dr hab. Joanna Król, prof. US

Kontakt

 • mail joanna.krol@usz.edu.pl
 • telefon służbowy  914443761

Adres

 • Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie – nazwa Katedry

 • Katedra Historii i Teorii Wychowania

Zainteresowania badawcze

 • Historia edukacji
 • Historia edukacji regionalnej
 • Edukacja w warunkach ładu monocentrycznego
 • Socjopedagogiczne aspekty działalności organizacji młodzieżowych

Prowadzone przedmioty 

 • Socjologia edukacji
 • Nurty współczesnej socjologii
 • Współczesne nurty socjologii w pedagogice

Pełnione funkcje ( w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji)

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Szczecińskim i poza uczelnią:

 • Dyscyplinowy członek Komisji Konkursowej Szkoły Doktorskiej Instytutu Pedagogiki

Przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji:

 • Członek Podzespołu Historii Teorii Wychowania i Dydaktyki Sekcji Historii Nauk Pedagogicznych KNP PAN
 • Członek Towarzystwa Historii Edukacji

Staże, stypendia, granty

 • Grant  naukowy  własny Komitetu  Badań  Naukowych  nr  10701932/3106 przeznaczony  na  realizację  projektu  pt. „ Związek  Młodzieży   Polskiej  w  szkole  średniej  ogólnokształcącej  w  latach  1948 – 1957”

 

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki US

 Monografie autorskie i pod redakcją:

 • Uchronić przed zapomnieniem: średnie szkoły ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1945-1948.
  Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005.
 • Licea ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach 1948-1961 Joanna Król. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2009
 • To idzie młodość…: Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach 1948–1957 / Joanna Król. Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2011.
 • Instytut  Pedagogiki  Uniwersytetu  Szczecińskiego (1985 – 2015) (współautor: Elżbieta  Magiera), Szczecin, Wyd. Minerwa 2015
 • Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. redakcja naukowa Elżbieta Magiera i Joanna Król. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, 2016.
 • Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. [Danuta Koźmian] ; redakcja naukowa Joanna Król, Elżbieta Magiera, Bogumiła Walak. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Minerwa, 2016.
 • Władza – edukacja – wiedza / red. nauk. Joanna Król ; Uniwersytet Szczeciński.
  Szczecin : Volumina.pl, 2017.
 • Loneliness in the Collective: youth in the socio-educational sphere in Poland 1948-1989, „Paedagogia Christiana” 2020, vol. 45.

Artykuły i rozprawy w monografiach:

