Ks. Krzysztof Łuszczek, doktor nauk humanistycznych

Kontakt

krzysztof.luszczek@usz.edu.pl

Adres

Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram Naukowy

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych

Zespół Pedagogiki Mediów i Kultury Edukacji

Zajmuje się pedagogią medialna i teorią mediów. Szczególnie dotyczy to problemu budowy społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania-uczenia się a także ich wpływu na socjalizację młodego pokolenia. Istotne są także koncepcje związane z rozwojem internetu rzeczy a także trasnhumanizmem i miejscem technologii w życiu codziennym człowieka. W zakresie teorii mediów interesuje się historią ich powstania i rozwoju a także możliwymi kierunkami dalszej transformacji mediów.

Przynależność do stowarzyszeń i organizacji:

 • Polskie Towarzystwo Teologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej,
 • członek Kapituły Krzyża Zasługi dla Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
 • członek Kapituły Nagrody im. Ks. Bolesława Domańskiego.

Publikacje

Monografie

 • Łuszczek, Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową, Tychy 2004.
 • Łuszczek, Pedagogiczne aspekty odbioru telewizji na tle doświadczeń europejsko-amerykańskich, Szczecin 2005.
 • Łuszczek (red.), Kościół i media. W perspektywie komunikacyjno-pastoralnej, Szczecin 2008.
 • Łuszczek, A. Rella, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Edukacja całożyciowa. Źródła, doświadczenia, wartości / Educazione permanente. Fonti, esperienze, valori, Szczecin-Bari 2008.
 • Łuszczek, Kontrola społeczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku mediów elektronicznych. Studium porównawcze na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski, Szczecin 2013.
 • Łuszczek, Wolność i kontrola w internecie drugiej fali. Cyfrowe dylematy społeczeństwa obywatelskiego w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Tychy 2015.

Rozdział w książce

 • Łuszczek, Prawno-społeczna ochrona młodych widzów przed negatywnymi wpływami telewizji w niektórych krajach rozwiniętych, w: B. Krawiec (red.), Problemy edukacji współczesnego świata, Wrocław 2002, s. 9-24.
 • Łuszczek, Dziecko w krajobrazie medialnym, w: A. Offmański (red.), Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, Szczecin 2006, s. 231 – 250.
 • Łuszczek, Podstawowe założenia edukacji medialnej jako udział w funkcji agosu, w: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007, s. 877-890.
 • Łuszczek, Miejsce nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym dzieci i młodzieży, w: J. Świrko-Pilipczuk (red.), Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające, Szczecin 2007, s. 454-464.
 • Łuszczek, Integracyjne funkcje mediów, w: F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk (red.), Integracja nauczania i wychowania, Szczecin 2007, s. 273-282.
 • Łuszczek, Wyzwania socjalizacyjne wobec młodzieży w dobie transformacji mediów, w: A. Offmański (red.), Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, Szczecin 2008, s. 69-86.
 • Łuszczek, Rozwój nowoczesnych mediów jako wyzwanie dla edukacji całożyciowej / Lo sviluppo dei media moderni come sfida per l’educazione permanentne, w: A. Rella, J. Świrko-Pilipczuk, K. Łuszczek (red.), Edukacja całożyciowa. Źródła, doświadczenia, wartości / Educazione permanente. Fonti, esperienze, valori, Szczecin 2008, s. 257-280.
 • Łuszczek, Telewizja katolicka na świecie – inspiracje i praktyka, w: K. Łuszczek (red.), Kościół i media. W perspektywie komunikacyjno-pastoralnej, Szczecin 2008, s. 37-58.
 • Łuszczek, Zmiana nastawienia Kościoła katolickiego do mediów na przykładzie telewizji katolickiej na świecie, w: J. Kania (red.), Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu, Szczecin-Koszalin 2008, s. 117-134.
 • Łuszczek, Media na drodze konstrukcji i rekonstrukcji kultury popularnej, w: G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska (red.), Język. Religia. Tożsamość t. II, 2008, s. 281-290.
 • Łuszczek, Antropologiczne aspekty współczesnej konsumpcji w perspektywie pedagogicznej, w: A. Szudry, K. Uzar (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Lublin 2009, s. 351-364.
 • Łuszczek, Znaczenie teorii kontroli społecznej dla rozwoju pedagogiki medialnej, w: D. Bis, A., Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim, Lublin 2010, s. 605 – 622.
 • Łuszczek, Autonomia mediów w środowisku rodzinnym, w: J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny, Lublin 2011, s. 479-490.
 • Łuszczek, Wybrane problemy ochrony dzieci przed negatywnym wpływem mediów w Stanach Zjednoczonych, w: D. Bis, E. Smołka, R. Skrzyniarz (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Lublin 2012, s. 221-236.
 • Łuszczek, Inicjatywy medialne Kościoła katolickiego w epoce Web 2.0, w: J. Kania, Z. Kroplewski (red.), Media religijne i wyznaniowe w polskim systemie medialnym, Szczecin 2013, s. 53-68.
 • Łuszczek, Media katolickie w kształtowaniu tożsamości regionu koszalińskiego, w: J. Kania (red.), Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej, Koszalin 2014, s. 79-92.
 • Łuszczek, Społeczno-technologiczne uwarunkowania wolności w internecie drugiej fali, w: M. Duda, B. Majerek (red.), Wyjechać czy pozostać? Wokół dylematów rynku pracy, Kraków 2015, s. 367-382.
 • Łuszczek, Prześladowanie i męczeństwo chrześcijan w przestrzeni cyfrowej, w: C. Korzec (red.), „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mt 5,44). Chrześcijanie wobec prześladowań, Szczecin 2016, s. 339-362.
 • Łuszczek, „Autyzm technologiczny” jako zagrożenie dla spójności rodziny w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka, w: G. Chojnacki (red.), Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, Szczecin 2017, s. 175-196.
 • Łuszczek, Religione e metafisica nel cinema sovietico e russo del XX i XXI secolo: due tradizioni, w: A. Rella, S. Valerio (red.), Immaginario e realta, Alberobello 2018, s. 241-260.

