dr Aneta Jarzębińska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Absolwentka studiów na kierunku Pedagogika Specjalna na Uniwersytecie Szczecińskim, doktor nauk humanistycznych (od 2010 roku).

 • email: aneta.jarzebinska@usz.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Problemy rodzicielstwa w sytuacji zdiagnozowania u dziecka prenatalnego wady letalnej, wychowanie dziecka z wadą letalną, wsparcie rodzin z dzieckiem z wadą letalną, idea hospicjów perinatalnych,
 • spocjopedagogiczne aspekty późnego macierzyństwa i późnego ojcostwa,
 • nauczanie jako środek resocjalizacji penitencjarnej,
 • uwarunkowania skuteczności programów resocjalizacyjnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Monografie autorskie:

2020

2018

2017

 • Jarzębińska A. (2017). Bycie matką dziecka z wadą letalną – trauma, która może okazać się pozytywna, Studia nad Rodziną, nr 2 (43)
 • Jarzębińska A. (2017). Możliwości wsparcia rodziny w sytuacji rozpoznania u dziecka wady letalnej. Studia nad Rodziną, nr 2 (43)
 • Jarzębińska A. (2017). Potrzeby rodziców dzieci z wadą letalną, [w:] Wokół rozwoju dziecka, red. J. Buława-Halasz, Szczecin.
 • Jarzębińska A. (2017). Zostać tatą gdy się ma już swoje lata (argumentacja w odniesieniu do późnego ojcostwa), Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 7.
 • Jarzębińska A. (2017). Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie – placówka szkolnictwa przywięziennego w latach 1969–2017, [w:] Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, t. 5, red. E. Magiera, Szczecin.
 • Jarzębińska A. (2017). Nadzieja dla rodziców dzieci z wadą letalną na internetowym forum dyskusyjnym, [w:] Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin.
 • Jarzębińska A. (2017). Szkolnictwo przywięzienne w Polsce w latach szkolnych 2003/2004 – 2016/2017, Edukacja Dorosłych, nr 2
 • Jarzębińska A. (2017).Pracownik socjalny wobec rodziny dziecka z wadą letalną – o potrzebie klinicznej pracy socjalnej, [w:] Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O wyzwaniach (współczesnej) pracy socjalnej. Nowe problemy- zmiana- transgresja, Szczecin.
 • Jarzębińska A., Dąbrowski J. (2017). Nauczyciel szkoły przywięziennej w deskrypcjach uwięzionych uczniów – oczekiwania i rzeczywistość, [w:] Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, t. 5, red. E. Magiera, Szczecin.
 • Jarzębińska A., (2017). Problemy wychowania dziecka z wadą letalną (na podstawie analizy treści bloga poświęconego dziecku z Zespołem Edwardsa, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 6.
 • Kromolicka B., Jarzębińska A. (2017). Wstęp, [w:] Kromolicka, A. Jarzębińska (red.), O wyzwaniach (współczesnej) pracy socjalnej. Nowe problemy- zmiana- transgresja, Szczecin.

2016

 • Jarzębińska A. (2016). Wartościowanie późnego macierzyństwa przez kobiety, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 2.
 • Jarzębińska A. (2016). Wybrane przejawy wykluczania społecznego rodziców dzieci z wadą letalną, w: Od wykluczenia do wsparcia: w przestrzeni współczesnych problemów społecznych, red. J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk, Kraków.
 • Jarzębińska A., M. Bytniewski-Judasz (2016). Uwarunkowania i przykłady działalności resocjalizacyjnej w środowisku Aresztu Śledczego w Szczecinie, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona profesor Danucie Koźmian, red. E. Magiera, J. Król, Szczecin.

2015

 • Jarzębińska A. (2015). Kształcenie do zawodu nauczyciela w Polsce (analiza stron rekrutacyjnych uczelni publicznych), Kwartalnik Edukacyjny, nr 4.
 • Jarzębińska A. (2015). Możliwości wsparcia rodziców po stracie dziecka, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 3.
 • Jarzębińska A. (2015). Rodzice dzieci z wadą letalną jako wspierani i wspierający, Pedagogika Rodziny, nr 5
 • Jarzębińska A. (2015). Wartość wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną na internetowym forum dyskusyjnym w świetle badań netnograficznych, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 7.
 • Jarzębińska A. (2015).Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców[w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Piorunek, Poznań.

2014

2013

2012

 • Jarzębińska A. (2012). Postrzeganie przez macochę matki pasierba, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 4.
 • Jarzębińska A. (2012). Późne macierzyństwo – walory i ograniczenia, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 10.

2011

 • Jarzębińska A. (2011). Babcia w roli rodzicielskiej, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 3.
 • Jarzębińska A. (2011). Walory i koszty roli macochy, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 8.

