dr Jacek Moroz

 • doktor nauk filozoficznych,
 • ukończone studia: pedagogiczne (2004), filozoficzne (2005),
 • adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych,
 • kontakt: moroz@usz.edu.pl

Monografie

Redakcja monografii naukowych

 • Edukacyjne konteksty konstruktywizmu, red. Moroz, O. Szwabwski, J. Świrko, WN Katedra, Gdańsk 2018.
 • Teoria sądów w lwowskiej szkole filozoficznej. Antologia,  redakcja: S. Ivanyk (redaktor prowadzący), H. Bożek, O. Honcharenko, R. Kur, J. Moroz (opracowanie tekstów pod kątem stylistycznym, leksykalnym, składniowym i logicznym), Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. K. Twardowskiego, Kamieniec Podolski 2018.
 • „Dyskursy władzy”, red. J. Świrko-Pilipczuk, D. Gruntkowska, J. Moroz, O. Szwabowski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 • „Subsumcje edukacji”, red. M. Chutorański, J. Moroz, O. Szwabowski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

Redakcja czasopism naukowych

 • „Filozoficzne problemy edukacji”, nr 2/2019, red. T. Leś, J. Moroz.
 • Filozofia edukacji wobec zagadnienia relatywizmu, „Filozoficzne problemy edukacji”, nr 1/2018, red. T. Leś, J. Moroz.
 • Filozofia, Dydaktyka, Polityka, „Hybris” nr 1/2017, red. J. Świrko-Pilipczuk, J. Moroz, O. Szwabowski.

Artykuły w czasopismach

 • Kilka uwag na temat uteoretyzowania podstawowych kategorii dydaktycznych w konstruktywistycznym modelu kształcenia, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, nr 2(14) 2018, Poznań 2018, Adam Mickiewicz University Press.
 • Edukacja w perspektywie konstruktywistycznej, „Polski w Niemczech Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego”, 6/2018, s. 21-26.
 • Deliberacja „zamiast” władzy. Kontekst edukacyjny, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1, 2018, s. 87-104.
 • Pojęcie, rodzaje, podstawowe problemy, „Filozoficzne Problemy Edukacji”, vol. 1 (2018), s. 1–14.
 • Uniwersytet – między ideą nauki a neoliberalną ideologią, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 2/2017.
 • Solidarity, the Commons and the University, „Power & Education”, 2017 (współautor: O. Szwabowski).
 • Dydaktyka – między filozofią a polityką (współautorzy: J. Świrko-Pilipczuk, O. Szwabowski), „Hybris”, nr 1/2017.
 • Konstruktywizm a edukacja/ Constructivism and Education, „Refleksje”, 6/2016.
 • Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2/2015.
 • Knowledge and reality as educational tools of Violence, „Power & Education”, 2015, vol. 7(1).
 • Czy prawda powinna stanowić istotną wartość dla naukowców?, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 1/2015.
 • Rzeczywistość – poznanie – edukacja w kontekście radykalnego konstruktywizmu Ernsta von Glasersfelda, „Kultura i Edukacja”, 1/2015.
 • Życie z pasją. Kazimierz Twardowski – filozof, nauczyciel, mistrz, „Refleksje”, 1/2015.
 • O projekcie “Subsumcje edukacji”, „Parezja”, nr 2, 2014, (współautorzy: M. Chutorański, O. Szwabowski).
 • Czy relatywista może być parezjastą?, „Parezja”, nr 1, 2014.
 • Jaka koncepcja wiedzy „potrzebna” jest pedagogice?, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 2 (228), 2013.
 • Czy Alfred Tarski jest relatywistą aletycznym?, „Analiza i Egzystencja”, nr 23 (2013).
 • Uniwersytet, “myśl niezależna” i FRONT. Działania Forum Rozmów o Nowych Teoriach, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 2, 2013, (współautorzy: M. Chutorański, O. Szwabowski).
 • Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 1, 2013.
 • Whose community? What education?, w: “School in the community. The Community School”, Edited by: Ewa Bochno; seria wydawnicza: International Forum for Education; Wyd. Adam Marszałek, Kraków 2013, (współautor: M. Chutorański).
 • FRONT przestrzeń rozważań o edukacji, w: „Przegląd Uniwersytecki”, nr 1-3, 2012, (współautor: M. Chutorański).
 • A report on the proceedings of the Forum of Talks on New Theories, w: “Kultura i Historia”, 2010, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2143, (współautor: M. Chutorański).
 • Spór o odwieczność prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”, T. 2/3, 2009/2010.
 • Czy istnieją sądy względnie prawdziwe? Kazimierza Twardowskiego polemika
  z relatywizmem,
  „Ruch Filozoficzny”, T. LXIV, nr 3 (2007).
 • Koncepcja znaczenia w filozofii Kazimierza Twardowskiego, „Analiza i Egzystencja”, nr 5 (2007).
 • Sprawozdanie z sekcji dydaktyki filozofii, „Analiza i Egzystencja”, nr 1 (2005).

Artykuły w monografiach

 • O „czytaniu” konstruktywizmu, w: „Edukacyjne konteksty konstruktywizmu”, red. Moroz, O. Szwabwski, J. Świrko, WN Katedra, Gdańsk 2018.
 • Edukacja podporządko(wy)wana. Wprowadzenie (współautorzy: M. Chutorański, O. Szwabowski), w: „Subsumcje edukacji”, red. M. Chutorański, J. Moroz, O. Szwabowski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 • Prawda jako narzędzie edukacyjnego podporządkowania, w: „Subsumcje edukacji”, red. M. Chutorański, J. Moroz, O. Szwabowski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 • Władza jako problem edukacyjny, w: „Dyskursy władzy”, red. J. Świrko-Pilipczuk, D. Gruntkowska, J. Moroz, O. Szwabowski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 • O idei Zeszytów Naukowych Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (współautorzy: M. Chutorański, O. Szwabowski), w: „Naukowa wspólnota uczących się”, red. E. Bochno, A. Korzeniecka- Bondar, Białystok 2016.
 • Problem wartości i uzasadniania w sporach o kształt społeczeństwa, w: „Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji”, red. A. Olczak, P.E. Prüfer, Skrocka, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Wiedza jako wartość i cel kształcenia, w: „Kultura – Edukacja. Ciągłość i tendencje zmian”, J. Szempruch, M. Wojciechowska, J. Karczewska, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków: 2011.
 • Wychowanie i nauczanie – integracja czy rozdział? w: „Integracja w nauczaniu
  i wychowaniu”, red. F. Bereźnicki, J. Świrko-Pilipczuk, US, Szczecin 2007, ss.
 • Potrzeba poznawania i formy jej zaspokajania wśród młodzieży licealnej, w: „Procesy uczenia się i ich uwarunkowania”, red. F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, US, Szczecin 2005.

Zrealizowane projekty badawcze/udział w projektach badawczych

 • Subsumcje edukacji, grudzień 2013 – luty 2015, Instytut Pedagogiki US, projekt realizowany wraz z drem M. Chutorańskim i drem O. Szwabowskim (projekt dofinansowany przez Prodziekana ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego).
 • Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, 2010-03-19 – 2011-09-30, Ministerialny grant promotorski (nr N N101 126438) zrealizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Ziemińskiej, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych

 • 4–5 grudnia 2017, Szczecin, Seminarium metodologii badań w obrębie pedagogiki specjalnej, wygłoszony referat: O filozoficznych podstawach badań fenomenograficznych.
 • 5-6 grudnia 2017, Szczecin, Konferencja Naukowa: „Doświadczanie studiowania”, wygłoszony referat: Konstruktywizm dydaktyczny w procesie studiowania.
 • 16-17 marca 2017, Szczecin, Konferencja Naukowa: „Edukacyjne konteksty konstruktywizmu”, wygłoszony referat: Rola rozumowania abdukcyjnego w konstruktywistycznym modelu kształcenia.
 • 3 lutego 2017 roku, Poznań, „Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Stan i kierunki rozwoju dydaktyki ogólnej”, wygłoszony referat: Uczenie się jako problem teoretyczny.
 • 7-8 listopada 2016, Lwów, „Sympozjum upamiętniające 150-tą rocznicę narodzin Kazimierza Twardowskiego. Filozofia Kazimierza Twardowskiego: historia i współczesne interpretacje”, wygłoszony referat: Klasyczna koncepcja prawdy a reizm Tadeusza Kotarbińskiego.
 • 26 września 2016, Kraków, II Konferencja Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli  akademickich i doktorantów, wygłoszony referat: Konstruktywizm w dydaktyce jako sztuka krytycznego myślenia.
 • 8-9 września 2016, Międzyzdroje, „Komu potrzebna jest szkoła wyższa? Indywidualność,  lokalność,  bolonizacja, europeizacja”, wygłoszony referat: Uniwersytet nie dla każdego…
 • 10-13 sierpień 2016, Middlesex University, UK, Londyn, „VI. International Conference on Critical Education (ICCE)”, wygłoszony referat: Solidarity, the Commons and the University (współautor: O. Szwabowski).
 • 11-12 lutego 2016, Lwów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Людина – соціум – історія. Складності сучасних взаємин”, wygłoszony referat: Wiedza jako problem edukacyjny.
 • 22-23.10.2015, Szczecin, “Dyskursy władzy”, wygłoszony referat: Deliberacja zamiast władzy – kontekst edukacyjny.
 • 14-16 wrzesień 2015, Augustów, Konferencja Naukowa: „VIII Augustowskie spotkanie naukowe edukacja w dialogu i perspektywie”,  wygłoszony referat: Dialog sokratejski w edukacji.
 • 15-18 czerwca 2015, Szczecin, Międzynarodowa konferencja Naukowa: „I szczecińskie międzynarodowe spotkania studiów wschodnich”, wygłoszony referat: Czy porozumienie między wschodem a zachodem jest możliwe? Na marginesie uwag o relatywizmie kulturowym.
 • 28-29 maja 2015, Bydgoszcz, Międzynarodowa konferencja Naukowa: „Aksjologiczne podstawy edukacji. Między wolnością a odpowiedzialnością za słowo”, wygłoszony referat: Jak nauczać etyki w szkole? O społecznej odpowiedzialności nauczyciela etyki i naukowej rzetelności.
 • 28-29 maja 2015, Bydgoszcz, Międzynarodowa konferencja Naukowa: „Aksjologiczne podstawy edukacji. Między wolnością a odpowiedzialnością za słowo”, wygłoszony referat: O ścisłych związkach pedagogiki z etyką  (współautor: T. Leś, UJ).
 • 13 maja 2015, Chmielnicki, Konferencja Naukowa: „<<ВЧЕНИЙ НА МЕЖІ>>. Творчість степана балея у філософсько-педагогічному вимірі”, wygłoszony referat: Педагогічна думка Степана Балея в контексті вибраних концепцій освіти.
 • 27-28 kwietnia 2015, Szczecin, Ogólnopolska konferencja naukowa: „Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej edukacji”, wygłoszony referat: Rola paradygmatu dydaktycznego w rozwijaniu myślenia filozoficznego.
 • 11-12 lutego 2015, Lwów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “XXVII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського” на тему: “Етичне та естетичне в людському світовідношенні”, wygłoszony referat: Radykalny konstruktywizm a twórczość filozofów ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (współautor: T. Leś, UJ).
 • 11-12 lutego 2015, Lwów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: “XXVII Читання, присвячені пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського” на тему: “Етичне та естетичне в людському світовідношенні”, wygłoszony referat: Filozoficzna i edukacyjna wartość absolutyzmu prawdy w rozważaniach Kazimierza Twardowskiego.
 • 4-5 września 2014 , Międzyzdroje, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Szkoła wyższa – (r)ewolucje. Kariery akademickie”, wygłoszony referat: Czy prawda powinna być wartością dla młodych naukowców?
 • 8-10 kwiecień 2014 University of Greenwich, London, “DPR14: Research and practice: exchange and change”, wygłoszony referat: Knowledge and reality as a tool of oppression in education.
 • 8-10 kwiecień 2014 University of Greenwich, London, “DPR14: Research and practice: exchange and change”, zaprezentowany plakat: Didactic machine and nomadic educational machine (współautor: M. Chutorański, O. Szwabowski).
 • 12 maja 2014, Gorzów Wlkp., Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Konteksty demokracji – ustrojowy, edukacyjny i rodzinny”, wygłoszony referat: Johna Rawlsa koncepcja uzasadniania w sporach o kształt społeczeństwa i edukacji.
 • Wrzesień 2013, Gdańsk, „VIII Zjazd Pedagogiczny”, wygłoszony referat: Koncepcja wiedzy i rzeczywistości w kontekście radykalnego konstruktywizmu Ernsta von Glasertsfelda.
 • Wrzesień 2013, Wojanów–Wrocław, „XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów”, wygłoszony referat: Problem wartości i uzasadniania w sporach o kształt społeczeństwa i edukacji.
 • 17-22 września 2012, Supraśl – Białystok, „XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje, analizy, interpretacje”, wygłoszony referat: Rzeczywistość i codzienność w kontekście radykalnego konstruktywizmu Ernsta von Glasersfeld.
 • 27-30 czerwca 2012, Gdańsk, „Zlot Filozoficzny. Philosopher’s Rally”, wygłoszony referat: Dyskusje z relatywizmem w Szkole Lwowsko-Warszawskiej.
 • 13-18 września 2010, Ustroń – Cieszyn, „XXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych”, wygłoszony referat: Fenomenografia jako metoda badania treści świadomościowych.
 • 14-15 maja 2010, Pobierowo, „Analiza i Egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii”, wygłoszony referat: Współczesne odmiany relatywizmu.
 • 7-9 maja 2010, Łódź, „Zlot Filozoficzny. Philosopher’s Rally”, wygłoszony referat: Dwa ujęcia relatywizmu prawdy – Putnam i Rorty.
 • 19-21 kwietnia 2010, Kielce – Suchedniów, „Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości”, wygłoszony referat: Wiedza jako wartość i cel kształcenia.
 • 3-5 kwietnia 2009, Szczecin, „X Dni Filozofa. Problemy filozoficzne a filozofowie polscy”, wygłoszony referat: Czy skrajny konwencjonalizm Ajdukiewicza prowadzi do relatywizacji prawdy.
 • 9-11 października 2008, Pobierowo, „VI Warsztaty Filozoficzne. Różne oblicza doświadczenia”, wygłoszony referat: Czy doświadczenie skłania nas do relatywizacji prawdy?
 • 17 października 2008, Szczecin, „I Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego”, wygłoszony referat: Filozoficzne podstawy konstruktywistycznej wizji kształcenia.
 • 15-20 września 2008, Warszawa,  „VIII Polski Zjazd Filozoficzny”, wygłoszony referat: Spór o odwieczność prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej.
 • 14-16 grudnia 2006, Warszawa, „Szkoła Lwowsko-Warszawska. Kazimierz Twardowski i jego uczniowie”, wygłoszony referat: Koncepcja znaczenia w filozofii Kazimierza Twardowskiego.

Inne wystąpienia

 • Epistemologiczne podstawy radykalnego konstruktywizmu – wykład gościnny wygłoszony w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków maj 2016.
 • Radykalny konstruktywizm w edukacji – referat wygłoszony na posiedzeniu „Zespołu Samokształceniowego Doktorów”; prezentacja książki Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, Poznań 11. 2013.
 • Współczesne koncepcje prawdy – referat wygłoszony na spotkaniu naukowym FRONT zorganizowanym przy współpracy ze Szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Szczecin 25. 10. 2011.
 • Jak pojmować podstawowe wartości poznawcze? – referat wygłoszony na spotkaniu naukowym FRONT zorganizowanym przy współpracy ze Szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Szczecin 11.05.2010.
 • Spór o odwieczność prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej – referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin 11.2008.
 • Czy istnieją sądy względnie prawdziwe? Kazimierza Twardowskiego polemika z relatywizmem – referat wygłoszony na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin 01.02.2007.

Działalność organizacyjno-naukowa

Komitety redakcyjne i rady naukowe czasopism

 • Współzałożyciel i Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma Filozoficzne problemy edukacji, UJ, Kraków, rok założenia 2017.
 • Członek Komitetu Redakcyjnego (redaktor tematyczny) czasopisma Jakościowe badania pedagogiczne, US, Szczecin.
 • Członek Rady Naukowej czasopisma Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

Towarzystwa naukowe

 • Współzałożyciel i członek zarządu «Львівське філософське товариство ім. Казимежа Твардовського» (Kazimierz Twardowski Philosophical Society of Lviv), rok powstania 2016, Lwów.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Komitety organizacyjne

 • Członkostwo w komitecie organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Edukacyjne konteksty konstruktywizmu”, 16-17 marca 2017, Szczecin.
 • Członkostwo w komitecie organizacyjnym Polsko-Ukraińskiego „Sympozjum upamiętniającego 150-tą rocznicę narodzin Kazimierza Twardowskiego. Filozofia Kazimierza Twardowskiego: historia i współczesne interpretacje”, 7 listopada 2016, Lwów.
 • Członkostwo w komitecie organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Dyskursy władzy”, 22-23 października 2015, Szczecin.
 • Członkostwo w komitecie organizacyjnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Dziecko i filozofia w kontekście wczesnej edukacji”. 27-28 kwietnia 2015, Szczecin.
 • Sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Analiza i egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii”, 14-15 maja 2010, Pobierowo.

Komitety naukowe:

 • Członkostwo w komitecie naukowym konferencji: „Doświadczanie studiowania”, 5-6 grudnia 2017,

Cykliczne seminaria naukowe

 • Współzałożyciel i koordynator (wraz z drem hab. Adamem Skibińskim, prof. US, Instytut Psychologii US) seminarium badawczego: Teoria i praktyka konstruktywizmu. Organizatorzy: Katedra Psychologii Społecznej i Rozwojowej, Instytut Psychologii US; Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych, Instytut Pedagogiki US. Kontakt: jacek.moroz@usz.edu.pl
 • Członek Zespołu Samokształceniowego Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu).
 • Organizacja cyklu otwartych wykładów naukowych (z drem M. Chutorańskim) – przy współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Naukowego – Forum Rozmów O Nowych Teoriach (FRONT), 01.2013 – 11.2013, Szczecin.

Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej