Animacja kultury – studia pierwszego stopnia

Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

Nauczysz się:
• stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
• wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
• planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
• organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
• diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
• zarządzać instytucjami kultury.

Kariera i praca:

Nasi absolwenci pracują w:
• urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
• państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
• innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe,
ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
• organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
• prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
• samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych w ośrodkach dla emigrantów itp.

Profil studiów: praktyczny

Dlaczego animacja kultury?

Kim jest animator?