2010 i wcześniej 

 • Jarzębińska A. (2010). Rodzeństwo w roli rodzicielskiej[w:] Młodzież w XXI wieku: źródła kryzysów i wzrostu, red. E. Jackowska, B. Kromolicka, Szczecin.
 • Jarzębińska A. (2009). Motywy zastępczego rodzicielstwa macochy, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 9.
 • Jarzębińska A. (2007). Problemy osób zaangażowanych w życie rodziny zrekonstruowanej, Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 3.
 • Jarzębińska A. (2006). Macierzyństwo macochy niedzielnej – próba refleksji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 6.
 • Jarzębińska A. (2005). Oświata w powiecie stargardzkim w latach 1945-2005, [w:] Leksykon Oświaty Zachodniopomorskiej, red. Cz. Plewka, Szczecin.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych:

 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w obliczu sytuacji trudnych. Niepełnosprawność- zaniedbanie- dezintegracja”, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski 8-9 maja 2013 r. Wystąpienie Fora internetowe jako forma wsparcia rodziny w sytuacji wady letalnej płodu.
 • Konferencja Ogólnopolska Obszary poradnictwa i wsparcia społecznego, Poznań Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, 22.10.2014 r. Wystąpienie: Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 5 maja 2015 r. Wystąpienie: Rodzice wobec straty dziecka z wadą letalną-  wybrane dylematy i możliwości wsparcia.
 • II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Utrata i żałoba – teoria i praktyka”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 22 maja 2015 r. Wystąpienie: Rodzice przeżywający dylematy wobec śmierci dziecka z wadą letalną jako podmiot wsparcia.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną”, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wlkp. 25-26 maja 2015 r. Wystąpienie: Wybrane przejawy wykluczania społecznego rodziców dzieci z wadą letalną.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Wokół rozwoju dziecka, Szczecin WH Uniwersytetu Szczecińskiego, 12.04.2016 r., WystąpieniePotrzeby rodziców dzieci z wadą letalną.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia. Warszawa UKSW, 1.06.2016 r. Wystąpienie: Możliwości wsparcia rodziny z dzieckiem z wadą letalną.
 • V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Sprawności moralne w wychowaniu, Szczecin 20.04.2016 r. WystąpienieForum internetowe źródłem nadziei dla rodziców dzieci z wadą letalną.
 • XXVI Zjazd PSSPS i konferencja naukowa pt. Transgresje w pracy socjalnej, Szczecin, 27-28.10.2016 r. Wystąpienie : Pracownik socjalny wobec rodziny dziecka z wadą letalną- o potrzebie (nowej) specjalizacji.
 • Seminarium Wokół dorobku naukowego profesor Danuty Koźmian- z okazji jubileuszu urodzin. Organizatorzy dr hab. E. Magiera, dr hab. J. Król, Szczecin lipiec 2016 r. WystąpienieSystem penitencjarny Aresztu Śledczego w Szczecinie-klasyczne i twórcze metody pracy z osobami pozbawionymi wolności.
 • III Seminarium Naukowe z cyklu Z BADAŃ NAD TRADYCJĄ POLSKIEJ PEDAGOGIKI na temat: Instytucje oświatowo wychowawcze i resocjalizacyjne (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), 14.12.2016 r. Wystąpienie: A. Jarzębińska, Jarosław Dąbrowski, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie- historia i aktualne problemy.
 • III Seminarium Naukowe z cyklu Z BADAŃ NAD TRADYCJĄ POLSKIEJ PEDAGOGIKI na temat: Instytucje oświatowo wychowawcze i resocjalizacyjne (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość), 14.12.2016 r. Wystąpienie : Portret psychologiczny nauczycieli resocjalizujących w deskrypcji uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie.
 • Konferencja Międzynarodowa pt. Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp., 29-30 maja 2017 r. WystąpienieNauczanie w szkole przywięziennej jako narzędzie inkluzji osób pozbawionych wolności. Warunki skuteczności.
 • Konferencja naukowa pt. Pomagający i wspomagani. Potrzeby- kompetencje- relacje pomocowe i poradnicze. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, 27 kwietnia 2017 r. WystąpienieNauczyciel szkoły przywięziennej jako wspierający  proces społecznej inkluzji. Charakterystyka kompetencyjna z perspektywy uczniów.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Humanistyka wobec cierpienia i śmierci 30-lecie opieki hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, 12.12.2017 r. WstąpienieHospicjum perinatalne – koncepcja opieki nad rodziną z dzieckiem z wadą letalną.
 • Ogólnopolskie szkolenie dla Dyrektorów Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich, Szczecin 10-13 października 2017 r. WystąpienieAwaria prądu – sposoby reagowania w zakładzie karnym.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracjiGniezno, 14-15 maja 2018 r. WystąpienieWybrane uwarunkowania (nie)efektywności  programów resocjalizacji sprzyjających readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

Dydaktyka:

 • komunikacja społeczna,
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej,
 • seminarium dyplomowe,
 • projekt profilaktyczno-resocjalizacyjny,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • problemy niedostosowania społecznego
 • strategie rozwoju społecznego.