 •  ‘Tyranny of  the  moment’  in education – a  social – pedagogical  dimension  of  the  phenomenon, “The  New  Educational  Review” 2011, No. 1, Vol. 23.
 • Przejawy  kultury  organizacyjnej  Związku  Młodzieży  Polskiej(1948 – 1957) – wybrane  aspekty, „Kultura  i  Historia” 2012, nr 21.
 • Związek  Młodzieży  Polskiej  w  strukturach  średnich  szkół  ogólnokształcących  w  Polsce  w  latach  1948 – 1957 „Dzieje  Najnowsze” 2013, nr 3.
 • Polski  październik 1956 roku w  oświacie – trwanie  czy  zmiana? , „Przegląd  Historyczno – Oświatowy” 2013, nr 1-2
 • Damastes’s pedagogy: creation of a ‘new man’ in the communist educational model inthe Stalinist period in Poland (1948 – 1956) , “Acta  Humanica”  2013, nr 1.
 • Reformy dyktuje system – o naradzie  oświatowej  KC PZPR  z  24  października  1958 roku , „Biuletyn  Historii  Wychowania”  2013, nr 30
 • Model nauczyciela – wychowawcy w propagandzie Polski Ludowej, w: W kręgu  dawnych  i  współczesnych  teorii  wychowania. Uczeń – Szkoła – Nauczyciel, red. K. Dormus, R. Ślęczka, Kraków, Wydział  Pedagogiczny  Uniwersytetu  Pedagogicznego, 2012, s. 347 – 364.
 • Wizerunek nauczyciela w  ideologii ZMP – założenia  a  rzeczywistość, w: Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic  do  portretu  nauczyciela  w  latach  PRL – u, red. R. Grzybowski, Toruń, Wydawnictwo  Adam  Marszałek, 2013, s. 70 – 82.
 • Bohaterowie i  wrogowie  młodzieży  polskiej  na  łamach  czołowych  czasopism  młodzieżowych  okresu  stalinowskiego  Polski  Ludowej, : Addenda  do  dziejów  oświaty. Z  badań  nad  prasą  drugiej  połowy  XX  i  początków  XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź  2013, s.293 – 307.
 • Idea „powrotu do Macierzy” w teorii  i praktyce edukacyjnej szkół średnich ogólnokształcących województwa szczecińskiego  w okresie pionierskim, w: Nad  Odrą  i  Bałtykiem. Myśl  zachodnia: ludzie – koncepcje – realizacja  do  1989r., red. M. Semczyszyn, T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2013, s.617 – 628.
 • Społeczno-polityczne uwarunkowania rozwoju szkół średnich ogólnokształcących w województwie szczecińskim po 1945 roku, w: Szkolnictwo  i  oświata  na  Pomorzu (XVI – XX w.), red. Z. Romanow, Słupsk 2013, s. 195 – 207.
 • Społeczno – kulturowa rola edukacji  na  Pomorzu  Zachodnim  po  II  wojnie  światowej, w:  Dziedzictwo  kulturowo – oświatowe  regionu. Pedagogika  międzykulturowa  i  etnopedagogiczna  w  refleksji  metodologicznej, red. I. Nowakowska – Kempna, Wydawnictwo  WAM, Kraków  2013, s.105 – 123.
 • Pedagogika państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej: wychowanie czy już indoktrynacja? , w: Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Faryś, T. Sikorski, H. Walczak, A. Wątor, Wydawnictwo Naukowe Wydziału  Humanistycznego  Minerwa, Szczecin 2014, s. 105-124.
 • Obca czy nasza  rewolucja? Propagandowy  i  ideologiczny  obraz  Związku  Młodzieży  Polskiej (1948 – 1957), w: Piekło  i  niebo  Polaków. Powstania  narodowe, bunty  i  rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, red. T.Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor, Wydawnictwo Naukowe  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w  Krakowie, Kraków  2014, s.27-45.
 • Kampanie wyborcze w  PRL  w  świetle  propagandy  szkolnej, w:  Wybory  i  referenda  w  PRL, red. S. Figarski, M. Siedziako, Szczecin  2014, s. 393 – 411.
 • Reforma oświatowa z 1948 roku: uwarunkowania społeczno – polityczne, założenia i realizacja, „Pedagogika” t. XXIV, Częstochowa 2015.
 • Janina Parafiniuk – Soińska (1922-2012): szczecińska pedagog i uczona, „Polish Biographical Studies” 2015, nr 3, s.143-158.
