dr hab. Julita Orzelska, prof. US

Kontakt

 • telefon służbowy: 91 4443762
 • mail: julita.orzelska@usz.edu.pl

Adres: Instytut Pedagogiki ul. Ogińskiego 16/17, 71-431 Szczecin

Biogram naukowy

Zatrudnienie:

 • Katedra Historii i Teorii Wychowania

Zainteresowania badawcze:

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół  doświadczeń egzystencjalnych człowieka, fundamentalnych dla wartościowego życia  oraz sposobów wychowawczego wspierania człowieka w wykorzystywaniu rozwojowych szans związanych z kryzysami i sytuacjami granicznymi.  Obszar refleksji egzystencjalnej stanowią sprawy ludzkie,  między innymi: samotność, rozpacz, śmierć, nuda, wdzięczność, wstyd, cierpienie, lęk, miłość.

Prowadzone przedmioty:

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Praca z grupą w edukacji
 • Seminarium

Pełnione funkcje ( w US i poza uczelnią, przynależność do stowarzyszeń, fundacji i organizacji):

 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 • członek  Stowarzyszenia Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół  Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”

Staż:

 • Staż szkoleniowy o charakterze dydaktycznym (w ramach programu Erasmus+) , którego  celem było uczestnictwo i obserwacja realizowanych zajęć przez nauczycieli  wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych oraz nauczycieli akademickich na kierunku pedagogika jak również wymiana doświadczeń z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Ostrawa 16-19.03.2015).

Granty:

 • Tytuł projektu: Pedagogika z wnętrza kultury. Nowe idee i tropy dla dydaktyki ogólnej z humanistyki współczesnej (przejawy zmiany paradygmatycznej i próby ich zastosowań dydaktycznych), Nr 0602/H03/2006/30 czas realizacji: lata 2006-2008 źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego charakter udziału w projekcie: wykonawca – członek zespołu badawczego
 • Tytuł projektu: W stronę pedagogiki samotności (poszukiwanie inspiracji humanistycznych: przypadek Thomasa Mertona i inni), Nr 2482/B/H03/2010/38  czas realizacji: lata: 2010-2014 źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego charakter udziału w projekcie: kierownik
 • Tutor w projekcie dydaktycznym (Interdyscyplinarne Studia Zaawansowane (ISZ) realizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0. – STREFA KARIERY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacje i link aktywny do strony biblioteki

Monografie pedagogiczne:

 • Orzelska, W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości, Wyd. Impuls Kraków 2014, s. 350, ISBN: 978-83-7850-638-6.
 • Orzelska, W stronę pedagogiki samotności. Inspiracje Thomasem Mertonem, Toruń 2011, Wyd. Adam Marszałek, s. 199, ISBN: 978-83-7780-199-4.
 • Orzelska, Praca dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof. dr hab. Bolesława Sadaja, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2006, s.129, ISBN 83-7241-579-X, ISBN 978-83-7241-579-0, ISBN 0860-2751.
 • Orzelska, Rola kształcenia wielostronnego w rozwijaniu twórczego myślenia, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2005, s. 143, ISBN 83-7241-413-0.

Autorstwo rozdziału w monografii:

 • Orzelska, Wolność spontaniczności (w) rozwoju przez zmianę. Próba odczytania Thomasa Mertona [w:] Przeszukiwanie humanistyki. Od inspiracji do inicjacji, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej i Aleksandry Rzekońskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s.413-422.
 • Orzelska, Od zwątpienia do zrozumienia. Lecha W. lekcja czytania Thomasa Mertona [w:] Ku integralności edukacji i humanistyki. Księga jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego i Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 809-819.
 • Orzelska, Opór (wobec) niewypowiadanego w pedagogice twórczej samotności Thomasa Mertona [w:]  Kreatywność oporu w edukacji, pod red. Ewy Bilińskiej-Suchanek, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 200-218.
 • Orzelska, Poczucie samotności człowieka peryferyjnego w społeczeństwie pluralistycznym – nadzieja czy klęska? – w ujęciu Thomasa Mertona [w:] Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, pod red. Ewy Dąbrowy i Urszuli Markowskiej-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2009, s. 37-46.
 • Orzelska, Autorytet i wolność jako bieguny troski o wspólnotową przestrzeń dla człowieka w edukacji i w życiu [w:] Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem w perspektywie troski o Uniwersytet i kulturę humanistyczną, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej i Lecha Witkowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 249-267.
 • Orzelska, Jak w magiczny sposób zmieniać cierpienie w radość czyli słów kilka o szczęśliwym człowieku [w:] Dzieci i inicjacja uniwersytecka, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej i Urszuli Domżał, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010,   s. 81-85.
 • Orzelska, Glos (rodzica) o przeciwdziałanie cierpieniu wyzwalanemu oczekiwaniami społecznymi [w:] Dzieci i inicjacja uniwersytecka, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej i Urszuli Domżał, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010,   s. 297-307.
 • Orzelska, W trosce o tożsamość. Między postawami ”człowieka-Ja” oraz ”człowieka-nikt” u Edwarda Stachury [w:] Dyskurs Opór Tożsamość. Narracje w trosce o kulturę pedagogiki, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2014, s.47-58.
 • Orzelska, Normatywność pedagogiczna w kontekście dwoistych faz cyklu życia i programu pedagogik residualnych [w:] Wartościowanie w humanistyce. Normatywność, cynizm, ewaluowanie w pedagogice i edukacji, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 102-122.
 • Orzelska, W trosce o człowieczeństwo. Refleksyjność i uważność w oddziaływaniach edukacyjnych jako wymóg w przeciwdziałaniu nudzie [w:]  Transgresje w edukacji, Tom II. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości, pod red. M. Kołodziejskiego, Wydawnictwo Naukowe AH, Pułtusk 2016, s. 71-82.
 • Orzelska, Edukacja zorientowana egzystencjalnie. Aspekty metodologiczne rozważań [w:] Nauczyciel i uczeń kontekście społecznych przemian i oczekiwań pod red. Joanny Skibskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019, s. 27-35.

