Pedagogika resocjalizacyjna – studia pierwszego stopnia

Studia przygotowują do prowadzenia oddziaływań z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci Naszych studiów wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Potrafią efektywnie projektować ścieżkę własnego rozwoju i podejmować wyzwania zawodowe, w celu poszerzania swoich kompetencji. Niewątpliwym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Przykładowe przedmioty:

Pedagogika resocjalizacyjna, twórcza resocjalizacja, warsztaty umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, warsztaty pracy kuratora sądowego

Nasi absolwenci pracują w:
Pedagog/wychowawca w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),

 • Pedagog w schroniskach dla nieletnich, wychowawca w zakładach poprawczych,
 • Wychowawca/pedagog w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą),
 • Asystent rodziny,
 • Koordynator pieczy zastępczej,
 • Kurator społeczny (po przejściu odpowiednich procedur),
 • Funkcjonariusz policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur),
 • Pracownik/założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.

 

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna oraz Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza realizowanych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości. Kryterium kwalifikacji jest ocena na świadectwie. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

Obowiązują następujące kryteria przy naliczaniu punktów w procesie rekrutacji:

 • grupa I: język polski,
 • grupa II: język obcy nowożytny,
 • grupa III: jeden z przedmiotów: biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dodatkowe informacje:

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

– projektowanie i organizowanie oddziaływań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych;

– diagnozowanie i prognozowanie specjalistycznych oddziaływań korekcyjnych;

– identyfikowanie potrzeb i zasobów osób z zaburzeniami zachowania;

– rozwiązywanie trudności zawodowych;

– umiejętność pracy w zespole, podejmowanie współpracy ze środowiskiem (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym);

– umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju

Praktyka realizowana jest w instytucjach resocjalizacyjnych. Łącznie 120 godzin: 60 godz. w semestrze IV; 60 godz. w semestrze VI.