dr hab. Iwona Jazukiewicz, prof. US

Kontakt

 • mail: iwona.jazukiewicz@usz.edu.pl

Adres: Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie:

 • Katedra Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki US

Zainteresowania badawcze:

 • Filozoficzne aspekty wychowania: istota i sens wychowania; prawda i formy jej sprzeniewierzania się w wychowaniu; kształtowanie sumienia jako zadanie wychowawcy i wychowanka; banalizacja zła.
 • Psychospołeczne aspekty wychowania: pasja i profesjonalizm; specyfika roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy; znaczenie autorytetu w wychowaniu; umiejętności wychowawcze.
 • Moralne aspekty wychowania: cnoty i sprawności moralne wychowawcy i wychowanka.
 • Metodologia nauk społecznych.

Prowadzone przedmioty:

 • Metodologia nauk społecznych
 • umiejętności wychowawcze
 • pedagogika społeczn

Pełnione funkcje:

 • Funkcje uczelniane
  Senator Uniwersytetu Szczecińskiego kadencji 2016-2020
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów kadencji 2016-2020
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich 2015-2016
 • Funkcje wydziałowe
 • Kierownik Katedry Pedagogiki i Katechetyki Wydziału Teologicznego US – 2016 – 2019
 • Członek Rady Wydziału Teologicznego US – 2012 – 2019
 • Członek Rady Wydziału Teologicznego US ds. Postępowania Habilitacyjnego – 2014 – 2019
 • Członek Rady Wydziału Teologicznego US ds. Przewodów Doktorskich – 2014 – 2019
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich kadencji 2016 – 2019
 • Funkcje pozauczelniane
 • Członek Rzeczywisty Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US:

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?startfrom=0&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=iwona%20jazukiewicz&mongodb=&regex=&resultsperpage=19&orderby=biblio.title&type=intranet&op=do_search

 • Artykuły
  Moralne korelaty nastawień wobec pracy kandydatów na nauczycieli-wychowawców. W: „Studia Paedagogika Ignatiana” 2018 nr 4.
 • Aktualność założeń warstwicowej teorii wychowania Stefana Kunowskiego. W: „Roczniki Pedagogiczne” 2018 nr 1
 • Wymiary profesjonalizmu współczesnego nauczyciela. W: „Problemy Profesjologii” 2017 nr 2.
 • Pasja jako istotny wymiar doświadczania pracy. W: „Studia Paedagogica Ignatiana” 2017 nr     2.
 • Meandry autorytetu w wychowaniu. W: „Studia z Teorii Wychowania” 2011 nr 1.
 • Manipulacja jako sprzeniewierzenie się prawdzie i profesjonalizmowi w wychowaniu. W: „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2010 nr 32.
 • Banalizacja zła jako przedmiot refleksji pedagogicznej. W: „Studia z Teorii Wychowania”  2010 nr 1.
 • Mistrz jako pielgrzym nadziei. W: „Roczniki Pedagogiczne” 2009 tom 1 (37).
 • Pedagogiczna interpretacja miłości. Jazukiewicz I., Paszek M. W: „Refleksje” 2009 nr 1.
 • Blogowanie – celebracja banału czy ruch kulturotwórczy? Interpretacja pedagogiczna.    Jazukiewicz I., Lesisz M. W: „Edukacja Humanistyczna” 2008 nr 2.
 • Mundurki szkolne jako element dyscyplinowania. Grochala A., Jazukiewicz I., Stefanowicz Dorota. W: „Refleksje” 2008 nr 1.
 • Recenzja książki pt. „Filozofia głupoty” Jacka Dobrowolskiego. Warszawa 2007, PWN. W: „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2007 nr 4.
 • Recenzja książki pt. „Encyklopedia głupoty” M. Boxel. Warszawa 2004, wyd. W.A.B. W: „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja” 2004 nr 4.
 • Znaczenie zasady autorytetu w życiu naukowym. W: „Edukacja Humanistyczna” 2003 nr 1-2.
 • Asymetryczność relacji młodzież – nauczyciele. W: „Edukacja Humanistyczn” 2002 nr 1-2.
 • Recenzja książki pt. „Przemiany dydaktyki na progu XXI wieku”. Pod red. K. Denka, F. Bereźnickiego, J. Świrko-Pilipczuk. Szczecin 2000, Wyd. KWADRA. W:    „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2001 nr 16.
 • Nauczyciel w relacji z uczniami. O zachowaniach dydaktycznych nauczyciela. W: Internetowe Pismo Pedagogiczne Instytutu Pedagogiki US „Edukacyjne Dyskursy” ip.univ. szczecin.pl/~edipp (opublikowano dnia 15.XII.2000).
 • Recenzja książki pt. „Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce” Pod red. K. Wenty. Szczecin 2000, Wyd. Naukowe US. W: Zeszyty Naukowe US nr 292 „Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis 1” Wyd. Naukowe US, Szczecin 2000.
 • Autentyzm  w  kontaktach  nauczyciela  z  rodzicami. W: „Problemy Rodziny” 1995 nr 4.
 • Autorytet współczesnego nauczyciela – cecha, zjawisko czy relacja? W: „Ruch Pedagogiczny”   1992 nr 5-6.

