Koło Naukowe Pedagogów Młodzieży „YOUNG POWER” jest uczelnianą organizacją studencką, której opiekunką naukową jest dr Małgorzata Mikut. Powstało w kwietniu 2022 roku z myślą o wypełnieniu luki w obszarze wiedzy o fenomenie wieku młodzieńczego oraz zjawisk socjokulturowych, w które uwikłana jest młodzież.

W Zarządzie Koła prężnie działają: Przewodniczący Piotr Walkowiak (student Pedagogiki o profilu ogólnoakademickim), Wiceprzewodnicząca Magdalena Ciupa (studentka Pedagogiki Specjalnej), Sekretarz Weronika Lewandowska (studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej) i Skarbnik Julia Burzawa (studentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej). Warte jest jednak podkreślić, że wszyscy członkowie i członkinie Koła są bardzo zaangażowani w realizację celów statutowych i bardzo aktywni w sferze naukowej. Rzetelna wiedza o młodych, a także kształtowane umiejętności i kompetencje społeczne są istotne dla tworzenia przestrzeni do współpracy z nimi, a także lepszego ich rozumienia oraz wsparcia rozwoju. Koło pomimo, że powstało w Instytucie Pedagogiki US i członkami jego są studenci i studentki różnych specjalności pedagogicznych aspiruje do współpracy interdyscyplinarnej w obszarze zjawisk szeroko pojmowanej juwentologii. Mile widziani są studenci i studentki studiów socjologicznych, psychologicznych, politologicznych, ekonomicznych, lingwistycznych i innych.

Spotkania Koła Naukowego odbywają się systematycznie i w miarę potrzeb. Koło posiada stronę na Facebooku oraz Instagramie YOUNG POWER – KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW MŁODZIEŻY.

Celami działalności Koła Naukowego są:

 • Uczestniczenie w naukowej działalności środowisk akademickich;
 • Wymiana doświadczeń z organizacjami naukowymi, edukacyjnymi i społecznymi;
 • Integracja członków Koła Naukowego ze środowiskami naukowymi;
 • Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych doświadczeń z zakresu pedagogiki młodzieży i zjawisk socjokulturowych istotnych dla rozumienia fenomenu okresu młodzieńczego;
 • Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia badań i analizowania zjawisk będących przedmiotem zainteresowania pedagogiki młodzieży;
 • Poznawanie dobrych praktyk i rozwiązań edukacyjnych w różnych obszarach pracy z młodzieżą;
 • Rozwój i poszerzanie kompetencji członków Koła Naukowego w zakresie aktywności pedagogicznej i naukowej;
 • Prowadzenie badań w obszarze pedagogiki młodzieży i współczesnych problemów edukacyjnych.

Koło Naukowe realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie oraz uczestnictwo w konferencjach, wykładach, warsztatach szkoleniowych, seminariach i spotkaniach z zakresu pedagogiki młodzieży i edukacji;
 • Prowadzenie badań naukowych;
 • Publikowanie osiągnieć członków Koła Naukowego;
 • Popularyzowanie działań członków Koła Naukowego;
 • Propagowanie wiedzy z zakresu pedagogiki młodzieży i edukacji;
 • Opracowywanie praktycznych rozwiązań i promowanie sprawdzonych praktyk w pracy z młodzieżą;
 • Angażowanie do aktywności pedagogicznej w różnych środowiskach współpracujących z młodzieżą i na jej rzecz;
 • Podejmowanie współpracy z kołami naukowymi Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i innych ośrodków akademickich;
 • Podejmowanie współpracy z organizacjami naukowymi, edukacyjnymi i społecznymi;
 • Integrowanie środowisk naukowych w zakresie wiedzy z zakresu zjawisk dotyczących młodzieży i wieku młodzieńczego.

Koło istnieje dopiero od niespełna roku, a jednak możemy pochwalić się już osiągnięciami. W czerwcu w ramach Porozumienia Uniwersytetu Szczecińskiego z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Koło Naukowe Pedagogów Młodzieży zorganizowało Konferencję  Naukowo – Dydaktyczną na temat „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące młodzieży” w siedzibie Centrum. Swoje wystąpienia mieli wszyscy członkowie i członkinie Koła.

Tematyka konferencji spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. W trakcie jej trwania było wiele okazji do wymiany myśli  i dyskusji oraz dużego zainteresowania sprawami młodzieży nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów.

Publikujemy nasze teksty między innymi w Refleksjach. Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym. W numerze 6 Refleksji z 2022 roku poświęconemu tematowi MŁODZIEŻ TERAZ! w nowej, dzięki naszym działaniom rubryce, PEDAGOGIKA MŁODZIEŻY opublikowane są nasze refleksje o tym co ważne dla młodych https://refleksje.zcdn.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Refleksje-6-2022.pdf?fbclid=IwAR2nGj87vAanoVWUQOGU5cSs1Hu0T8U-x6FqmW2X7aEpyijHfjfwdgJkJgk

W roku akademickim 2022/23 w planach Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży ”Young Power” przewidziany jest projekt badań, którego efekty będą opublikowane w monografii naukowej.

Jako organizacja studencka jesteśmy otwarci na działania zorientowane na współpracę z organizacjami wspierającymi aktywność młodzieży w różnych wymiarach, jak i na rozwój i poszerzanie wiedzy i kompetencji w zakresie działań, które pozwalają lepiej rozumieć i wspierać młodzież. Młodzież doświadczająca niejednokrotnie marazmu i monotonii potrzebuje inspiracji, wsparcia i przestrzeni do działań. Dzięki temu jest szansa na wskrzeszenie „young power”  czyli mocy zmieniania świata przez młodych i takie myślenie przyświeca działalności Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży YOUNG POWER. Nasze Koło powiększa się sukcesywnie o nowe osoby. Nabór do naszego Koła trwa cały rok.