dr hab. Irena Ramik-Mażewska

Kontakt

 • irena.ramik-mazewska@usz.edu.pl
 • telefon służbowy :914443784

Adres:  Instytut Pedagogiki, ul.nOgińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Miejsce pracy:

 • Katedra Pedagogiki Specjalnej US

Zainteresowanie badawcze:

 • dorosłe życie osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • prawa osób z niepełnosprawnością;
 • kształcenie uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzone przedmioty:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania;
 • metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym.

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki US;
 • członek zespołu ds. dyscypliny pedagogika przy Szkole Doktorskiej US;
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych;
 • członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Wyjazdy studyjne i szkoleniowe w zakresie:

 • realizacji rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych- Austria, Hiszpania, Niemcy, Norwegia;
 • alternatywnych metod edukacji i komunikacji osób z niepełnosprawnością, z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta- Francja, Szwecja, Włochy;
 • socjalizacji osób z Zespołem Aspergera- Dania.

Publikacje wybrane:

 • Jakość życia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Analiza porównawcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s.216., j.polski, ISBN 978 -83-7241-791-6.
 • Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Frel, Warszawa 2018, s.355, ISBN 978-83-64691-42-3.
 • Klasa szkolna jako przestrzeń Innego. W: Studia Edukacyjne 34/15, Wydawnictwo Naukowe UAM, j. polski, ISSN 1233-6688,s.89-100.
 • Edukacja nie na próżno. Rzecz o (nie) świadomej tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: 9/2015, Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, j. polski, ISSN 2300-391X, s.99-117.
 • Osoba niepełnosprawna w perspektywie globalizacji. W: Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej nr 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, j. polski, ISSN 2080-9476, s.104-116.
 • The work of people with deeper intellectual disability as a source of emancipation in the context of self-realization W: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej nr 27, Poznań 2019 Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019,j. angielski, DOI – 10.14746/ikps.2019.27.20.

      i inne: https:// public.bg.szczecin.pl