w projekcie (w ramach prac Katedry Pedagogiki Społecznej US) pn. Machbarkeitsstudie zu einer binationalen Praxisfor-schungsstelle in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA für Lebensmodelle im Alter im ländlichen Grenzraum, w ramach Kleinprojektefonds (KPF) in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA für das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit.
 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.
 • „Aktywny Humanistyczny Senior”, ASOS 2019 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku. Projekty realizowane były w latach 2017-2019. Seminaria i warsztaty odbyły się dotychczas w Szczecinie, Koszalinie, Drawsku Pomorskim, Wałczu.

2018

 • „Kreatywny – Humanistyczny Senior” –  2018 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

2017

 • Aktywny – Humanistyczny Senior” – ASOS 2017 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Senior w edukacji całożyciowej: edukacja, aktywizacja, integracja” .Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

Udział w konferencjach:

2023

 • 17.11.2023 wygłoszenie referatu pt. “Obszary mediacji w pracy socjalnej” podczas XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego
  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Organizatorzy: Zarząd Główny PTG i Oddział Poznański PTG oraz z Pracownia Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego
  w Poznaniu.
 • 8-9.11.2023 wygłoszenie referatu pt. “Zarządzanie ryzykami w pomocy społecznej” oraz prowadzenie panelu eksperckiego pt. “O konieczności zmiany wizerunku pracownika socjalnego” w ramach VIII Kujawsko-Pomorskiego Forum Polityki Społecznej w Toruniu pt. Jak nie my to kto – na fali zmian. Organizator: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
 • 26-28.09.2023 prowadzenie autorskiego panelu pt. Przykłady zmian i praktycznych rozwiązań w zarządzaniu i kulturze opieki w Polsce na 25. Międzynarodowej Konferencja Opieki Długoterminowej. Organizator: Fundacja TZMO Razem Zmieniamy Świat. Miejsce: Toruń Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3
 • 15.09.2023 współorganizator i prowadzący debatę pt. Senior w dobrej formie. Czyli jak najdłużej być aktywnym? w ramach III Tygodnia Inicjatyw Senioralnych. Współorganizatorzy: szczeciński oddział PTG wraz z CitoNet  Szczecin, Miejską Radą Seniorów w Szczecinie i Instytutem Pedagogiki US. Miejsce: Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16 w Szczecinie.
 • 7-8.09.2023 XX. Hradec Days of Social Work. Tytuł wystąpienia: Long-term care for dependent elderly – between the needs and capacities of the support system. Organizator: Institute of Social Work, Philosophical Faculty, University of Hradec Králové.
 • 15.05.2023 udział w panelu eksperckim nt. Między pomocą a opieką – kapitały społeczne instytucji wsparcia społecznego – doświadczenia badaczy, w ramach seminarium W poszukiwaniu koncepcji
  diagnozy społecznej terenów wiejskich. Diagnozowanie kapitałów społecznych i systemów wsparcia społecznego – modele i praktyki badawcze. Organizator: Sekcja Pracy Socjalnej PTS.
 • 28.03.2023 udział w panelu eksperckim pt. Challenges and opportunities for social policy: resources and infrastructure,  podczas International conference Demographic changes in Europe in a regional perspective: challenges and opportunities for social policy. Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA. Szczecin.
 • 22-23.03.2023 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Srebrna gospodarka. Konsument, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, organizacja. Tytuł wystąpienia: Nierówności społeczne w starzejącym się społeczeństwie. Organizatorzy: Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Katedra Pedagogiki Społecznej IP US, Katedra Marketingu IZ US.
 • 14.03.2023 wystąpienie w sesji plenarne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna opieka geriatryczna – teoria i praktyka” pt. Obszary mediacji w pracy socjalnej z osobami starszymi. Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lublin.

2022

 • 17.11.2022 Inauguracja działalności Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej. Udział w panelu eksperckim: Wyzwania stojące przed branżą opieki domowej. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej. Warszawa.
 • 15.11.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”. Tytuł wystąpienia: Znaczenie i rola zasiłków stałych jako formy wsparcia osób starszych. Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Koprenika w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lublin.
 • 18-18.11.2022 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości. Udział w panelu: Wybrane segmenty srebrnej gospodarki / Selected segments of the silver economy. Organizatorzy: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • 20.10.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mediacje szansą na porozumienie. Tytuł wystąpienia: Obszary mediacji w pracy socjalnej z osobami starszymi. Organizatorzy: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży.
 • 22.09.2022 VII Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarczym. Temat przewodni: Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej. Organizator: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w Gryficach. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka i jej ograniczenia.
 • 31.05.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”. Tytuł wystąpienia: Wyzwania i bariery w zakresie organizacji i finansowania opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce. Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • 11.05.2022 Seminarium pt. Polityka senioralna w Polsce i Skandynawii – potrzeby – oczekiwania – praktyka, Dni Skandynawskie w Szczecinie. Organizator: Urząd Miasta Szczecin.
 • 7.04.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kryzys jako źródło problemów społecznych. Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej. Tytuł wystąpienia: Potrzeby i oczekiwania uczniów w edukacji zdalnej w perspektywie powrotu do edukacji bezpośredniej. Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
 • 31.03 – 1.04.2022 The third edition of the International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community “Alone Together”. Członek zespołu organizacyjnego.
 • 24.03.2022 Seminarium pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecznej i Katedrą Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz moderator sesji: Działania realizowane na rzecz i przez seniorów.
 • 23.02.2022 4. seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka i jej ograniczenia. Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Szczecinie we współpracy z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

2021

 • 19.11.2021 XIV Zjazd Naukowy PTG oraz Jubileusz 35-lecia Oddziału Poznańskiego. Tytuł wystąpienia: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej
  nad osobami niesamodzielnymi Polsce – szansa czy zagrożenie? Organizator: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
 • 27.10.2021 Ogólnopolska konferencja pt. Miejsce pracy przyszłości. Seniorzy na rynku pracy. Organizator Instytut Socjologii US, Szczecin. Tytuł wystąpienia: Wybrane bariery i ograniczenia rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.
 • 24.09.2021 XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Prowadzenie warsztatów z symulatorem starości.
 • 23.09.2021 Konferencja Powiatu Poznańskiego pt. Działajmy razem dla wspólnej korzyści. Aktualne wyzwania dla polityki społecznej samorządu w kontekście zmian demograficznych. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Tytuł wystąpienia: System opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi – wyzwania i prognozy.
 • 9.08.2021 Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość. Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Szczeciński. Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w dobie pandemii COVID-19.
 • 7-9.06.2021 IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Organizatorzy: Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku. Moderator sesji Analiza i interpretacja wyników badań jakościowych – metody, wyzwania, kontrowersje.
 • 25.03.2021 Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Marketingu i Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samodzielną Pracownią Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: Ograniczenia rozwoju srebrnego rynku w Polsce.

2020

 • 25-27.11.2020 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ” Opieka długoterminowa w Polsce – dziś i jutro” online. Organizator: Koalicja “Na pomoc niesamodzielnym”. Udział w debacie pt. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej – pusty slogan czy strategiczny cel rządu?. 
 • 28.09.2020 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości – Start-up, etat, freelance..? Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczecin. Tytuł wystąpienia: Niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam – przyszłość zawodów pomocowych sektora pomocy społecznej w Polsce. 
 • 17-18.09.2020 ALONE TOGETHER AGAIN (ATA): A Second International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community. Szczecin 2020 Thursday 17 September – Saturday 18 September 2020. Tytuł wystąpienia: Loneliness and care of the elderly.

2019

 • 25.10.2019 Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem w podeszłym wieku, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM w Warszawie Klinika Geriatrii WUM w Warszawie, tytuł wystąpienia: Wsparcie finansowe opiekunów osób chorych na Alzheimera – Bon 75.
 • 18-19.2019 II POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM NAUKOWE Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką pt. „Z ludźmi – ku ludziom”, Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Szczeciński; Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Szczecin, tytuł wystąpienia: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi. 
 • 17.09.2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Srebrna gospodarka – wyzwanie dla biznesu i nauki”,  Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania US, Szczecin, Panelista w debacie: Srebrna gospodarka – impulsem do rozwoju nauki. 
 • 18-20.09.2019, 22. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej GLOBALNE WYZWANIA W STAROŚCI CHOROBA ALZHEIMERA I INNE FORMY DEMENCJI – Jak poprawić jakość życia osób chorych z różnymi formami demencji? Dobre praktyki ze świata.  Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń. Tytuł wystąpienia: Ewaluacja bonu Alzheimer 75.
 • 11-13.04.2019 Alone Together, An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, York St John University,  Tytuł wystąpienia: Prisoners of care: predictors of health outcomes and caregiver burden among family caregivers of individuals with Alzheimer’s disease. 
 • 11.03.2019 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości- Kobiety w organizacjach”, Instytut Socjologii US, Tytuł wystąpienia: Społeczne i ekonomiczne konteksty pracy opiekunek niesamodzielnych osób starszych.

2018

 • 30.11-1.12 2018 VIII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW – „W kręgu troski o siebie i innych – godna opieka nad osobami starszymi w rodzinie”, Szczecin, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w województwie zachodniopomorskim.
 • 9 listopada 2018 VIII Bałtyckie Forum Zdrowia – Międzynarodowa Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia.
  Innowacje w ochronie zdrowia, Szczecin, tytuł wystąpienia:  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” – szczeciński program wsparcia opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheimera. 
 • 8 listopada 2018 Konferencja „Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości” w Szczecinie, PTG oddział szczeciński, MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym w województwie zachodniopomorskim.
 • 26-28 września 2018 V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska pt. Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne: Trójkąt Bermudzki polityki społecznej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł wystąpienia: Mieszkania dla seniorów – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.
 • 21 września 2018 Abschluss-Tagung der Konzeptphase des Bündnis A2030 Fördermaßnahme WIR! – Wandel durch Innovation in der Region des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Leben und Wohnen im Alter aus internationaler Perspektive, Stralsund, Niemcy.
 • 23-25 maja 2018 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Sens i bezsens starości” pt. „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne”. Organizatorzy: Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białowieża. Tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna na Pomorzu Zachodnim w ujęciu społecznym i ekonomicznym.
 • 14-15 maja 2018 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej „Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego – od wykluczenia do integracji.. Gniezno. Organizator: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).Tytuł wystąpienia: Organizacja i koszty opieki paliatywnej oraz hospicyjnej – stan obecny i prognozy.
 • 25 kwietnia 2018 Konferencja poświęcona zagadnieniom „srebrnej gospodarki”,Pałcznyn. Organizator: Stowarzyszenie Samorządny Powiat i Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka – wyzwania i problemy.
 • 18 Kwietnia 2018 Konferencja pt. Europa (nie) boi się starości, Szczecin, Organizator: Szczecińska Szkoła Wyższa CB oraz MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Sytuacja demograficzna w Polsce i regionie osób starszych oraz zapotrzebowanie na opiekę.

2017

 • 12 grudnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja „Humanistyka wobec cierpienia i śmierci” 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, tytuł wystąpienia: Ekonomiczne i społeczne aspekty opieki paliatywnej w woj. Zachodniopomorskim. OrganizatorKatedra Pedagogiki Społecznej US.
 • 17-18 listopada 2017 r. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) połączony z 4 Kongresem KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+,Warszawa, Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim.
 • 6 października 2017 r. II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, EXPO Kraków, udział czynny w sesji eksperckiej pt. Mieszkania przyjazne seniorom – niezależna i bezpieczna jesień życia”.
 • 22 września 2017 r. Konferencja w Bornem Sulinowie zorganizowane przez BUTW oraz OPS w Bornem Sulinowie pt. U siebie mimo wieku. Tytuł wystąpienia „Mieszkania chronione i wspomagane
 • 22 maja 2017 r. Konferencja organizowana przez Rządową Radę Ludnościową pt. Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Tytuł wystąpienia: Specyfika procesów starzenia się ludności województwa zachodniopomorskiego.
 • 27 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze” organizowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Profesjonalni i rodzinni opiekunowie niesamodzielnych osób starszych.
 • 26 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Smart living – mieszkalnictwo i rowój lokalny w dobie przemian demograficznych i technologicznej rewolucji, organizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tytuł wystąpienia: Wybrane elementy systemu opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce.
 • 31 marca 2017 r. Konferencja Naukowa pt. Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie, organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł wystąpienia: System opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w perspektywie  starzejącego się społeczeństwa.
 • 23-25 marca 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje” organizowana jest przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedrę Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł wstąpienia: Jakość życia niesamodzielnych osób starszych.

