Pedagogika – studia pierwszego stopnia

Studia na kierunku pedagogika o profilu ogólnoakademickim trwają 6 semestrów i mogą być realizowane w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia zostały zaprojektowane tak, aby kształcić kreatywnych, przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie liderów i pracowników edukacji, którzy będą podejmować wyzwania wynikające z m.in: globalizacyjnych, środowiskowych, migracyjnych wyzwań współczesności i działać na rzecz zmian w edukacji zwiększających szansę na lepszą przyszłość. Przygotowują do rozumienia kulturowych, społecznych, materialnych i cyfrowych uwarunkowań procesów uczenia, nauczania i wychowania, a także tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Wdrażają do wykorzystywania zdobytej wiedzy do wprowadzania zmian edukacyjnych, projektowania nowych, często alternatywnych systemów uczenia i nauczania, we wszystkich sektorach edukacji: publicznym, prywatnym i pozarządowym. Zdobywana wiedza może stać się początkiem atrakcyjnej kariery zawodowej, ale także posłużyć osobistemu rozwojowi studenta. Ukończenie studiów I stopnia otwiera drogę do dalszego kształcenia tj. na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika.

Dzięki tym studiom nauczysz się:

 • rozpoznawać i kształtować potrzeby związane z korzystaniem z czasu wolnego przez różne grupy wiekowe;
 • stosowania w praktyce działań związanych z organizacją i animacją czasu wolnego w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych;
 • tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
 • diagnozowania sytuacji kryzysowych zarówno w relacjach społecznych jak i rozwoju indywidualnym;
 • towarzyszenia ludziom w ich rozwoju i pokonywaniu przeszkód; indywidualizowania sytuacji poszczególnych klientów;
 • znajdywania optymalnych dróg rozwoju dla uczniów i nauczycieli;
 • wspierania rodziców w świadomej realizacji ich roli rodzicielskiej w sytuacji szkolnej;
 • rozpoznawania dynamiki w pracy z grupą i kształtowania kompetencji społecznych;
 • współpracowania z placówkami wspomagającymi opiekę i wychowanie;
 • projektowania nowych, alternatywnych rozwiązań edukacyjnych;
 • rozumienia potrzeb rozwojowych człowieka w szerokim kontekście kulturowym, społecznym, materialnym, a także zasad prowadzenia działalności edukacyjnej;
 • zdobywania środków na finansowanie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.

W ramach tych studiów masz możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

 • Animacja czasu wolnego– przygotowująca do planowania, programowania, organizowania i prowadzenia różnych form aktywności wolnoczasowej oraz zajęć ukierunkowanych na rozwój pasji i zainteresowań osób w różnych grupach wiekowych. Przygotowuje do konstruowania i realizacji projektów kulturalno-oświatowych. Przykładowe przedmioty: organizacja i animacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, pedagogika zabawy, edukacja pozaformalna i nieformalna osób dorosłych z gerontopedagogiką, pedagogika kultury popularnej.
 • Coaching edukacyjny – w ramach tej specjalności studenci poznają warunki do poznawania mechanizmów, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli uczą się zmieniać rzeczywistość. Studenci poznają metody rozwiązywania problemów, wychodzenia z kryzysów osobistych. Coaching edukacyjny to interaktywny proces rozwoju, mający na celu rozwijanie kompetencji społecznych w celu osiągania lepszych efektów w uczeniu się i innych. Dzięki metodom realizowania procesu decyzyjnego nauczysz się jak zachować równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Przykładowe przedmioty: coaching w edukacji, pedagogika rodziny z elementami wsparcia coachingowego, metodyka pracy coacha.
 • Projektowanie edukacyjne – przygotuje do samodzielnego tworzenia i realizowania różnych projektów edukacyjnych. Oznacza to, że po ukończeniu specjalizacji student będzie potrafił planować i realizować zadania i usługi związane z edukacją, wychowaniem, czasem wolnym i zabawą. Będzie wiedział, jak tworzyć projekty edukacyjne w instytucjach publicznych i prywatnych, w ramach jednorazowych i systematycznych inicjatyw, których zadaniem jest wspomaganie rozwoju osób na różnych etapach życia. Przykładowe przedmioty: projektowa działalność gospodarcza w obszarze edukacji, tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi, koncepcje edukacji alternatywnej.

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:

 • w różnych sektorach życia społecznego takich jak: oświata, wychowanie, edukacja, kultura;
 • domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • placówki opieki, wychowania, w edukacji formalnej i pozaformalnej, instytucje i organizacje związane z działalnością kulturalną, instytucje wychowania pozaszkolnego (np. świetlice środowiskowe, domy kultury, koła zainteresowań), niektóre instytucje opieki społecznej oraz lokalne i samorządowe instytucje zajmujące się wsparciem rodziny.