dr hab. Hubert Kupiec

Hubert Kupiec – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, 2004, Uniwersytet Szczeciński. W obszarze zainteresowań naukowych znajduje się problematyka patologii społecznych oraz profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Główna część dorobku naukowego mieści się w dziedzinie nauk społecznych i związana jest z wiedzą i badaniami podejmowanymi w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej, która jest jedną z subdyscyplin nauk pedagogicznych. Poza tym w kręgu zainteresowań badawczych znajdują się również wybrane zagadnienia i zjawiska dotyczące kształcenia pedagogicznego studentów resocjalizacji.

Do najważniejszych publikacji należą:

Monografie:

  • Hubert Kupiec, Kontrola społeczna nad młodzieżą w dużym mieście, Szczecin 2007, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

Redakcja naukowa:

  • Hubert Kupiec, Probacja i resocjalizacja instytucjonalna, Szczecin 2010, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • Hubert Kupiec, Maria Kurek, Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, Szczecin 2009, Wyd. WSH TWP.
  • Hubert Kupiec, Paweł Popek, Pomoc dziecku krzywdzonemu – ujęcie interdyscyplinarne, Szczecin 2010, Wyd. Stowarzyszenie „SOS” dla Rodziny

Prowadzone zajęcia dydaktyczne ze studentami w Instytucie Pedagogiki US obejmują zarówno ćwiczenia, jak i wykłady z przedmiotów Pedagogika resocjalizacyjna, Twórcza resocjalizacja, Patologie społeczne, Teorie zachowań dewiacyjnych, a także seminaria dyplomowe, a wcześniej magisterskie, na których studenci piszą pracę pod moim kierunkiem z zakresu patologii społecznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Od 2002 roku nieprzerwanie jestem opiekunem Koła Naukowego Resocjalizacji. W 2010 roku otrzymałem nagrodę II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne przyznaną mi przez rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany