dr Urszula Kazubowska

Kontakt

 -mail : urszula.kazubowska@usz.edu.pl

– telefon służbowy : 914443744

Adres Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin (Pokój : 217)

Biogram naukowy

Zatrudnienie

 • Katedra Pedagogiki Społecznej

Zainteresowania badawcze:

 • funkcjonowanie rodzin własnych wychowanków domów dziecka i proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka
 • funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych ( ze szczególnym uwzględnieniem pogotowi rodzinnych) w systemie pieczy zastępczej
 • holistyczny system wsparcia rodziny i dziecka
 • praca socjalno-wychowawcza z rodziną
 • praca reintegracyjna z rodziną w rodzinnych formach pieczy zastępczej
 • interdyscyplinarna diagnoza rodziny
 • współpraca rodziny i szkoły z zakresie realizacji procesów wychowawczo – socjalizacyjno-edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży
 • rola współczesnych mediów w wychowaniu dzieci i młodzieży – szanse i zagrożenia
 • odpowiedzialne i świadome rodzicielstwo i przygotowanie do niego oraz edukacja ku/dla odpowiedzialnego rodzicielstwa

Prowadzone przedmioty:

 • pedagogika społeczna,
 • pedagogika rodziny,
 • diagnoza opiekuńczo -wychowawcza,
 • warsztaty pracy z rodziną

Pełnione funkcje

 • w US: opiekun praktyk studenckich na II ֯ POiR, od wielu lat opiekun roku, koordynator współpracy z OPS w Policach ( od 2013 roku), koordynator współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowogardzie
 • poza uczelnią : członek Zespołu Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk od 2012 r.
 • przynależność do stowarzyszenia Ruchu Pedagogów Społecznie Zaangażowanych działającego przy Zespole Pedagogiki Społecznej PAN;
 • członek  Polskiej Sieci Badawczej Rodzice W Edukacji (Polish Research Network About Parents In Education – ERNAPE)

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

 • Wieloletnia współpraca z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dziecka na terenie miasta Szczecin i w Policach np. MOPR Szczecin, ROPS Szczecin, Caritas Szczecin, OPS Police, PCPR Police

Staże, stypendia, granty

 • Staż : w 2012 r. odbyty staż na Uniwersytecie w Presovie (Inštitút edukológie a sociálnej prace)

Wybrane publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Kazubowska%2C+Urszula

Wykaz wybranych publikacji :

