Pedagogika specjalna

Opis studiów

Studia na kierunku Pedagogika specjalna umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i postaw, zgodnych z obowiązującym w Polsce standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci zyskują kwalifikacje uprawniające do podejmowania profesjonalnych czynności zawodowych w zakresie edukacji, wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz w zakresie wspierania rodzin osób z niepełnosprawnościami. Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki specjalnej. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą pedagogiczną oraz podstawową wiedzą z obszaru psychologii, socjologii, filozofii, historii oraz medycyny, w zakresie niezbędnym do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu rehabilitacji, edukacji, wychowania, opieki i rozwoju zawodowego osób z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

Nauczysz się:

 • projektować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz doradcze,
 • planować działania wspomagające rozwój, inkluzję i społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
 • konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
 • stosować metody pracy edukacyjnej i terapeutycznej,
 • posługiwać się metodami i narzędziami diagnostycznymi,
 • prowadzić edukację włączającą, rehabilitację i terapię pedagogiczną.

Kariera i praca

Nasi absolwenci pracują w:

 • przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych (publicznych i niepublicznych) na stanowisku: nauczyciel pedagog specjalny;
 • przedszkolach oraz szkołach specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi;
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i rewalidacyjno-wychowawczych;
 • placówkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • ośrodkach wczesnej interwencji;
 • ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • gabinetach prywatnych jako specjaliści metod terapii stosowanych w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Profil studiów: praktyczny

ECTS: 300

Specjalności:

 • o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • o edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • o edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kryteria kwalifikacji

 • grupa I: język polski
 • grupa II: język obcy nowożytny
 • grupa III: przedmiot dowolny

Praktyki studenckie

Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i instytucjach funkcjonujących w systemie oświaty. Student otrzymuje skierowanie na praktykę do wybranej placówki (zgodnie z rodzajem praktyki oraz po akceptacji opiekuna praktyki z ramienia Uczelni). Dział Praktyk US koordynuje zawarcie umowy pomiędzy Uczelnią, a opiekunem praktyki w Instytucji przyjmującej oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela będącego opiekunem. Wybór miejsca odbywania praktyk ustalany jest wspólnie przez Studenta i opiekuna praktyki z uwzględnieniem danego programu praktyki.

Dodatkowe informacje:

Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne z aktualnymi wymaganiami wobec nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program studiów jednolitych magisterskich opracowany został na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika specjalna ma możliwość kontynuowania uczenia się na studiach podyplomowych lub aplikowania do Szkoły Doktorskiej.