Kontakt

 • mail: lucyna.dziaczkowska@usz.edu.pl

Adres

 • Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin, pok. 112

Zatrudnienie

 • Katedra Wczesnej Edukacji

Zainteresowania badawcze

 • pedagogika ogólna,
 • filozofia wychowania,
 • pedeutologia,
 • biografistyka pedagogiczna

Prowadzone przedmioty

 • pedagogika ogólna,
 • metodologia badań społecznych,
 • etyka pedagogiczna,
 • dydaktyka

Pełnione funkcje

 • od 2010 do 2017 – kierownik Katedry Filozofii Wychowania w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 • od 2014 – redaktor naukowy zeszytu „Roczników Pedagogicznych” KUL, dotyczącego pedagogiki ogólnej, historii i teorii wychowania, pedagogiki chrześcijańskiej,
 • od 2005 – członkini Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej , działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN,
 • od 2015 – członkini Zespołu Pedagogiki Ogólnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Publikacje

 • Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia. Szczecin 2000.
 • Wiedza o wychowaniu. Od różnorodności do jedności. Szczecin 2008.
 • Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin 2008.
 • Przeszłość i teraźniejszość jako impuls dla pytań o „ogólność” pedagogiki. W: E. Rodziewicz, A. Kożyczkowska, M. Lenartowska-Zychowicz (red.), Teraźniejszość jako impuls dla pytań o ogólność pedagogiki. Gdańsk 2010, s.195-202.
 • Wiedza pedagogiczna wobec wyzwania społeczeństwa wiedzy. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz 2011, s. 222–234.
 • Kto kocha dzieci, ten ich nie wychowuje? W: I. Jazukiewicz (red.), Wychowanie jako mądrość miłości. Szczecin 2012, s. 17–40.
 • Z dyskusji o istocie, potrzebie i granicach podmiotowości uczestników rzeczywistości wychowawczej, „Paedagogia Christiana” 2012, nr s. 31-48.
 • Osoba i czyn wychowawcy. Filozofia Karola Wojtyły jako źródło inspiracji dla pedagogów. W: A. Szudra-Barszcz, S. Sztobryn (red.), Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej. Lublin 2012, s. 117–142.
 • Cele i uwarunkowania akademickiego kształcenia pedagogów. W: D. Ciechanowska (red.), Uwarunkowania efektów kształcenia akademickiego. Szczecin 2012, s. 207–229.
 • Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania człowieka. Potrzeby i zagrożenia. W: A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda (red.),  Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania. Lublin 2012, s. 163–176.
 • Roztropność jako zapoznana sprawność moralna wychowawców. W: Roztropność i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin  2013, s. 47-72.
 • Mistrz życia. Wspomnienie o Jerzym Materne (1937-2006). W: Źródła wielkości mistrzów. Księga dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013, s. 455-470.
 • Perfekcjoryzm jak zasada organizująca działania zawodowe nauczyciela. W: I. Jazukiewicz, E. Rojewska (red.), Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania, Szczecin 2014, s. 41-65.
 • Czy wolność w wychowaniu moralnym jest potrzebna i możliwa? W: S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Rzeczywistość edukacyjna. T. 2 – Wolność a wychowanie. Problemy, dylematy, kontrowersje, Łódź 2014, s. 211-226.
 • Akademickie problemy z metodologią pedagogiki, „Roczniki Pedagogiczne” 2014, t. 6(42), nr 1, s. 33-51.
 • Nauczyciel a program kształcenia w świetle refleksji pedeutologicznej Jana Władysława Dawida. W: Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863-1914/18). B. Gola, D. Jagielska, J. Kostkiewicz (red.), Kraków 2015, s. 77-92
 • Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. W: R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda (red.),    Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, Lublin 2016, s. 437-451.
 • Podstawy współczesnej pedagogiki Stefana Kunowskiego jako przykład kreowania pedagogiki  ogólnej, „Forum Pedagogiczne” 2018, nr 1, s. 59-69.
 • Analysis of Selected Approaches to the Integral Pedagogy in Polish Pedagogical Thought, „Paedagogia Christiana” 2018, nr 2(42),  s. 33-51.
 • Axiological problematic aspects in the works by the representatives of Polish general pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski, „Polska Myśl Pedagogiczna” 2019, nr 5, s. 93-107.
 • Czym jest pedagogika integralna?, „Roczniki Pedagogiczne” 2019, nr 1, tom 11(47),  s. 9-19.
 • The ethos of work in life and works of Adam (father Jacek) Woroniecki and Kazimiera (sister Marta) Wołowska, „Roczniki Pedagogiczne” 2020, nr 1, t. 12(48), s. 35-49.