 • Kazubowska, U. (2003). Nowe oblicza opieki nad dzieckiem i rodziną oraz strategie pracy socjalno-wychowawczej na ich rzecz. W: Kantowicz, E., Olubiński, A. (red.). Działania społeczne w pracy socjalnej XXI wieku. Toruń
 • Kazubowska, U. (2004). Problematyka diagnozowania rodzin dysfunkcyjnych – dylematy i nadzieje. W: Wenta, K., Perzycka, E. (red.). Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna – stan i perspektywy badań. Szczecin
 • Kazubowska, U. (2004). Uczniowie, rodzice i nauczyciele w zmieniającej się szkole- analiza problemu i przewidywane kierunki rozwoju. Kojs, W., Dawid, Ł. (red.). Nauczyciel w nowej rzeczywistości edukacyjnej. Cieszyn
 • Kazubowska, U. (2005). Proces diagnozowania psychopedagogicznego rodzin własnych wychowanków domów dziecka -stan aktualny i tendencje rozwojowe. W: Plopa, M. (red.). Człowiek w progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg
 • Kazubowska, U. (2006). Rodziny własne wychowanków domów dziecka. Szczecin
 • Kazubowska, U. (2007). Reintegracja jako nowy kierunek pracy z rodziną. W: Kość. I., Magiera E. (red.). Z dziejów oświaty polskiej. Szczecin
 • Kazubowska, U. (2008). Quality of interpersonal relations in family as a crucial of conditio efficient work with and for family. W: Sbornik z Konference Universitas Ostraviensis, Ostrava
 • Kazubowska, U. (2009). Oblicza dzieciństwa w percepcji wychowanków domu dziecka – przegląd ujęć i ich interpretacja, w: Izdebska, J., Szymanowska, J. (red.). Białystok
 • Kazubowska, U. (2010). Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość. Teoria i praktyka. Toruń
 • Kazubowska, U. (2010). Optymalizacja pracy z rodziną jako najistotniejszy warunek zapobiegania jej samowykluczaniu się z życia społecznego, w: Piekarski, J., Thaiss, W., Urbaniak- Zając, D. (red.). Edukacja wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa. Łódź
 • Kazubowska, U. (2010). Rodzina jako przestrzeń w pracy socjalnej – aktualność i perspektywy. W: Kanios, A., Czechowska – Bieluga, M. (red.). Praca socjalna: kształcenie -działanie-konteksty. Kraków
 • Kazubowska, U. (2011). Dziecko i dzieciństwo- zagrożenia i nowe wyzwana społeczno-edukacyjne dla rodziców. W: Sakowicz, T., Gąsior, K., Zawadzka, B. ( red.). Dziecko w rodzinie – nadzieje i zagrożenia. Kielce
 • Kazubowska, U. (2012). Funkcjonowanie rodziny w procesie przemian społecznych a rola ojca – specyfika i uwarunkowania. W: Gąsior, K., Sakowicz, T., Skodicka, A. ( red.). Mężczyzna w rodzinie – nadzieje i zagrożenia. Kielce
 • Kazubowska, U. (2013). W trosce o odpowiedzialne rodzicielstwo. W: Brągiel, J., Kaniok, P., Kurcz, A. (red.). Rodzicielstwo w kontekście przemian społecznych. Opole
 • Kazubowska, U. (2014). Rodzina jako najistotniejsza płaszczyzna kształtowania pełnej partycypacji społecznej jednostki. W: Neslusanova, S., Emmerová, I., Jarosz, E. (red.). Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti. Brno
 • Kazubowska, U. (2014). Wartości w rodzinie i ich uwarunkowania w kontekście wyzwań XXI wieku. W: Sakowicz, T., Gąsior, K. ( red.). Wartości w rodzinie i społeczeństwie. Kielce
 • Kazubowska, U. (2015). Wartości w pracy socjalnej – mit czy szansa jej rozwoju?. W: Krzyszkowski, J. (red.). Praca socjalna w poszukiwaniu tożsamości na tle przemian społecznych i ekonomicznych. Warszawa
 • Kazubowska, U. (2015). Dziecko i rozwój jego tożsamości w świetle zagrożeń rodzinnych i pozarodzinnych. W: Neslusanova, S., Miklova, M., Jarosz, E. (red.). Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení. Brno
 • Kazubowska, U. (2015). Miłość jako wartość – oblicza, wymiary znaczenie dla jej optymalnego funkcjonowanie. W: Sakowicz, T., Gąsior, K. (red.). Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie t.1. Kielce
 • Kazubowska, U. (2016). Wielozakresowa praca z rodziną i dzieckiem jako wyzwanie dla realizacji optymalnych procesów wychowawczych- akulturacyjnych w wielokulturowym środowisku. W: Jůzl, M., Jarosz, E., Marková, D., Neslusanova, S. ( red.). Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy. Řešení sociálně kulturních problěmů. Brno
 • Kazubowska, U. (2017). Rodzina jako przestrzeń profesjonalnego i intuicyjnego wspierania rozwoju dziecka. Rzeczywistość i wyzwania. W: Buława-Halasz, J. (red.). Wokół rozwoju dziecka. Szczecin
 • Kazubowska, U. (2017). Wspieranie rodziny w kryzysie – oblicza, uwarunkowania, potrzeby i perspektywy. W: Brągiel, J., Górnicka, B. (red.). Rodzicielstwo w obliczu trudności i problemów życiowych oraz ich przezwyciężanie. Opole
 • Kazubowska, U. (2017). Rodzina jako przestrzeń edukacji ku/dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Rzeczywistość i wyzwania. W: Górka, M. ( red.). Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa. Warszawa
 • Kazubowska, U. (2017). Koncepcja opiekuńczo-wychowawcza Józefa Czesława Babickiego w kontekście współczesnego modelu pracy z dzieckiem i jego rodziną. W: Magiera, E. (red.). Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Konteksty instytucjonalne. Szczecin
 • Kazubowska, U. (2018). Rodzina w systemie edukacji ku/dla bezpieczeństwa jednostki w grupie i społeczeństwie. W: Kopczewski, M., Sienkiewicz D. (red.). Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. : sektory infrastruktury krytycznej i ich zagrożenia. Koszalin
 • Kazubowska, U. (2019). Values in the family : the specificity and transfer in the process of forming the identity of the child. W: Lubkina, V., Klavinska, A., Usca, S. (red.). Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference May 24th – 25th 2019. Rēzekne
 • Kazubowska, U. (2019). Postparental love – the specificity, symptoms and significance for the growth of a child in the family. Pedagogika Rodziny. nr 9(1), s. 93-105