Praca socjalna – studia drugiego stopnia

Praca socjalna to kierunek dla ludzi  z pasją pomagania innym. Pozwala poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie pomagać człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Przygotowuje do aktywności zawodowej w obszarze pomocy społecznej i instytucji współpracujących. Studenci uczą się wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w różnych obszarach jego aktywności , jak i zaburzeń jego rozwoju oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej i systemu wsparcia społecznego. Podejmują pracę w instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych oraz pozarządowych.

Czas trwania studiów: 4 semestry

Przykładowe przedmioty:

 • struktura i organizacja pomocy społecznej
 • praca socjalna z rodziną,
 • patologie i problemy społeczne,
 • animacja społeczności lokalnej,
 • organizacja działań pomocowych,
 • strategie interwencji kryzysowej,
 • gerontologia społeczna
 • mediacje rodzinne,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • metody aktywizacji osób starszych,
 • profilaktyka społecznego wykluczenia.

Możliwości zatrudnienia:

Ukończenie studiów II stopnia daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Nasi absolwenci pracują m.in. w:

 • ośrodkach pomocy społecznej
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 • domach pomocy społecznej
 • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • ośrodkach wsparcia
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • centrach usług społecznych
 • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych
 • zakładach karnych
 • ośrodkach dla uchodźców
 • organizacjach pozarządowych

Poza sektorem państwowym istnieje możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora pozarządowego i prywatnego, które podejmują działania z zakresu pomocy społecznej.

Kontynuacja nauki: kierunek praca socjalna II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych na poziomie ogólnoakademickim  na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas absolwent II stopnia może kontynuować studia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki.

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 120

Specjalności:

brak

Kryteria kwalifikacji:

Studia może rozpocząć absolwent każdego kierunku studiów licencjackich.

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.