Pedagogika – studia pierwszego stopnia- NOWE SPECJALNOŚCI

Link do strony rekrutacji.

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu oddziaływań wychowawczych oraz opiekuńczych. Przygotowują do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania i opieki a także umożliwiają poznanie mechanizmów funkcjonowania człowieka w środowisku. Uczą rozpoznawania i kształtowania potrzeb związanych z korzystaniem z czasu wolnego przez różne grupy wiekowe, stosowania w praktyce działań związanych z organizacją i animacją czasu wolnego w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych. Nabyte umiejętności komunikacyjne pozwalają stworzyć odpowiednią płaszczyznę interwencji i doradztwa zarówno w grupach (przede wszystkim w relacjach rodzinnych i szkolnych) jak i indywidualnie, szczególnie w sytuacjach kryzysu bądź konfliktu. Przygotowują do rozumienia kulturowych, społecznych, materialnych i cyfrowych uwarunkowań procesów uczenia, nauczania i wychowania, a także tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Wdrażają do wykorzystywania zdobytej wiedzy do wprowadzania zmian edukacyjnych, projektowania nowych, często alternatywnych systemów uczenia i nauczania, we wszystkich sektorach edukacji: publicznym, prywatnym i pozarządowym. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem relacji społecznych i rozwoju osobistego ugruntowaną w wybranych dyscyplinach i subdyscyplinach humanistyczno-społecznych. Zdobywana wiedza może stać się początkiem atrakcyjnej kariery zawodowej, ale także posłużyć osobistemu rozwojowi studenta.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:

 • rozpoznawać i kształtować potrzeby związane z korzystaniem z czasu wolnego przez różne grupy wiekowe;
 • stosowania w praktyce działań związanych z organizacją i animacją czasu wolnego w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych; 
 • tworzenia własnego warsztatu metodycznego;
 • diagnozowania sytuacji kryzysowych zarówno w relacjach społecznych jak i rozwoju indywidualnym;
 • towarzyszenia ludziom w ich rozwoju i pokonywaniu przeszkód; indywidualizowania sytuacji poszczególnych klientów;
 • znajdywania optymalnych dróg rozwoju dla uczniów i nauczycieli;
 • wspierania rodziców w świadomej realizacji ich roli rodzicielskiej w sytuacji szkolnej;
 • rozpoznawania dynamiki w pracy z grupą i kształtowania kompetencji społecznych;
 • współpracowania z placówkami wspomagającymi opiekę i wychowanie;
 • projektowania nowych, alternatywnych rozwiązań edukacyjnych;
 • rozumienia potrzeb rozwojowych człowieka w szerokim kontekście kulturowym, społecznym, materialnym, a także zasad prowadzenia działalności edukacyjnej;
 • zdobywania środków na finansowanie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej.

Przykładowe przedmioty:

 • pedagogika czasu wolnego,
 • pedagogika kultury popularnej,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 • medialne aspekty czasu wolnego,
 • pedagogika zabawy,
 • projekty edukacyjne i kulturalne,
 • warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej z analizą przypadku w coachingu;
 • pedagogika rodziny z elementami wsparcia coachingowego;
 • komunikacja w relacjach;
 • superwizja w pracy coacha;
 • coaching w edukacji,
 • pedagogika opiekuńcza,
 • wybrane problemy młodzieży w zakresie opieki i wychowania-koncepcje edukacji alternatywnej,
 • projektowanie pedagogiczne,
 • tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi, pedagogika rzeczy i miejsca,
 • podstawy pedagogiki wizualnej i architektura przestrzeni edukacyjnych,
 • warsztat pisania wniosków projektowych, projektowa działalność gospodarcza w obszarze edukacji.

KARIERA I PRACA

Nasi absolwenci pracują w:
• w różnych sektorach życia społecznego takich jak: oświata, wychowanie, edukacja, kultura;
• domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
• placówki opieki, wychowania, w edukacji formalnej i pozaformalnej, instytucje i organizacje związane z działalnością kulturalną, instytucje wychowania pozaszkolnego (np. świetlice środowiskowe, domy kultury, koła zainteresowań), niektóre instytucje opieki społecznej oraz lokalne i samorządowe instytucje zajmujące się wsparciem rodziny.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

ECTS: 180

Specjalności:

 • Animacja czasu wolnego
 • Coaching edukacyjny
 • Projektowanie edukacyjne

Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.

Kryteria kwalifikacji – grupa I:

 • język polski

Kryteria kwalifikacji – grupa II:

 • język obcy nowożytny: dowolny

Kryteria kwalifikacji – grupa III:

 • przedmiot dowolny

Dodatkowe informacje:

Studia zostały zaprojektowane tak, aby kształcić kreatywnych, przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie liderów i pracowników edukacji, którzy będą podejmować wyzwania wynikające z m.in: globalizacyjnych, środowiskowych, migracyjnych wyzwań współczesności i działać na rzecz zmiany na lepszą przyszłość. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają prowadzić działania prospołeczne w zakresie doradztwa pedagogicznego i rozwiązywania konfliktów. Studenci w toku prowadzonych warsztatów i ćwiczeń będą mogli znacząco rozwinąć i poszerzyć własne kompetencje komunikacyjne. Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych budowaniem relacji interpersonalnych i poszukiwaniem optymalnych strategii osobistego rozwoju i zarządzania własną pracą. Atrakcyjna praktyka zawodowa w wymiarze 120 godzin w różnych placówkach edukacyjnych i pedagogicznych uzależniona od wyboru specjalności.