Pani doktor Maria Węglińska na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniała, wrażliwa osoba,  ceniony dydaktyk i nauczyciel akademicki wielu pokoleń studentów.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym uzyskała tytuł magistra, przygotowując pracę magisterską na seminarium  prof. dra Tadeusza Pasierbińskiego na temat: „Praca szkoły a wizytacja” (1963). W 1970 podjęła studia doktorskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej na temat: „Nauczyciele klas początkowych i ich stosunek do wykonywanego zawodu” był prof., dr hab. Benon Bromberek. Dnia 10 maja 1976 roku na podstawie uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Przez całe swoje życie zawodowe związana naszą Alma Mater. W latach 1969-1973 zatrudniona była jako wykładowca w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie,  następnie do 1985 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie na stanowisku starszego wykładowcy. Od 1985 do 2001 roku – do momentu przejścia na emeryturę – pracowała jako adiunkt w Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Pedagogiki.

Główne zainteresowania naukowe dr Marii Węglińskiej koncertowały się wokół  pedeutologii i dydaktyki nauczania początkowego. W kręgu zainteresowań pozostawały również  różne formy praktyki pedagogicznej, szczególnie prowadzenie obozów naukowych. Pani Doktor prowadziła je przez około 25 lat. Zebrane materiały, które były pokłosiem obozów naukowych, wykorzystywali studenci przygotowując prace magisterskie, a Pani Doktor Maria Węglińska wykorzystywała je do własnych publikacji (książek i artykułów, których opublikowała ponad 30).

Jako nauczyciel akademicki brała udział w różnych formach doskonalenia nauczycieli nauczania początkowego, organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli — Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego Oddział w Szczecinie. Między innymi, uczestniczyła jako konsultant w XI Sesji Postępu Pedagogicznego, poświęconej problemowi pracy z uczniem zdolnym. Pod Jej kierunkiem opracowany został poradnik dla nauczycieli klas I – III pt. „Jak pracować z uczniem zdolnym” (CDN, Szczecin 1990). Przewodniczyła Wojewódzkiej Komisji d/s specjalizacji zawodowych nauczycieli nauczania początkowego.

Za swoją długoletnią pracę, pełną pasji i sukcesów, odznaczona  została: Złotym Krzyżem Zasługi (1975); Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1987); Medalem im. Pionierów Oświaty Szczecińskiej (1989); nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego III stopnia (1992).

 

 Cześć Jej pamięci.

 

 

Rodzinie dr Marii Węglińskiej
składamy wyrazy współczucia.

 

Społeczność akademicka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Do przygotowania wspomnienia o Śp. dr Marii Węglińskiej wykorzystane zostały:

 tekst autorstwa  Marii Węglińskiej: „Moje życie” https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkola-r2000-t1_(8)/Nauczyciel_i_Szkola-r2000-t1_(8)-s218-223/Nauczyciel_i_Szkola-r2000-t1_(8)-s218-223.pdf

 

 i biogram przygotowany przez dr hab. Joannę Król, prof. US