dr Rafał Iwański

Materiały dla studentów: Wykład ogólnouczelniany Wykłady gerontologia społeczna Kolokwium pisemne (drugi termin) odbędzie się 12 stycznia o godz. 17:15 w sali 152.

Dydaktyka:

 • Gerontologia społeczna
 • Opieka nad osobami starszymi
 • System usług socjalnych na rzecz osób starszych
 • Metody aktywizacji osób starszych
 • Praca socjalna z ludźmi starymi
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Kompetencje społeczne pracownika socjalnego
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Zarządzanie ryzykiem w pomocy społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia społeczna
 • Elementy teorii organizacji i zarządzania

Ważniejsze publikacje

Monografie:

 

Artykuły w czasopismach i w monografiach:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Przed doktoratem

Udział w projektach:

2021/2022

 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.

2020

 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.

2019

 • Partner w projekcie (w ramach prac Katedry Pedagogiki Społecznej US) pn. Machbarkeitsstudie zu einer binationalen Praxisfor-schungsstelle in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA für Lebensmodelle im Alter im ländlichen Grenzraum, w ramach Kleinprojektefonds (KPF) in der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA für das Kooperationsprogramm INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014-2020 im Rahmen der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit.
 • Realizacja Projektu pn. ”Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowaniu projektu i powierzeniu jego realizacji na warunkach określonych w decyzji, Departamentowi Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Funkcje w projekcie: członek zespołu ds. specjalizacji: Organizator usług socjalnych.
 • „Aktywny Humanistyczny Senior”, ASOS 2019 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku. Projekty realizowane były w latach 2017-2019. Seminaria i warsztaty odbyły się dotychczas w Szczecinie, Koszalinie, Drawsku Pomorskim, Wałczu.

2018

 • „Kreatywny – Humanistyczny Senior” –  2018 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.  Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

2017

 • Aktywny – Humanistyczny Senior” – ASOS 2017 Rządowy  Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Funkcja: specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, współautor wniosku o grant.
 • Senior w edukacji całożyciowej: edukacja, aktywizacja, integracja” .Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Seminarium i warsztaty szkoleniowe dla pracowników socjalnych i organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Funkcja w projekcie: koordynator, autor wniosku.

Udział w konferencjach:

2023

 • 14.03.2023 wystąpienie w sesji plenarne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Współczesna opieka geriatryczna – teoria i praktyka” pt. Obszary mediacji w pracy socjalnej z osobami starszymi. Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lublin.

2022

 • 17.11.2022 Inauguracja działalności Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej. Udział w panelu eksperckim: Wyzwania stojące przed branżą opieki domowej. Organizator: Polskie Stowarzyszenie Opieki Domowej. Warszawa.
 • 15.11.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne wyzwania opieki geriatrycznej”. Tytuł wystąpienia: Znaczenie i rola zasiłków stałych jako formy wsparcia osób starszych. Organizatorzy: Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Koprenika w Toruniu, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Umiejętności Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lublin.
 • 18-18.11.2022 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości. Udział w panelu: Wybrane segmenty srebrnej gospodarki / Selected segments of the silver economy. Organizatorzy: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • 20.10.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mediacje szansą na porozumienie. Tytuł wystąpienia: Obszary mediacji w pracy socjalnej z osobami starszymi. Organizatorzy: Akademia Nauk Stosowanych w Łomży.
 • 22.09.2022 VII Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarczym. Temat przewodni: Usługi społeczne jako wspólny obszar polityki i ekonomii lokalnej. Organizator: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Wydział w Gryficach. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka i jej ograniczenia.
 • 31.05.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie”. Tytuł wystąpienia: Wyzwania i bariery w zakresie organizacji i finansowania opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce. Organizator: Instytut Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 • 11.05.2022 Seminarium pt. Polityka senioralna w Polsce i Skandynawii – potrzeby – oczekiwania – praktyka, Dni Skandynawskie w Szczecinie. Organizator: Urząd Miasta Szczecin.
 • 7.04.2022 Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kryzys jako źródło problemów społecznych. Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej. Tytuł wystąpienia: Potrzeby i oczekiwania uczniów w edukacji zdalnej w perspektywie powrotu do edukacji bezpośredniej. Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu.
 • 31.03 – 1.04.2022 The third edition of the International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community “Alone Together”. Członek zespołu organizacyjnego.
 • 24.03.2022 Seminarium pt. Srebrna gospodarka w czasie pandemii. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecznej i Katedrą Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz moderator sesji: Działania realizowane na rzecz i przez seniorów.
 • 23.02.2022 4. seminarium z cyklu „Horyzonty ekonomii” Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka i jej ograniczenia. Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Szczecinie we współpracy z Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

2021

 • 19.11.2021 XIV Zjazd Naukowy PTG oraz Jubileusz 35-lecia Oddziału Poznańskiego. Tytuł wystąpienia: Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej
  nad osobami niesamodzielnymi Polsce – szansa czy zagrożenie? Organizator: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.
 • 27.10.2021 Ogólnopolska konferencja pt. Miejsce pracy przyszłości. Seniorzy na rynku pracy. Organizator Instytut Socjologii US, Szczecin. Tytuł wystąpienia: Wybrane bariery i ograniczenia rozwoju srebrnej gospodarki w Polsce.
 • 24.09.2021 XXI Zachodniopomorski Festiwal Nauki, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Prowadzenie warsztatów z symulatorem starości.
 • 23.09.2021 Konferencja Powiatu Poznańskiego pt. Działajmy razem dla wspólnej korzyści. Aktualne wyzwania dla polityki społecznej samorządu w kontekście zmian demograficznych. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach. Tytuł wystąpienia: System opieki długoterminowej nad niesamodzielnymi osobami starszymi – wyzwania i prognozy.
 • 9.08.2021 Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość. Organizator: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Szczeciński. Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w dobie pandemii COVID-19.
 • 7-9.06.2021 IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Organizatorzy: Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku. Moderator sesji Analiza i interpretacja wyników badań jakościowych – metody, wyzwania, kontrowersje.
 • 25.03.2021 Seminarium – Srebrna gospodarka. Perspektywa interdyscyplinarna, Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział szczeciński we współpracy z Katedrą Marketingu i Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Samodzielną Pracownią Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: Ograniczenia rozwoju srebrnego rynku w Polsce.

2020

 • 25-27.11.2020 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ” Opieka długoterminowa w Polsce – dziś i jutro” online. Organizator: Koalicja “Na pomoc niesamodzielnym”. Udział w debacie pt. Deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej – pusty slogan czy strategiczny cel rządu?. 
 • 28.09.2020 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości – Start-up, etat, freelance..? Zespół Socjologii i Psychologii Organizacji IS US, Szczecin. Tytuł wystąpienia: Niewiele ci mogę dać, bo sam niewiele mam – przyszłość zawodów pomocowych sektora pomocy społecznej w Polsce. 
 • 17-18.09.2020 ALONE TOGETHER AGAIN (ATA): A Second International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community. Szczecin 2020 Thursday 17 September – Saturday 18 September 2020. Tytuł wystąpienia: Loneliness and care of the elderly.

2019

 • 25.10.2019 Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Zespół multidyscyplinarny w opiece nad człowiekiem w podeszłym wieku, Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM w Warszawie Klinika Geriatrii WUM w Warszawie, tytuł wystąpienia: Wsparcie finansowe opiekunów osób chorych na Alzheimera – Bon 75.
 • 18-19.2019 II POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM NAUKOWE Uniwersytety ludowe – pomiędzy teorią a praktyką pt. „Z ludźmi – ku ludziom”, Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Szczeciński; Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Szczecin, tytuł wystąpienia: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich a sytuacja osób starszych na wsi. 
 • 17.09.2019 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Srebrna gospodarka – wyzwanie dla biznesu i nauki”,  Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania US, Szczecin, Panelista w debacie: Srebrna gospodarka – impulsem do rozwoju nauki. 
 • 18-20.09.2019, 22. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej GLOBALNE WYZWANIA W STAROŚCI CHOROBA ALZHEIMERA I INNE FORMY DEMENCJI – Jak poprawić jakość życia osób chorych z różnymi formami demencji? Dobre praktyki ze świata.  Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3, Toruń. Tytuł wystąpienia: Ewaluacja bonu Alzheimer 75.
 • 11-13.04.2019 Alone Together, An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, York St John University,  Tytuł wystąpienia: Prisoners of care: predictors of health outcomes and caregiver burden among family caregivers of individuals with Alzheimer’s disease. 
 • 11.03.2019 III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Miejsce pracy przyszłości- Kobiety w organizacjach”, Instytut Socjologii US, Tytuł wystąpienia: Społeczne i ekonomiczne konteksty pracy opiekunek niesamodzielnych osób starszych.

2018

 • 30.11-1.12 2018 VIII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW – „W kręgu troski o siebie i innych – godna opieka nad osobami starszymi w rodzinie”, Szczecin, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w województwie zachodniopomorskim.
 • 9 listopada 2018 VIII Bałtyckie Forum Zdrowia – Międzynarodowa Konferencja Naukowców i Praktyków Sektora Zdrowia.
  Innowacje w ochronie zdrowia, Szczecin, tytuł wystąpienia:  Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” – szczeciński program wsparcia opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheimera. 
 • 8 listopada 2018 Konferencja „Psychogeriatria wyzwaniem przyszłości” w Szczecinie, PTG oddział szczeciński, MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym w województwie zachodniopomorskim.
 • 26-28 września 2018 V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska pt. Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne: Trójkąt Bermudzki polityki społecznej”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tytuł wystąpienia: Mieszkania dla seniorów – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.
 • 21 września 2018 Abschluss-Tagung der Konzeptphase des Bündnis A2030 Fördermaßnahme WIR! – Wandel durch Innovation in der Region des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), Leben und Wohnen im Alter aus internationaler Perspektive, Stralsund, Niemcy.
 • 23-25 maja 2018 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Sens i bezsens starości” pt. „Starość w perspektywie personalistycznej, społecznej i kulturowej – refleksje interdyscyplinarne”. Organizatorzy: Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Zakład Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podlaski Oddział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Białowieża. Tytuł wystąpienia: Opieka paliatywna i hospicyjna na Pomorzu Zachodnim w ujęciu społecznym i ekonomicznym.
 • 14-15 maja 2018 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej „Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego – od wykluczenia do integracji.. Gniezno. Organizator: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Global Partnership Management Institute (Kanada/USA).Tytuł wystąpienia: Organizacja i koszty opieki paliatywnej oraz hospicyjnej – stan obecny i prognozy.
 • 25 kwietnia 2018 Konferencja poświęcona zagadnieniom „srebrnej gospodarki”,Pałcznyn. Organizator: Stowarzyszenie Samorządny Powiat i Lokalna Grupa Działania – „Z Nami Warto”. Tytuł wystąpienia: Srebrna gospodarka – wyzwania i problemy.
 • 18 Kwietnia 2018 Konferencja pt. Europa (nie) boi się starości, Szczecin, Organizator: Szczecińska Szkoła Wyższa CB oraz MOPR w Szczecinie, tytuł wystąpienia: Sytuacja demograficzna w Polsce i regionie osób starszych oraz zapotrzebowanie na opiekę.

2017

 • 12 grudnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja „Humanistyka wobec cierpienia i śmierci” 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, tytuł wystąpienia: Ekonomiczne i społeczne aspekty opieki paliatywnej w woj. Zachodniopomorskim. OrganizatorKatedra Pedagogiki Społecznej US.
 • 17-18 listopada 2017 r. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG) połączony z 4 Kongresem KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+,Warszawa, Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim.
 • 6 października 2017 r. II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, EXPO Kraków, udział czynny w sesji eksperckiej pt. Mieszkania przyjazne seniorom – niezależna i bezpieczna jesień życia”.
 • 22 września 2017 r. Konferencja w Bornem Sulinowie zorganizowane przez BUTW oraz OPS w Bornem Sulinowie pt. U siebie mimo wieku. Tytuł wystąpienia „Mieszkania chronione i wspomagane
 • 22 maja 2017 r. Konferencja organizowana przez Rządową Radę Ludnościową pt. Sytuacja demograficzna województwa zachodniopomorskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. Tytuł wystąpienia: Specyfika procesów starzenia się ludności województwa zachodniopomorskiego.
 • 27 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze” organizowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: Profesjonalni i rodzinni opiekunowie niesamodzielnych osób starszych.
 • 26 kwietnia 2017 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Smart living – mieszkalnictwo i rowój lokalny w dobie przemian demograficznych i technologicznej rewolucji, organizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Tytuł wystąpienia: Wybrane elementy systemu opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w Polsce.
 • 31 marca 2017 r. Konferencja Naukowa pt. Opieka nad osobami starszymi – rozwiązania polskie i skandynawskie, organizowanej przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł wystąpienia: System opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi w perspektywie  starzejącego się społeczeństwa.
 • 23-25 marca 2017 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje” organizowana jest przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedrę Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Tytuł wstąpienia: Jakość życia niesamodzielnych osób starszych.