Prace w recenzowanych, zwartych wydawnictwach pokonferencyjnych:

 • Orzelska, ”Being lost” in a selection of illusion. A child in ”an encounter” with others [w:] The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization, Edited by Hanna Krauze-Sikorska and Michał Klichowski, Wydawnictwo Naukowe UAM,  Poznań 2015, s.404-413.
 • Orzelska, W trosce o pedagogiczne kształtowanie egzystencji ludzkiej. Oczekiwania wobec kompetencji nauczyciela [w:] Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej, pod red. Joanny Skibskiej i Justyny Wojciechowskiej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2015, s. 115-127.

Inne publikacje:

 • Orzelska, Przeciwko poczuciu samotności w szkole i nie tylko [w:] Ku dobrej szkole. Cywilizacyjne dylematy współczesnej edukacji, pod red Czesława Plewki, T. 1, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s. 232-243.
 • Orzelska, Rec. z V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie. Aby ból ustąpił radości, przełożył Maciej Bielawski, Kraków: Wydawnictwo Homini 2009, „Analiza i Egzystencja” 2011, nr 14, s. 141-143.
 • Orzelska, Pedagogika istotna egzystencjalnie. Tropy niewidziane a (od)zyskane [w:] „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2012-2013, nr 7-8, ISSN 18965903, s. 107-127.
 • Orzelska, Rec. z H. A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Przedmowa Zbigniew Kwieciński. Posłowie Tomasz Szkudlarek. Aneks Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010, s. 525, „Chowanna” 2014, Tom 2, ISSN 0137-706X, s.357-362.
 • Orzelska, Rozpacz i śmierć jako wyzwania pedagogiczne w trosce o jakość egzystencji człowieka, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 9, Bydgoszcz, 2014, tekst przyjęty do druku.
 • Orzelska, Pytanie o człowieka: między teologią i pedagogiką, Rec. z: Abraham J. Heschel, Kim jest człowiek, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 199, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 10, Bydgoszcz 2015, tekst przyjęty do druku.
 • Orzelska, Rec. z: Viktor E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, przełożyła Aleksandra Wolnicka, Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca 2014, s. 223, „Czasopismo Pedagogiczne”/The Journal of Pedagogy”, numer specjalny 1-2, pt.: Ciało – Tekst – Przestrzeń, 2015-2016, ISSN 2450-8837 s. 471-484.
 • Orzelska, Rozpacz i śmierć w narracjach Krystiana Lupy i Paula Tillicha jako wyzwania pedagogiczne. Troska o egzystencję człowieka [w:] Rzeczywistość edukacyjna. Centralne kategorie współczesnej i historycznej pedagogiki, pod red. S. Sztobryna i K. Kamińskiego, WN TPF CHOWANNA, Łódź, 2016, ISBN: 978-83-939175-5-6, s. 137-153.
 • Tropy (od)zyskane dla pedagogiki istotnej egzystencjalnie z socjologicznych refleksji wokół „spraw ludzkich” Jana Szczepańskiego [w:] W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego, pod red. D. Kadłubca, E. Ogrodzkiej-Mazur i A. Kasperka tom II, Cieszyn 2016, ISBN: 978-83-942613-9-9, s. 94-109.
 • Orzelska, O egzystencji człowieka. W stronę pedagogiki otwartej egzystencjalnie [w:]  Edukacja jako praktyka istotna egzystencjalnie, pod red. B. Chojnackiej i N. Cybort-Zioło, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego Minerwa, Szczecin 2016, ISBN/ISSN: 978-83-64277-79-5s. 7-16.
 • Orzelska, W trosce o człowieka w odsłonie Thomasa Mertona, Abrahama Joshuy Heschela i Paula Tillicha, „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 11, Bydgoszcz 2016, ISSN 1896-5903, s. 201-218.
 • Orzelska, O potrzebie egzystencjalnej refleksji nad kształceniem „Pedagogika Szkoły Wyższej” (2/2018).
 • Orzelska, Edukacja zorientowana egzystencjalnie. Aspekty metodologiczne rozważań [w:] Nauczyciel i uczeń kontekście społecznych przemian i oczekiwań pod red. Joanny Skibskiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019.

http://publi.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl?startfrom=0&marclist=&and_or=and&excluding=&operator=contains&value=Julita%20Orzelska%20&mongodb=&regex=&resultsperpage=19&orderby=biblio.title&type=intranet&op=do_search