 • Indywidualizm versus kolektywizm w teorii i praktyce wychowawczej Związku Młodzieży Polskiej (1948 – 1957), w: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Indywidualizm – edukacja – kolektywizm. Tom 1, red. E. Magiera, Szczecin, Wyd. Minerwa 2015.
 • Młodzież  i  jej  zadania  w  dokumentach  programowych  ideologicznych  organizacji  młodzieżowych  PRL, w: Doświadczenie młodości i dzieciństwa w Polsce, red. A. Kołakowski, Toruń 2015.
 • Działalność wydawnicza  „Czytelnika”  i  RSW  „Prasa”  na  rzecz  pracy instrukcyjnej  aktywu  Związku  Młodzieży  Polskiej (1948 – 1957), w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i  pierwszych latach  XXI wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2016.
 • Kontrowersje wokół ideału wychowania państwowego Sławomira Czerwińskiego (1885 – 1931), w: Sławomir Czerwiński i wychowanie państwowe, red. P. Gołdyn, Książnica Pedagogiczna, Kalisz 2016.
 • Model normatywny członka Związku Młodzieży Polskiej (1948-1957) i jego weryfikacja w rzeczywistości szkolnej średnich szkół ogólnokształcących, w: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom II. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian, red. nauk. E. Magiera, J. Król, Wyd. Minerwa, Szczecin 2016.
 • Jak Dawid z Goliatem. Antysystemowe formy oporu licealistów w Szczecinie (1980–1989) – najważniejsze ustalenia i postulaty badacze, w: Życie na przekór: młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) – nowe tropy i pytania badawcze, red. B. Noszczak, Warszawa 2016.
 • Modelowanie zbiorowej pamięci historycznej młodego pokolenia Polski Ludowej i PRL w okresie stalinowskim 1948-1956, w: Pamiętanie i zapominanie. Wspólnoty- wartości-wychowanie, red. J. Cukras-Stelągowska, Toruń 2016.
 • Rola pieśni masowej w Związku Młodzieży Polskiej (1948 – 1957), w: Muzyka: konteksty, red. K. Bittner, D. Skotarczak, Wyd. UAM, Poznań 2017.
 • Udział   Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w rozwoju powojennej humanistyki akademickiej w Szczecinie, w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji : Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,red. nauk. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-  Łuczak, Wydawnictwo Naukowa UAM, Poznań 2017.
 • Autorytet nauczycielski w dobie PRL-u: założenia i rzeczywistość=demands and reality, w: Wychowawca, nauczyciel, mistrz: o potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty, red. B. Jędrychowska, Wrocław 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Źródła audiowizualne w badaniach historyczno – edukacyjnych, w: Pedagogika jako humanistyczno – społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, red. D. Kubinowski, M. Chutorański, Kraków 2017.
 • Rytualizacja  życia szkolnego jako mechanizm władzy w Polsce stalinowskiej (1948-1956), w: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza – edukacja – wiedza, nauk. J. Król, Volumina, Szczecin 2017.
 • The Ideological Offensive in Education: the portrayal of the United States in Secondary Curricula and textbooks in Poland during the Stalinist period (1948 – 1956), “Cold War History”  J. Król, T. Wojcik, 2017, vol. 17.
 • ‘Trudno jest ulepić nauczyciela’: problematyka kształcenia nauczycieli na łamach czasopisma ‘Wychowanie’ w latach 1958 – 1973, w: Zachować dla przyszłości: sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, red. I. Michalska, G. Michalski, Łódź 2018.
 • Jerzy Brinken (1908 – 1991): nauczyciel, geograf i społecznik (przyczynek do biografii), “Studia Paedagogica Ignatiana” tom 21, nr 2/2018
 • Organizacja Pracy Obywatelskiej “Straż Przednia” (1932-1939) jako szkoła formacji propaństwowej „Forum Pedagogiczne” 1/2019 

