dr Paweł Popek

dr Paweł Popek – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pedagog, wychowawca, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Wojewódzkiego Zespołu ds Przeciwdziałania Handlu Ludźmi, członek PTP (Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego), członek PSTTSR (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach). Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich i dorosłych, a w szczególności wyznaczenia determinantów efektywności i skuteczności tych procesów w instytucjonalnym systemie społecznym (edukacyjnym, socjalnym i prawnym).

Ważniejsze publikacje:
Monografia:

 • Popek P., Kupiec H. (red.), Pomoc dziecku krzywdzonemu w ujęciu interdyscyplinarnym, Szczecin 2010, s.151, Wydawnictwo SOS dla Rodziny. ISBN 978-83-932320-0-0.

Artykuły w czasopismach i w monografiach naukowych:

 • Popek P., Kluczowe paradygmaty i zasady resocjalizacji a realizowanie kompetencji skutecznego działania przez kuratorów sądowych, [w] Wielowymiarowość profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej Tradycja, współczesność i perspektywy inicjatyw probacyjnych, P. Frąckowiak, M. Szykut (red.) Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2017, s. 149-160. ISBN 978-83-63955-52-6.
 • Popek P., W stronę społeczności korekcyjnej. Kierunkiem zmian charakteru pracy pedagogicznej z młodzieżą w placówkach profilaktycznych i resocjalizacyjnych, [w:] Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej, P. Frąckowiak, A. Knocińska, P. Jusko (red.) Próby i Szkice Humanistyczne Tom 10/2016, Consilium pedagogiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, s. 51-65. ISBN 978-83-7986-161-3.
 • Popek P., Paradygmaty pracy pedagogicznej a funkcjonowanie nieletnich w placówkach resocjalizacyjnych, [w:] Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki, Tom II, E. Magiera, J. Król (red.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2016, s. 701-712. ISBN 978-83-64277-63-4.
 • Popek P., Diagnozowanie i ewaluacja zastosowania metod „outdoor education” w pracy pedagogicznej jako efektywny sposób kształtowania kluczowych społecznych kompetencji wychowanków placówek profilaktycznych, [w:] Pedagogicka Diagnostika A Evaluace 2016, J. Malach, G. Matýsková (red.) Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrawa 2016, s. 96-105. ISBN 978-80-7464-863-2.
 • Popek P., Metody budowania relacji z nieletnim w placówce resocjalizacyjnej, [w:] Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja. Aktualne problemy, wyzwania i możliwości, M. A. Kowalczyk, M. Szykut (red.) Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016, s. 241-256. ISBN 978-83-63955-40-3.
 • Popek P., Znaczenie proaktywności i odpowiedzialności wychowawczej w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi, [w:] Współczesne problemy resocjalizacji. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, M. H. Kowalczyk, M. Szykut (red.) Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2015, s.267-281. ISBN 978-83-63955-30-4.
 • Popek P., Metodyczne aspekty pracy w obszarach decydujących o poczuciu sprawczości pedagogicznej w instytucjach resocjalizacji nieletnich, [w:] Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení, S. Neslušanová, M. Niklová, E. Jarosz (red.), Institut mezioborových studií, Brno 2015, s.512-518. ISBN 978-80-88010-04-3.
 • Popek P., Kompetentny pracownik w oczekiwaniach pracodawców – wyzwania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, [w] Reintegracja – Edukacja – Adaptacja. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, M. Kowalski, A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Gniezno 2015, s.81-91. ISBN 978-83-943161-2-9.
 • Popek P., Możliwości i ograniczenia pracy resocjalizacyjnej a aktywizacja personelu więziennego oraz osadzonych, [w] Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więzienia, D. Rondalska, M. Kalaman (red.), Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Kalisz 2014. s. 155-169. ISBN 978-83-88411-13-7.
 • Popek P., Znaczenie diagnozy dla efektywności oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych w pracy z młodzieżą zagrożoną i niedostosowaną społecznie, [w] Diagnostica osobnostně sociálního rozvoje, J. Malach, M. Rozsypalova (red.), Pedagogická fakulta OU, Ostrava 2014, s.8-18. ISBN 978-80-7464-652-2.
 • Popek P., Możliwości i ograniczenia w pracy profilaktycznej pedagoga społecznego w środowisku szkolnym, [w] Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, S. Neslušanová, I. Emmerová, E. Jarosz (red.), Institut mezioborových studií, ČR, Brno 2014, s.806-811. ISBN 978-80-88010-01-2.
 • Popek P., Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym – rozwiązania instytucjonalne w systemie oświaty w Polsce, [w:] Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, M. Bargel, I. E. Janigová, E. Jarosz, M. Jůzl, (red.), Institut mezioborových studií Brno, ČR, 2013, s. 484-499. ISBN 978-80-87182-43-7.
 • Popek P., Uwarunkowania wyników kształcenia dorosłych w polskich jednostkach penitencjarnych, [w:] Pedagogicka Diagnostika A Evaluace 2012, J. Malach, N. Sklenarova (red.); Ostrawa, CR, Pedagogická fakulta OU, 2012, s.161-170. ISBN 978-80-7464-167-1.
 • Popek P., Młodzież zagrożona demoralizacją i niedostosowana społecznie w Polsce – wybrane aspekty instytucjonalnej pomocy systemu profilaktyki i resocjalizacji, [w:] Młodzież w XXI wieku. Źródła wzrostu i kryzysu, B. Kromolicka, E. Jackowska (red.), Szczecin 2010, Wyd. Print Group Daniel Krzanowski, s.267-280. ISBN 978-83-60903-97-1.

Dydaktyka:

 • Patologie i problemy społeczne
 • Problemy niedostosowania społecznego
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Współczesne nurty resocjalizacji
 • Diagnoza w resocjalizacji
 • Metodyka resocjalizacji
 • Metodyka pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej
 • Projekt profilaktyczno – resocjalizacyjny

Konsultacje:

 • Środa 12:00 – 13:00 pok. 200

Kontakt:

 • pawel.popek@usz.edu.pl
 • pwip@poczta.onet.pl