dr Ewa Rojewska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Kontakt

 -mail: ewa.rojewska@usz.edu.pl

– telefon służbowy

Adres

 •  Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie – Katedra Historii i Teorii Wychowania

Zainteresowania badawcze: pedagogika rodziny, wychowanie seksualne, terapia małżeństwa i rodziny, pedagogika młodzieży.

Prowadzone przedmioty:

 • pedagogika rodziny,
 • poradnictwo małżeńskie i rodzinne,
 • diagnozowanie potrzeb i problemów rodziny

Pełnione funkcje 

w US:

 • sekretarz cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt. „Sprawności moralne w wychowaniu”
 • opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego US „Famili-Art”

Pozauczelniane:

 • członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
 • członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN
 • członek Zespołu roboczego: Młodzież i jej problemy w środowisku edukacyjnym przy Zespole Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN
 • członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

Staże, stypendia, granty:

 • kierownik 7 projektów otrzymanych w ramach dotacji celowej MNiSW na rozwój młodych naukowców

Artykuły naukowe:

 • Rojewska E., Odpowiedzialność w kontekście wychowania seksualnego i integracji seksualnej młodzieży, „Fides et Ratio”, 3(39)2019, s. 261-274. https://doi.org/10.34766/fetr.v3i39.135
 • Rojewska E., Terapia systemowa jako forma pomocy rodzinie, „Roczniki pedagogiczne” vol. 11(47), nr 4/2019, s. 75-91.
 • Rojewska E., Rodzice wobec wychowania seksualnego młodzieży. Raport z badań, „Studia Pedagogica Ingnatiana”2019/2, s. 161-188.
 • Rojewska E., Integracja seksualna młodzieży jako wyraz dojrzałości seksualnej, „Przegląd Pedagogiczny” 2018, nr 1, s. 204-226.
 • Rojewska E., Rodzina o personalistycznej orientacji wychowawczej jako istotne środowisko dla rozwoju integracji seksualnej młodzieży, w: B. Kiereś, M. Gromek, K. Hryszan (red.), Rodzina – historia i współczesność, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2018, s. 167-181.
 • Rojewska E., Młodzież wobec seksualności. Raport z badań, w: Ł. Kwadrans, E. Sowa-Behtane, B. Stańkowski, Młodzi. Przeciw czemu się buntują? Czego pragną? Co budują?, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018, 123-136.
 • Rojewska E., Samowychowanie seksualne młodzieży w świetle literatury przedmiotu i badań własnych, „Studia Pedagogica Ignatiana” 2017/2, s. 225-248.
 • Rojewska E., Edukacja seksualna w myśl posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka, w: G. Chojacki (red.), Miłość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” papieża Franciszka, Studia i Rozprawy nr 46, Szczecin 2017, s. 197-217.
 • Kwiatkowska E., Nowa rewolucja seksualna?, w: I. Rawicka (red.), Oblicza rodziny, Wydawnictwo Zapol, „Rodzina-Człowiek-Kultura” nr 3, Szczecin 2012, s. 85-97.
 • Kwiatkowska E, Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, w: I. Jazukiewicz, (red.), Wychowanie jako mądrość miłości, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012, s. 131-152.
 • Kwiatkowska E., Edukacja seksualna we współczesnej szkole – możliwości i zagrożenia, w: J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg  (red.), Wychowanie wobec wyzwań współczesności, ISBN 978-83-7784-076-4,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011 , s.151-166.
 • Kwiatkowska E., Interakcje wewnątrzrodzinne a proces samowychowania, w: W. Muszyński (red.), Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, Toruń 2011, s. 159-172.
 • Kwiatkowska E., Afirmacja seksualności w rodzinie, w: W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, Toruń 2010, s. 153-164.

Redakcja monografii:

 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2019.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2018.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2018.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a wartości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a wiara, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne a rozwój moralny, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
 • Jazukiewicz I., Rojewska E. (red.), Sprawności moralne wychowawcy, Wydawnictwo Zapol, Szczecin 2013.
 • Jazukiewicz I, Kwiatkowska E. (red.), Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
 • Jazukiewicz I, Kwiatkowska E. (red.), Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.
 • Jazukiewicz I., Kwiatkowska E. (red.), Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012.

Monografie współautorskie

 • Kwiatkowska E., Łuszczek K., Wychowanie seksualne jako wymiar chrześcijańskiego wychowania integralnego, „Rodzina-Człowiek-Kultura” nr 1, Szczecin 2010.

Link do PUBLI:

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?op=do_search&type=opac&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=ewa+rojewska