Rozdziały w książkach

 • Człowiek niebanalny. W: „Wychowanie. Socjalizacja. Edukacja”. Pod red. M. Chrost i K. Jakubiaka, WN Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2018.
 • Godność nauczyciela akademickiego. W: „Godność jako wartość i problem edukacyjny”. Pod   red. I. Jazukiewicz i A. M. de Tchorzewski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Pasja i pokora. Specyfika badań społecznych. W: „Człowiek człowiekowi”. Pod red. R. Kozłowskiego i D. Bieńkowskiej, WN Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2015.
 • O darzącej naturze cnót. W: „Społeczeństwo głęboko ludzkie”. Pod red. I. Jazukiewicz i A. Więcko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Znaczenie cnót teologalnych w wychowaniu. W: „ Edukacyjny potencjał religii”. Pod red. J. Bagrowicz, J. Horowski, Wyd. UMK, Toruń 2012.
 • Cnota jako kategoria urzeczywistniania się osób w wychowaniu. W: „Religijno-moralny  wymiar rozwoju i wychowania”. Pod red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Autorytet mistrza. W: „Personalistyczny wymiar filozofii wychowania”. Pod red. A. Szudry i   K. Uzar. Wyd. KUL, Lublin 2009.
 • Wychowawcze właściwości nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • Dydaktyczne właściwości nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • Osobowe właściwości nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • Nauczyciel w relacji z uczniami. O zachowaniach wychowawczych nauczyciela. W: „Szkoła i    jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • Nauczyciel w relacji z uczniami. O zachowaniach osobowych nauczyciela. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group    Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • O zaufaniu. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • O szacunku. W: „Szkoła i jej udział w kreowaniu ładu społecznego”. Pod red. C. Hendryk i  in. Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2006.
 • Autorytet nauczyciela akademickiego. W: „Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej”. Pod red. K. Jaskota. Wyd. Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006.
 • Role zawodowe nauczyciela akademickiego. Jaskot K., Jazukiewicz I. W: „Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej”. Pod red. K. Jaskota. Wyd. Oficyna IN PLUS, Szczecin 2006.
 • Autorytet nauczyciela. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku T.1. Pod red. T. Pilcha, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Refleksje o sensie życia w kontekście edukacyjnym. W: „Sens życia – sens wychowania: dylematy człowieka przełomu wieków”. Pod red. A.M. de Tchorzewskiego i P. Zwierzchowskiego. Wyd. Wers, Bydgoszcz 2001.
 • Oczekiwania ucznia wobec nauczycieli i ich programów wychowawczych. W: „Szkoła   katolicka na przełomie wieków”. Pod red. A. Sowińskiego i A. Dymera. Wyd. Kwadra, Szczecin 2001.
 • Kształtowanie sumienia jako przedmiot profesjonalnego namysłu nauczyciela (w kontekście nadziei i zagrożeń współczesności). W: „Współczesność a kształcenie nauczycieli”. Pod red. H. Kwiatkowskiej, T. Lewowickiego, S. Dylaka. WSP ZNP, Warszawa 2000.
 • Nauczyciel wychowawca – osobowość, kompetencje. W. Dyk, I. Jazukiewicz, W: „Wychowanie w szkole katolickiej” pod red. A. Sowińskiego, A. Dymera. Wyd. ROKP ZCE, Szczecin 1999.
 • Kompetencje interpersonalne nauczyciela w pedagogicznej relacji z rodzicami. W: „Pedagogiczna relacja rodzina – szkoła. Dylematy czasu przemian” red. A. W. Janke, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995.
 • Autorytet nauczyciela – wychowawcy. W: „Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli” red. A. Tchorzewski, Wyd. WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1994.

Monografie autorskie

 • Pedeutologiczna teoria cnoty. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,   Szczecin 2012.
 • Autorytet nauczyciela. Wyd. Impuls, Kraków 1999.

Monografie współautorskie

 • Nauczyciel – wychowawca. C. Hendryk, K. Jaskot, I. Jazukiewicz; WOM, Gorzów Wlkp. 1994.

Redakcja monografii

 • Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność-wierność-posłuszeństwo. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019.
 • Mądrość jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 • Szacunek jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 • Sprawności moralne jako przedmiot refleksji wychowawczej. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 • Sprawności moralne a wiara. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Sprawności moralne a wartości. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Kształtowanie sprawności moralnych. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Godność jako wartość i problem edukacyjny. Pod red. I. Jazukiewicz i A. M. de Tchorzewskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Społeczeństwo głęboko ludzkie. Pod red. I. Jazukiewicz i A. Więcko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 • Sprawności moralne w perspektywie duchowości i wychowania. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności moralne w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 • Sprawności moralne wychowawcy. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
 • Sprawności moralne a rozwój moralny. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
 • Roztropność i cierpliwość jako sprawności moralne w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
 • Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Rojewskiej, Wyd. Zapol, Szczecin 2013.
 • Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych w wychowaniu. Pod red. I. Jazukiewicz i E. Kwiatkowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Wychowanie jako mądrość miłość. Pod red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.