Artykuły w czasopismach:

 • Łuszczek, Wybrane aspekty recepcji programów realisty show w refleksji pedagogicznej, „Roczniki Nauk Społecznych” 2002, T. XXX, s. 187-205.
 • Łuszczek, Rozwój i sposób obrazowania telewizyjnego talk-show, „Edukacja Medialna” 2002, nr 2, s. 22-23.
 • Łuszczek, Telenowela – telewizyjna baśń dla dorosłych, „Edukacja Medialna” 2002, nr 4, s. 33-34.
 • Łuszczek, Perspektywy pedagogiki porównawczej, „Edukacja i Dialog” 2003, nr 1, s. 58-59.
 • Łuszczek, Niezwykłe początki. Jak powstała telewizja, internet i telefon komórkowy, „Symbole Europaeae” 2010, nr 3, s. 133-146.
 • Łuszczek, Pedagogiczne aspekty uczestnictwa dzieci i młodzieży w serwisach społecznościowycyh, „Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 129-148.
 • Łuszczek, Strategie wykorzystania mediów elektronicznych przez seniorów jako problem pedagogiki dorosłych, „Rodzina-Człowiek-Kultura” 2012, nr 3, s. 99-112.
 • Łuszczek, Cyfrowy krajobraz. Rozwój mediów a kompetencje medialne dzieci i młodzieży, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2014, nr 6, s. 18-20.
 • Łuszczek, Geneza i rozwój wykorzystania komputerów i Internetu przez dzieci i młodzież w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Unii Europejskiej. Aspekty porównawcze, „Dydaktyka Informatyki” 2015, nr 10, s. 29-37.
 • Łuszczek, Media katolickie w kształtowaniu tożsamości Szczecina i Pomorza Zachodniego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2015, nr 1, s. 71-88.
 • Łuszczek, Mechanizmy funkcjonowania mediów społecznościowych. Kłamstwo w kulturze popularnej, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2015, nr 2, s. 175-194.
 • Łuszczek, Komunikacja dzieci i rodziców w cyfrowym świecie, „Przegląd Akademicki” 2016, nr 4-6, s. 11-13.
 • Łuszczek, Zawiedzione nadzieje cyfrowej rewolucji, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2017, nr 2, s. 22-26.
 • Łuszczek, System propagandy a rozwój mediów w nazistowskich Niemczech w świetle „Dzienników” J. Goebbelsa, „Studia Paradyskie” 2017, nr 27, s. 335-354.
 • Łuszczek, Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2018, s. 163-176.
 • Łuszczek, Wokół debaty „ed-tech”. Krytyka edukacyjnego wykorzystania nowych technologii, „Dydaktyka Informatyki” 2018, nr 13, s. 67-75.
 • Łuszczek, Pedagogical aspects of robot anthropomorphism in the light of the critical historical theory, „Studia i Prace WNEIZ US” 2018, nr 54/2, s. 37-50.
 • Łuszczek, Wybrane problem wykorzystania technologii w edukacji w ujęciu krytyczno-historycznym, „Zarządzanie Mediami” 2018, Tom 6(4), s. 289-302.
 • Łuszczek, Transhumanizm a wychowanie, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy” 2019, nr 3, s. 10-16.
 • Łuszczek, Polityka medialna Unii Europejskiej wobec problemu ochrony prywatności w nowych mediach, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2019, nr 26, s. 307-326.

Recenzje:

 • Łuszczek, S. Linn, Consuming Kids: The Hostile Takeover of Childhood, The New Press, New York London 2004, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2009, nr 2, s. 118-121.
 • Łuszczek, Victor C. Strasburger, Barbara J. Wilson, Amy B. Jordan, Children, Adolescents, and the Media, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2009, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2010, nr 2, s. 196-198.
 • Łuszczek, P. Lunt, S. Livingstone, Media regulation. Governance and the interests of citizens and consumers, „Symbole Europaeae” 2013, nr 6, s. 137-139.
 • Łuszczek, S. Livingstone, Young people and new media. Childhood and the changing media environment, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC 2008, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2013, nr 1, s. 227-230.
 • Łuszczek, S. Turkle, Alone Together. Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, New York 2011, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2014, nr 1, s. 247-249.
 • Łuszczek, Ph. Seib, D.M. Janbek, Global terrorism and new media. The post-Al Qaeda generation, New York 2011, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2015, nr 1, s. 243-246.

Biblioteka Główna US

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Krzysztof+Łuszczek