Pedagogika – studia drugiego stopnia

Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ponadto uczą się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej, a także wprowadzania w życie idei wychowawczych oraz badania ich skuteczności.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty: andragogika, etyka pedagogiczna, psychologia rozwojowa, doradztwo społeczne i zawodowe, współczesne nurty resocjalizacji, kreatywny język dziecka.

Nasi absolwenci pracują w:
• instytucjach oświaty,
• zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
• młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
• poradniach specjalistycznych,
• biurach doradztwa pedagogicznego.

Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

Kryteria kwalifikacji:

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pedagogika. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

Dodatkowe informacje:

Praktyka realizowana jest w placówkach systemu oświaty. Łącznie 150 godzin: 75 godz. w semestrze II; 50 godz. w III; 25 godz. w IV.