dr Barbara Chojnacka

 • dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, rozprawa doktorska pt. „Doświadczenie parentyfikacji w perspektywie biograficznej” (promotor: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, promotor pomocniczy – dr Aneta Jarzębińska) obroniona w lipcu 2019 r.
 • pedagog (pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna, pedagogika szkolna, terapia pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)
 • socjolog (socjologia stosowana)
 • Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki
 • Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego US
 • Założycielka i prezes zarządu Fundacji „Akcja Serducho
 • Współtwórczyni Akademickiego Centrum Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Mentorka Wydziału Nauk Społecznych 2021

PROJEKTY NAUKOWE:

Publikacje:

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH i ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 • Chojnacka B., The Loneliness and Isolation of the Parentified Child in the Family “Peadagogica Christiana”, 2020, 1/45, 83-99.
 • Chojnacka B., Uzależnienie od alkoholu rodzica jako predyktor odwrócenia ról w rodzinie [w:] Olubiński A., Zaworska-Nikoniuk D., Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019.
 • Chojnacka B., „Po pierwsze uwierzyć!” – determinanty pracy środowiskowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej [w:] Olubiński A., Suska-Kuźmicka M., Labiak D., Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom II: Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018.
 • Chojnacka B., Destrukcyjne odwrócenie ról w rodzinie jako forma przemocy utajonej [w:] Borys E., Frankowiak J., Willan – Horla L., W poszukiwaniu sposobów przeciwdziałania przemocy domowej, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2018.
 • Chojnacka B., Doświadczenie parentyfikacji jako wyzwanie dla pracy socjalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, vol.3/2018.
 • Chojnacka B., Jarzębińska A., Deparentyfikacja – strategie radzenia sobie z odwróconymi rolami w rodzinie, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2018.
 • Chojnacka B., Jarzębińska A., „Karmienie się dzieckiem na żądanie” – doświadczenie parentyfikacji w relacjach uczestników internetowych forów dyskusyjnych, Dziecko Krzywdzone, 2018, nr 2.
 • Chojnacka B., Pomagający czy wspomagany? Pułapki, dylematy i kontrowersje w obszarze działań pomocowych na przykładzie wolontariatu studenckiego w placówkach wsparcia dziennego [w:]  Kozielska J., Skowońska – Pućka A., Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna, t. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 • Chojnacka B., Destructive sense of responsibility in individuals with experience of parentification: A biographical perspective[w:] Dana Keller, Kara O’Neil, Holly Nicolaisen (English), Daniel Schugurensky, Karla Villaseñor (Spanish/Portugese), Social Pedagogy and Social Education:Bridging Traditions and Innovations / Pedagogía Social y Educación Social: Conectando tradiciones e innovaciones, Social Pedagogy Association Phoenix, Arizona 2018
 • Ciarcińska K., Chojnacka B, Edukacja jak gwarancja szczęścia – od Utopii do Summerhill. Perpsektywa filozoficzno – pedagogiczna [w:] Utopia a edukacja, t.2, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Chojnacka B., Biografia dorosłego dziecka – doświadczenie parentyfikacji i jej konsekwencje [w:] Ładyżyński A., Piotrowska M., Kasprzak M. (red.) Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Chojnacka B., Transgresyjny charakter pracy środowiskowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [w:] Kromolicka B., Jarzebińska A. (red.) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, Volumina, Szczecin 2017.
 • Chojnacka B., Projekt artystyczny w pracy z młodzieżą niedostosowaną – kluczowe kompetencje wychowawcy, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2017 nr 7.
 • Chojnacka B., Profilaktyczny potencjał placówek wsparcia dziennego na przykładzie Świetlicy Środowiskowej „Promyczek” w Szczecinie, Praca Socjalna, 2017 nr 1.
 • Chojnacka B., Między tożsamością a autoprezentacją – obraz własnej osoby uczniów szkoły artystycznej [w:] Chojnacka B., Cybort – Zioło N. (red.) Edukacja jako praktyka istotna egzystencjalnie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2016.

DYDAKTYKA

 • Pedagogika rodziny
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Działalność pożytku publicznego i wolontariat
 • Prawa dziecka
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania pracy socjalnej

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH: