dr Monika Zięciak

 • Doktor nauk społecznych, pedagog
 • Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich, a w szczególności na uwarunkowaniach rozwoju samodzielności wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.
 • Kontakt: zieciakmonika@wp.pl

Dydaktyka:

 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Twórcza resocjalizacja
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Profilaktyka społeczna
 • Problemy niedostosowania społecznego
 • Projekt Socjalny
 • Komunikacja społeczna
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej

Ważniejsze publikacje:

Artykuły w czasopismach i monografiach naukowych:

 • Zięciak Monika, Znaczenie współpracy z rodziną w pozytywnej integracji społecznej wychowanków placówek resocjalizacyjnych, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”,  nr 1, 2017, s. 56- 62.
 • Zięciak Monika, Usamodzielnianie (się) wychowanków placówek resocjalizacyjnych, Problemy Opiekuńczo-  Wychowawcze 2017, nr 3, s. 26- 33.
 • Zięciak Monika, Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie (w): Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M., (red.), Współczesne modele i strategie resocjalizacji, wyd. Difin, Warszawa 2017, s. 219- 237.
 • Zięciak Monika, Rola wychowawców w procesie usamodzielniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych (w): Mudrecka I., (red.), Teoretyczne i metodyczne aspekty resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, wyd. Pedagogium, Warszawa 2017, s. 209- 223.
 • Zięciak Monika, Samoświadomość wychowanków placówek resocjalizacyjnych (w): M. H. Kowalczyk, M. Szykut., (red.), Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, Wyd. Akapit, Toruń 2015, s. 283- 298.
 • Zięciak Monika, Funkcjonowanie w relacjach społecznych byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze”, nr 10, 2017, s. 48- 55.
 • Zięciak Monika, Przetwarzanie informacji o własnej osobie a readaptacja społeczna (w): Frąckowiak P., Knocińska A., Jusko P., (red.), Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej, „Próby i Szkice Humanistyczne”, t. 10, 2016, s. 181- 192.

Udział w projektach

2020

 • Liderka w Międzynarodowej polsko- łotewskiej wymianie młodzieżowej, Przestrzeń wolności! Zrealizowanej przy współpracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego z Polski i młodzieży z Łotwy. Projekt został dofinansowany w ramach programu Erasmus +, Akcja 1.

2019 – 2020

 • Kierownik w projekcie badawczym Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, realizowanym przy współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Fundacji Podmiotowego Wspierania Młodzieży. Projekt został dofinansowany w formie rocznego stypendium ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

2018

 • Wykonawca w Międzynarodowej polsko- ukraińskiej wymianie młodzieżowej o charakterze naukowym w ramach programu Erasmus +, Akcja 1, We create ourselves. Follow us! przy współpracy Koła Naukowego Resocjalizacji, Fundacji Podmiotowego Wspierania Młodzieży, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Centrum Młodzieżowego DON BOSSCO  w Odessie. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

2017

 • Uczestnik w Międzynarodowej polsko- ukraińskiej wymianie młodzieżowej o charakterze naukowym w ramach programu Erasmus +, Akcja 1, Przystanek FOTO przy współpracy Koła Naukowego Resocjalizacji, Fundacji Podmiotowego Wspierania Młodzieży, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz Centrum Młodzieżowego DON BOSSCO  w Odessie. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • Program Erasmus + w ramach Akcji 1 – Mobilność edukacyjna w której skład wchodzą wymiany młodzieżowe, staże, wizyty studyjne, seminaria, wolontariat europejski, mobilność osób pracujących z młodzieżą, studia Erasmus, mobilność pracowników uczelni wyższych etc., ma na celu rozwój umiejętności, nabycie kompetencji, prowadzenie działalności naukowo- badawczej poza teren szkoły, uczelni i innych instytucji.

Udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konferencjach Naukowych

2018

 • 14- 15.05.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno. Wygłoszony referat: Samodoskonalenie studentów w trakcie działalności w Kole Naukowym Resocjalizacji US.
 • 20.04.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.Wygłoszony referat: Warsztaty rozwoju samodzielności wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
 • 16.11.2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Człowiek w przestrzeni instytucji resocjalizacyjnej – w stulecie odzyskania niepodległości, Uniwersytet Opolski, Opole. Wygłoszony referat: Możliwości i ograniczenia rozwoju samodzielności w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • 8.05.2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Horyzonty pedagogiki resocjalizacyjnej pt. Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach, Katowice. Wygłoszony referat: Przygotowanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do samodzielnego życia.

2017

 • 10.03.2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Horyzonty resocjalizacji: Edukacja, Prewencja, Profilaktyka, PEDAGOGIUK Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa. Wygłoszony referat: Rozwój samodzielności wychowanków w placówkach resocjalizacyjnych.
 • 29-30.05.2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Konteksty efektywności…, Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka, WWSSE, Środa Wielkopolska. Wygłoszony referat: Losy życiowe byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych- wyniki badań.
 • 7.04.2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Za kurtyną resocjalizacji. Od marginalizacji do inkluzji społecznej- oblicza (po) nowoczesności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Wygłoszony referat: Funkcjonowanie w relacjach społecznych byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 20-21.10.2017 Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Panel pedagogiczny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. Tytuł posteru: Twórcza resocjalizacja szansą na rozwijanie samodzielności wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 2- 5.09.2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z warsztatami Metodologii Pedagogicznej, Wychowanie na motywach sztuki, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wisełka. Wygłoszony referat: Wykorzystanie street- artu w pracy nad usamodzielnianiem wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
 • 17- 19.09.2017 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Forum Resocjalizacji. „Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja- społeczny teatr pozorów”, Uniwersytet w BiałymstokuGoniądz. Wygłoszony referat: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych- możliwości i ograniczenia.
 • 8- 9.06.2017 Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej, Ideatorium, Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Wygłoszony referat: Metody pracy ze studentami- refleksje młodego nauczyciela akademickiego

2016

 • 30- 31.05.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Konteksty efektywności…, Pomoc psychologiczna- pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Gniezno. Wygłoszony referat: Plany życiowe wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 7- 8.04.2016 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Wygłoszony referat: Znaczenie rodziny w procesie usamodzielniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 27- 28.10.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach XXVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, Transgresje w pracy socjalnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. Wygłoszony referat: Współpraca wychowawców z rodzinami nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 21.10.2016 Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego MKDUS, Panel pedagogiczny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin. Przedstawiony poster: Kompetencje wychowawcy w pracy z rodzinami wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 10.03.2016 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja w przestrzeni społecznej. Mity i prawdy, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa. Wygłoszony referat: Rola wychowawcy w procesie usamodzielniania wychowanka w placówce resocjalizacyjnej.

2015

 • 26.05.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Konteksty efektywności…”, Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną, WWSSE, Środa Wielkopolska. Wygłoszony referat: Przetwarzanie informacji o własnej osobie a readaptacja społeczna.
 •  27.03.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Wygłoszony referat: Usamodzielnianie wychowanków placówek resocjalizacyjnych.
 • 18- 19.11.2015 Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Grupowe oraz indywidualne aspekty socjalizacji, demoralizacji i resocjalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk. Wygłoszony referat: Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków placówek resocjalizacyjnych.

Inne:

 • Stypendystka Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 2018/2019
 • Najlepszy młody naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego (2019)
 • Koordynatorka grupy usamodzielnienia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży

Konsultacje: Czwartek 10.00- 12.00 pok. 211

Kontakt: zieciakmonika@wp.pl