dr Barbara Chojnacka

Barbara Chojnacka – dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, rozprawa doktorska pt. „Doświadczenie parentyfikacji w perspektywie biograficznej” (promotor: prof. dr hab. Barbara Kromolicka, promotor pomocniczy – dr Aneta Jarzębińska) obroniona w lipcu 2019 r. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki.

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia, specjalność socjologia stosowana (praca magisterska pt. „SPOTKANIE Z „INNYMI”- studium z komunikacji międzykulturowej na przykładzie międzynarodowych wakacyjnych obozów dla dzieci w Zinnowitz” napisana pod kierunkiem dr hab. Marka Gorzko). Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna (praca licencjacka pt. „Trening Zastępowania Agresji (ART) jako program profilaktyki i skutecznej pracy z młodzieżą” pod kierunkiem dr Małgorzaty Moś) oraz studiów II stopnia na kierunku Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (praca magisterska pt. „Obraz własnej osoby uczniów szkoły artystycznej” pod kierunkiem dr hab. Ewy Jackowskiej). Ukończone studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

Publikacje:

PRACE OPUBLIKOWANE:

 • Chojnacka B., The Loneliness and Isolation of the Parentified Child in the Family “Peadagogica Christiana”, 2020, 1/45, 83-99.
 • Chojnacka B., Uzależnienie od alkoholu rodzica jako predyktor odwrócenia ról w rodzinie [w:] Olubiński A., Zaworska-Nikoniuk D., Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019.
 • Chojnacka B., „Po pierwsze uwierzyć!” – determinanty pracy środowiskowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej [w:] Olubiński A., Suska-Kuźmicka M., Labiak D., Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Tom II: Edukacja jako życiowa szansa czy źródło szans utraconych?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018.
 • Chojnacka B., Destrukcyjne odwrócenie ról w rodzinie jako forma przemocy utajonej [w:] Borys E., Frankowiak J., Willan – Horla L., W poszukiwaniu sposobów przeciwdziałania przemocy domowej, Centrum Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2018.
 • Chojnacka B., Doświadczenie parentyfikacji jako wyzwanie dla pracy socjalnej, Zeszyty Pracy Socjalnej, vol.3/2018.
 • Chojnacka B., Jarzębińska A., Deparentyfikacja – strategie radzenia sobie z odwróconymi rolami w rodzinieProblemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2018.
 • Chojnacka B., Jarzębińska A., „Karmienie się dzieckiem na żądanie” – doświadczenie parentyfikacji w relacjach uczestników internetowych forów dyskusyjnych, Dziecko Krzywdzone, 2018, nr 2.
 • Chojnacka B., Pomagający czy wspomagany? Pułapki, dylematy i kontrowersje w obszarze działań pomocowych na przykładzie wolontariatu studenckiego w placówkach wsparcia dziennego [w:]  Kozielska J., Skowońska – Pućka A., Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Przyczynki empiryczne – Praktyka społeczna, t. 2, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 • Chojnacka B., Destructive sense of responsibility in individuals with experience of parentification: A biographical perspective[w:] Dana Keller, Kara O’Neil, Holly Nicolaisen (English), Daniel Schugurensky, Karla Villaseñor (Spanish/Portugese), Social Pedagogy and Social Education:Bridging Traditions and Innovations / Pedagogía Social y Educación Social: Conectando tradiciones e innovaciones, Social Pedagogy Association Phoenix, Arizona 2018
 • Ciarcińska K., Chojnacka B, Edukacja jak gwarancja szczęścia – od Utopii do Summerhill. Perpsektywa filozoficzno – pedagogiczna [w:] Utopia a edukacja, t.2, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Chojnacka B., Biografia dorosłego dziecka – doświadczenie parentyfikacji i jej konsekwencje [w:] Ładyżyński A., Piotrowska M., Kasprzak M. (red.) Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Chojnacka B., Transgresyjny charakter pracy środowiskowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [w:] Kromolicka B., Jarzebińska A. (red.) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja, Volumina, Szczecin 2017.
 • Chojnacka B., Projekt artystyczny w pracy z młodzieżą niedostosowaną – kluczowe kompetencje wychowawcyProblemy Opiekuńczo Wychowawcze, 2017 nr 7.
 • Chojnacka B., Profilaktyczny potencjał placówek wsparcia dziennego na przykładzie Świetlicy Środowiskowej „Promyczek” w Szczecinie, Praca Socjalna, 2017 nr 1.
 • Chojnacka B., Między tożsamością a autoprezentacją – obraz własnej osoby uczniów szkoły artystycznej [w:] Chojnacka B., Cybort – Zioło N. (red.) Edukacja jako praktyka istotna egzystencjalnie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2016.
 •  

Udział w konferencjach:

 • Konferencja naukowo- szkoleniowa „Wolontariusz pokolenia Y”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 22.11.2019 r.Wygłoszony referat: Wolontariat jako droga … – z doświadczeń wolontariatu studenckiego
 • Alone Together. An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, York, England, 10-12.04.2019 r. Wygłoszony referat: The isolation/ lonliness of parentified children in family.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wychowanie na motywach sztuki, Wisełka 2-5.09.2018. Wygłoszony referat: Narracja  – sztuka opowiadania o życiu jako metoda badania doświadczeń rodzinnych
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychowanie w rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne nt. Rodzina i jej funkcja wychowawcza 1918- 2018, Szklarska Poręba, 24 – 26 maja 2018 r. Wygłoszony referat: Odwrócenie ról rodzinnych jako doświadczenie biograficzne.
 • International Conference ‘Social Pedagogy and Social Education. Bridging Traditions and Innvations, Puebla, Meksyk, 22 – 24.02.2018 r. Wygłoszony referat: Destructive sense of responsibility in individuals with experience of parentification. A biographical perspective.
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowe pt. „Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej”, Olsztyn 30.11 – 1.12. 2017. Wygłoszony referat: Destrukcyjne odwrócenie ról w rodzinie jako forma przemocy utajonej.
 • X Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 20-21.10.2017. Wygłoszony referat: Wolontariat w placówkach wsparcia dziennego jako wielopłaszczyznowa okazja edukacyjna. 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka. Od wyzwań edukacyjnych do działań społecznych”, Olsztyn 17 – 18.05.2017 r. Wygłoszony referat: Inwersja roli rodzicielskiej w rodzinach z problemem alkoholowym.
 • Ogólnopolska Konferencji Naukowej „Pomagający i wspomagani. Potrzeby – kompetencje – relacje pomocowe i poradnicze”, Poznań 27.04.2017 r. ,Wygłoszony referat: Pomagający czy wspomagany? – pułapki, dylematy i kontrowersje w obszarze działań pomocowych na przykładzie wolontariatu w placówkach wsparcia.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Aspekty społecznej, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne”, Zielona Góra 24 -25.11.2017 r. Wygłoszony referat: Praca organizacji pozarządowych na rzec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – na przykładzie świetlicy środowiskowych w Szczecinie.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach XXVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, pt. „Transgresje w pracy socjalnej”, Szczecin 27-28 października 2017. Wygłoszony referat: Transgresyjny charakter pracy środowiskowej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • IX Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 21.10.2017. Wygłoszony referat: Projekt artystyczny w pracy z młodzieżą niedostosowaną – kluczowe kompetencje wychowawców. 
 • XXIX Forum Pedagogów pt. Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym. Wrocław 18.10.2017. Wygłoszony referat: Biografia dorosłego dziecka  – doświadczenie parentyfikacji i jej konsekwencje.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Utopia a edukacja”, Wrocław 29.09. 2017. Wygłoszony referat: Edukacja jako gwarancja szczęścia – od Utopii do Summerhill. Perspektywa filozoficzno – pedagogiczna (wraz z Katarzyną Ciarcińską).
 • VI Seminarium Metodologii Pedagogiki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego nt. „Pedagogika jako humanistyczno – społeczna nauka stosowana – konsekwencja metodologiczne”, Szczecin 23 – 25.06. 2017. Przedstawiony poster: Studia doktoranckie – mnożenie intelektualnych bytów.
 • VIII Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 16.10.2016. Wygłoszony referat: Między tożsamością a autoprezentacją – obraz własnej osoby u uczniów szkoły artystycznej. 
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Pomiędzy opieką, pomocą, a (nie)mocą pedagogiczną”, Olsztyn 20-21.05.2015. Wygłoszony referat: Po pierwsze – uwierzyć! – relacja z pracy środowiskowej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej.

WARSZTATY NAUKOWE:

 • Podejście (auto)biograficzne w badaniach jakościowych, Poznań 30.05.2015 r.
 • Metodologia teorii ugruntowanej. Analiza danych i generowanie teorii, Słupsk 21.05.2016 r. (prowadzący dr hab. Marek Gorzko, prof. AP)
 • Autobiograficzny wywiad narracyjny jako technika i metoda badawcza, Poznań 19.11.2016 r. (prowadzący: dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ).
 • Komputerowa analiza danych jakościowych, Poznań 18.11. 2017 r. (prowadzący: dr Jakub Niedbalski)
 • Kreatywność w badaniach jakościowych, Poznań 2.12.2017 r. (prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Konecki)
 • I Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, kurs: Wywiad biograficzny/ narracyjny/ oral story, Kraków 25-27.06.2018 r. (prowadząca prof. Grażyan Kubica-Heller, UJ)
 • Uczestnictwo w Seminariach Badań Biograficznych organizowanych przez  prof. Kaję Kaźmierską – Uniwersytet Łódzki.

Dydaktyka

 • Poradnictwo rodzinnie
 • Wiedza o rodzinie
 • Pedagogika rodziny
 • Teoretyczne podstawy pracy- socjalnej
 • Poradnictwo socjalne
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

 • Organizacja VII (2015), IX (2016) i X(2017) Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Współorganizacja posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych z udziałem rektorów i dziekanów wydziałów nauk pedagogicznych, Szczecin 25 – 26.06.2015 r.

DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Uczestniczka Polskiej Sieci Badawczej Rodzice w Edukacji.
 • Działalność w Kole Naukowym Wolontariatu Studenckiego od 2015 roku do chwili obecnej (pełnienie funkcji prezesa koła).
 • Działalność w Kole Naukowym Pedagogów Uniwersytetu Szczecińskiego – rok akademicki 2015/2016
 • Działalność w Samorządzie Doktorantów Wydziału Humanistycznego od kwietnia 2015 do 2018 r. (przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów)

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

 • Udział i współorganizacja w latach 2007 – 2009 r. wakacyjnych międzynarodowych obozów dla dzieci w Zinnowitz w Niemczech – we współpracy z Fundacją Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży
 • Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Świetlicy Środowiskowej „Promyczek” w Szczecinie w latach 2009 – 2016.
 • Czerwiec 2012, 2013, 2014, 2015 r. – koordynowanie i organizacja Festynu Rodzinnego w Parku Andersa w Szczecinie.
 • Założycielka placówki wsparcia dziennego Klubu Młodzieżowego „BAZA” w Szczecinie
 • Założycielka i prezes zarządu Fundacji „Akcja Serducho”