Pedagogika – studia pierwszego stopnia- NOWE SPECJALNOŚCI

Link do strony rekrutacji.

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• umiejętności komunikacji społecznej,
• posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
• wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania,
• tworzyć własny warsztat metodyczny.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
• domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
• młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
• schroniskach dla nieletnich,
• zakładach poprawczych,
• aresztach śledczych i zakładach karnych.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 180

Specjalności:

  • coaching edukacyjny – NOWOŚĆ
  • animacja czasu wolnego – NOWOŚĆ
  • projektowanie edukacyjne – NOWOŚĆ
  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

Dodatkowe informacje:

Studia gwarantują przygotowanie  pedagogiczne każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy w różnych sektorach: oświaty, wychowania, edukacji i więziennictwa.