2016

 • 12 grudzień 2016 Konferencja Naukowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Organizator: Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Tytuł wystąpienia: Opieka długoterminowa nad niesamodzielnymi osobami starszymi.
 • 27-28 październik 2016, XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i Konferencja Naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej. Tytuł wystąpienia: Marginalizacja społeczna i ekonomiczna niesamodzielnych osób starszych oraz ich opiekunów.
 • 15-16 listopad 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Marginalizacja a rozwój społeczny. Między teraźniejszością a przeszłością. Organizator: Uniwersytet Szczeciński. Tytuł wystąpienia: Wykluczenie społeczne, kulturalne oraz ekonomiczne opiekunów niesamodzielnych osób starszych.
 • Październik 2016 Seminarium pt. Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, uświetniającym 70-lecie Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Pedagogiki Społecznej. 5 października 2016 Łódź, Pałac A. Biedermanna- siedzibie Muzeum Uniwersytetu Łódzkiego ul. Franciszkańska 1/5.
 • Czerwiec 2016 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Rozwój regionalny jako wyznacznik jakości życia”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński. Udział w sesji panelowej pt.Jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.
 • 13-14 kwiecień 2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych. Ekonomia-socjologia-filozofia. Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł wystąpienia: „Nowe oblicza starości w perspektywie dalszego starzenia się populacji”. Moderator sesji pt. „Przyszłość w naukach społecznych”.

Inne:

 • Członek zarządu szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego – Przewodniczący oddziału.
 • Administrator i redaktor strony szczecińskiego oddziału PTG – www.ptg.szczecin.pl
 • Redaktor strony Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora – www.shus.whus.pl
 • Członek Wojewódzkiego Zespołu kontrolno-analitycznego ds. realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 • Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie. Kadencja 2018-2022 i 2022-2026.
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. rozwoju narzędzi informatycznych w Uniwersytecie Szczecińskim (2020-2024).
 • Członek grupy eksperckiej ds. mieszkalnictwa i polityk społecznych w ramach prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej przy Instytucie Rozwoju Miast i Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Członek Zespołu eksperckiego ds. Ewaluacji strategii Miasta Szczecin 2025.
 • Autor ekspertyzy: “System opieki i wsparcia osób starszych w Polsce” zadanie zlecone przez Fundację na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“ w związku z realizacją projektu PRECISE – zapobieganie upadkom osób starszych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach The Active Assisted Living Programme (AAL).
 • Autor ekspertyzy: Identyfikacja możliwych źródeł pozyskiwania danych na temat upadków osób starszych w Polsce i możliwości ich przetwarzania w perspektywie danych osobowych. Zadanie zlecone przez Fundację na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“.
 • Portal Mzdrowie.pl W Polsce widoczny jest brak dobrej opieki senioralnej. 

 Konsultacje

 • Czwartek 10:00 – 12:00 pok. 217

 Seminarium

Tematyka seminariów koncentruje się głównie wokół zagadnień związanych pomocą społeczną i pracą socjalną oraz gerontologią społeczną i ekonomiczną. Proponowane obszary tematyczne:

 • System pomocy społecznej (m.in. instytucje, obszary działania, programy, bariery i wyzwania);
 • Praca socjalna z różnymi grupami klientów (np. z osobami starszymi, piecza zastępcza itd.)
 • Polityka społeczna w ujęciu regionalnym i krajowym wobec współczesnych problemów i kwestii społecznych (m.in. starzenie się populacji, migracje itd.)
 • Organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej;
 • Opieka nad osobami niesamodzielnymi, w tym opieka u kresu życia.

Kontakt

Opieka długoterminowa

Opieka paliatywna i hospicyjna

Do pobrania (kliknij w okładkę)

Polityka senioralna w Polsce i Skandynawii – potrzeby – oczekiwania – praktyka