2016

 • 12 grudzień 2016 Konferencja Naukowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Organizator: Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi.
 • 27-28 październik 2016, XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Konferencja Naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej. Tytuł wystąpienia: Marginalizacja społeczna i ekonomiczna niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów.
 • 15-16 listopad 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością a przeszłością. Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Tytuł wystąpienia: Wykluczenie społeczne, kulturalne oraz ekonomiczne opiekunów niesamodzielnych osób starszych.
 • Październik 2016 Seminarium pt. Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, uświetniającym 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Pedagogiki Społecznej. 5 października 2016 Łódź, Pałac A. Biedermanna- siedzibie Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego ul. Franciszkańska 1/5.
 • Czerwiec 2016 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński. Udział w sesji panelowej pt.Jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.
 • 13-14 kwiecień 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych. Ekonomia-socjologia-filozofia. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: „Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji”. Moderator sesji pt. „Przyszłość w naukach społecznych”.

Inne:

 • Członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – Przewodniczący oddziału.
 • Administrator i redaktor strony szczecińskiego oddziału PTG – www.ptg.szczecin.pl
 • Redaktor strony Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora – www.shus.whus.pl
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu kontrolno-analitycznego ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 • Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie. Kadencja 2018-2022 i 2022-2026.
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. rozwoju narzędzi informatycznych w Uniwersytecie Szczecińskim (2020-2024).
 • Członek grupy eksperckiej ds. mieszkalnictwa i polityk społecznych w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej przy Instytucie Rozwoju Miast i Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Członek Zespołu eksperckiego ds. Ewaluacji strategii Miasta Szczecin 2025.
 • Autor ekspertyzy: “System opieki i wsparcia osób starszych w Polsce” zadanie zlecone przez Fundację na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“ w związku z realizacją projektu PRECISE – zapobieganie upadkom osób starszych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach The Active Assisted Living Programme (AAL).
 • Autor ekspertyzy: Identyfikacja możliwych źródeł pozyskiwania danych na temat upadków osób starszych w Polsce i możliwości ich przetwarzania w perspektywie danych osobowych. Zadanie zlecone przez Fundację na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“.
 • Portal Mzdrowie.pl W Polsce widoczny jest brak dobrej opieki senioralnej. 

 Konsultacje

 • Czwartek 10:00 – 12:00 pok. 217

 Seminarium

Tematyka seminariów koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych pomocą społeczną i pracą socjalną oraz gerontologią społeczną i ekonomiczną. Proponowane obszary tematyczne:

 • System pomocy społecznej (m.in. instytucje, obszary działania, programy, bariery i wyzwania);
 • Praca socjalna z różnymi grupami klientów (np. z osobami starszymi, piecza zastępcza itd.)
 • Polityka społeczna w ujęciu regionalnym i krajowym wobec współczesnych problemów i kwestii społecznych (m.in. starzenie się populacji, migracje itd.)
 • Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej;
 • Opieka nad osobami niesamodzielnymi, w tym opieka u kresu życia.

Kontakt

Opieka długoterminowa

Opieka paliatywna i hospicyjna

Do pobrania (kliknij w okładkę)

Polityka senioralna w Polsce i Skandynawii – potrzeby – oczekiwania – praktyka