Aktywny link do pozostałych publikacji na stronie BG US

Konferencje:

 •  „Nauczyciel szkoły twórczej – rzecz o Henryku Rowidzie. W 65. rocznicę powołania Uniwersytetu Pedagogicznego  w  Krakowie”, 26 – 27.V.2011r., Kraków, Uniwersytet  Pedagogiczny. Wystąpienie  nt. Model nauczyciela – wychowawcy w propagandzie Polski Ludowej.
 • „Dziedzictwo kulturowo-historyczne  regionu  w  wychowaniu  i  edukacji”, 6 – 7.VI.2011r., Kraków, Wyższa  Szkoła  Filozoficzno – Pedagogiczna  „Ignatianum”. Wystąpienie  nt. Spłeczno – kulturowa  rola  edukacji  na  Pomorzu  Zachodnim  po  II  wojnie  światowej.
 • „Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło  do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji”, 18-19 października 2011 r., Łódź, Uniwersytet  Łódzki: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk  Wychowaniu. Wystąpienie  nt. Bohaterowie  i  wrogowie  młodzieży  polskiej  na  łamach  czołowych  czasopism  młodzieżowych  okresu  stalinowskiego  Polski  Ludowej.
 • „Być  nauczycielem  w  PRL…”, 26-27.IV.2012r., Gdańsk, Uniwersytet  Gdański: Instytut Pedagogiki. Wystąpienie  nt. Wizerunek  nauczyciela  w  ideologii ZMP – założenia  a  rzeczywistość.
 • „Różnice – edukacja  – inkluzje. VIII  Zjazd  Pedagogiczny”, Gdańsk  19 – 21 września 2013r. Uniwersytet  Gdański: Wydział  Nauk  Społecznych. Wystąpienie  nt. Prawa  i  obowiązki  obywatelskie  młodzieży  w  świetle  programów  i  podręczników  szkolnych  okresu  Polski  Ludowej.
 • Fifth  Word  Congress  on  Polish  Studies, Warszawa  19 – 23 czerwca  2014r., Uniwersytet  Warszawski  i  The  Polish  Institute   of  Arts  and  Sciences  of  America  (PIASA). Wystąpienie  (w  kooperacji  z  Teresa  Wojcik, Villanova  University, USA) nt. The Portrayal of the United States in Polish Curricula and Textbooks during the Stalinist Period (1948-1956)
 • XI Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Edukacja – między tradycja a współczesnością (kontynuacje), 26-27 wrzesnia 2015r., Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza, Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki, Zakład Podstaw Pedagogiki. Wystąpienie nt. Reforma oświatowa z 1948r.: uwarunkowania społeczno – polityczne, założenia i realizacja.
 • XIX  Powszechny  Zjazd  Historyków  Polskich „Polska – Bałtyk – Europa”, Sympozjum  specjalistyczne: „Polskie  reformy  oświatowe   w  nurcie  europejskich  przemian  politycznych, społecznych  i  kulturowych, 17  września  2014r., Szczecin, Uniwersytet  Szczeciński, Instytut  Historii  i  Stosunków  Międzynarodowych. Wystąpienie  nt. Założenia  społeczno – polityczne  reformy  oświatowej  z  1948  roku  i  jej  realizacja.
 • „Działalność  oficyn  wydawniczych  na  rzecz  edukacji, szkolnictwa  i  oświaty  w  XIX  i  XX  wieku”, 15 – 16  października  2014r., Uniwersytet  Łódzki, Katedra  Historii  Wychowania  i  Pedeutologii, Wystąpienie  nt. Działalność  wydawnicza  „Czytelnika”  i  RSW  „Prasa”  na  rzecz  pracy  instrukcyjnej  aktywu  Związku  Młodzieży  Polskiej (1948 – 1956).
 • „Życie na przekór. Antysystemowa  kontestacja  młodzieży  w  ostatniej  dekadzie  PRL (1980 – 1989) – nowe  tropy  i  pytania  badawcze”, 23 – 24 października  2014r., IPN  Oddziałowe  Biuro  Edukacji  Publicznej  w  Warszawie, Wystąpienie  nt. Jak  Dawid  z  Goliatem. Antysystemowe  formy  oporu  licealistów  w  Szczecinie (1980 – 1989).
 • Wyzwania, nadzieje, perspektywy – dzieciństwo  i  młodość  w  Polsce  w  czasach  przełomów  (1918 – 1989), 17 – 18  listopada  2014r., Uniwersytet  Gdański, Instytut  Pedagogiki. Wystąpienie  nt. Wzór  socjalizacji  w  politycznych  organizacjach  młodzieżowych PRL.
 • Muzyka w PRL, 18 – 20 listopada 2015r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza  w Poznaniu, Instytut Historii. Wystąpienie nt. Rola piosenki w ZMP (1948-1957).
 • Nauczyciel – Wychowawca – Mistrz. O potrzebie mądrości, autorytetu i cnoty, 11 – 12 stycznia 2016r. Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki. Wystąpienie nt. Autorytet nauczycielski w dobie PRL: założenia i rzeczywistość
 • Pamięć w pedagogice, 1 – 2 marca 2016, Toruń, Wydział Pedagogiczny UMK, Wystąpienie nt. Modelowanie zbiorowej pamięci historycznej młodego pokolenia Polski Ludowej i PRL w okresie stalinowskim 1948-1956
 • VI Seminarium Metodologii Pedagogiki Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego  „Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana – konsekwencje metodologiczne”, 23-25 czerwca 2016 roku, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Wystąpienie nt. Źródła audiowizualne w badaniach historyczno-edukacyjnych
 • Zachować dla przyszłości. Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku, 14-15 listopada 2016r., Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra  Historii  Wychowania  i  Pedeutologii, Wystąpienie  nt. ‘Trudno jest ulepić nauczyciela’ – problematyka kształcenia nauczycieli na łamach czasopisma ‘Wychowanie’ w latach 1958 – 1973
 • Poradnictwo w PRL, 30 listopada – 2grudnia 2016r., Uniwersytet im. A. Mickiewicza  w Poznaniu, Instytut Historii. Wystąpienie nt. Powiemy wam, jak wychowywać dzieci: poradnictwo pedagogiczne na łamach miesięcznika „Szkoła i Dom” (1949-1958)
 • Po Stalinie… Polska 1953-1956, IHiSM US, IPN w Szczecinie, UMCS , Szczecin 20 – 21 września 2017. Wystąpienie nt. Szkolnictwo i edukacja.
 • Sześćdziesięciolecie  pedagogiki gdańskiej (1958 – 2018). Z pedagogiką przez systemy i ideologie…, UG WNS, 15 – 16 października 2018. Wystąpienie nt. Mechanizmy socjalizacji w młodzieżowych organizacjach politycznych okresu PRL-u