dr Małgorzata Wałejko

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, teolog małżeństwa i rodziny
 • Adiunkt w Katedrze Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (Zespół Filozofii Wychowania)
 • Główna dyscyplina: pedagogika
 • ORCID 0000-0002-1979-0001
 • Zainteresowania badawcze: pedagogia samotności, etyka pedagogiczna, personalizm etyczny, filozofia wychowania, teologia duchowości
 • Adres: Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński ul. Ogińskiego 16/17, 71- 431 Szczecin
 • Kontakt: malgorzata.walejko@usz.edu.pl
 • Konsultacje: wtorek 10.00-12.00 pok. 105
 • www.malgorzatawalejko.pl

Dydaktyka:

 • Etyka pedagogiczna
 • Współczesne nurty i koncepcje wychowania
 • Contemporary Theories of Education and Upbringing
 • Pedagogika samotności
 • The Pedagogy of Solitude

Ważniejsze publikacje:

Monografia autorska:

 • Małgorzata Wałejko, Osobno i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspólnoty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, 357 ss.

Książka pod redakcją:

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach:

 • Małgorzata Wałejko, Człowiek nie jest „po co”. Personalistyczne ujęcie bezinteresowności, W: “Społeczeństwo głęboko ludzkie” red. I. Jazukiewicz i A. Więcko, WN US, Szczecin 2015
 • Małgorzata Wałejko, „Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. Przed czym Jezus przestrzega nas dorosłych? W: “Społeczeństwo głęboko ludzkie” red. I. Jazukiewicz i A. Więcko, WN US, Szczecin 2015
 • Małgorzata Wałejko, Ile punktów za etos? Bezinteresowność i powołanie jako wielcy nieobecni akademickich karier, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2/2014
 • Małgorzata Wałejko, Dynamika miłości i jej prawdziwość na gruncie personalizmu etycznego i metafizycznego. Implikacje pedagogiczne, „Roczniki Pedagogiczne”, t. 4 (40), Lublin 2012
 • Małgorzata Wałejko, Między metafizyką a praktyką. Ontyczne podstawy pedagogiki personalistycznej, W: „Filozofia wychowania w praktyce pedagogicznej”, red. A. Szudra-Barszcz, S. Sztobryn, Lublin 2012
 • Małgorzata Wałejko, Horyzont osobowego spełnienia – między osamotnieniem a samotnością osób starszych Perspektywa antropologiczno-etyczno-psychologiczna, W: „Młodość i starość. Integracja pokoleń”, red. B. Bugajska, Szczecin 2010
 • Małgorzata Wałejko, Współbrzmienie samotności i wspólnotowości a proces wychowawczy, W: „Antropologiczna pedagogika ogólna”, red. M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak, Lublin 2010
 • Małgorzata Wałejko, O dialektyce samotności i miłości. Rozważania na marginesie relacji miłosnej mężczyzny i kobiety, „Homo Dei” Przegląd teologiczno-duszpasterski, 1 (2009)
 • Małgorzata Wałejko, Gender a chrześcijańska antropologia personalistyczna, „Horyzonty wychowania” 7 / 2008 (13)
 • Małgorzata Wałejko, Transcendentna podstawa dialogu i miłości. Rozważania o samotności, która staje się przestrzenią komunii, „Communio” Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, 1 (2008)
 • Małgorzata Wałejko, Posłuszeństwo a uległość. Perspektywa personalizmu etycznego, „Refleksje” Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy, 1 (2008)
 • Małgorzata Wałejko, O milczeniu jako bramie błogosławionej samotności, W: „Młodzież nadzieją Kościoła i świata”, red. L. Balter, S. Dusza, S. Pawłowski, A. Piętka, Kolekcja Communio 18, Poznań 2008
 • Małgorzata Wałejko, Spotkanie w transcendentnym wymiarze samotności. Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Chudym, w: „Ethos” Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym, 3-4 (2007)
 • Małgorzata Wałejko, Samotność a osamotnienie – osobowe stany egzystencjalne człowieka. Analiza etyczno- metafizyczna, „Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zeszyt Pedagogiczny”, 2007, t. 35
 • Małgorzata Wałejko, Granice przyzwoitości w narzeczeństwie, „Teofil” Pismo Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, 2 (26) 2007
 • Małgorzata Wałejko, Jana Pawła II rekonstrukcja pierwotnego doświadczenia człowieczego samotności i jedności osobowej, „Roczniki Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zeszyt Pedagogiczny”, 2006, t. 34
 • Małgorzata Wałejko, Antropologie filozoficzne różnych epok jako źródło niejednorodności pojęcia humanizmu, w: „Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość”. red. T. Strawa, D. Kierszka, Szczecin 2002

Redaktor tomu czasopisma:

Udział w Radzie Redakcyjnej czasopisma:

Konferencje:

Organizacja konferencji i zjazdów: 

 • Alone Together. An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, 31.03-1.04.2022 (online). Organizatorzy: International Society for Research on Solitude (ISRS), Bishop Grosseteste University (UK) & Uniwersytet Szczeciński; uczestnicy z 12 państw.
 • Alone Together Again. An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, 17-18.09.2020 (online). Organizatorzy: York St. John University & Uniwersytet Szczeciński (razem z prof. Julianem Sternem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego); uczestnicy z 17 państw. 
 • Alone Together: An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, 10-12.04.2019, York St. John University, York, Wielka Brytania. Organizatorzy: York St. John University & Uniwersytet Szczeciński (razem z prof. Julianem Sternem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego); uczestnicy z 8 państw;
 • Crises of autonomy in universities and higher education: International Scientific Conference, 14-15.09.2018, Uniwersytet Szczeciński;
 • Zjazd Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i Dziekanów Wydziałów Edukacyjnych, Nauk o Wychowaniu i Pedagogicznych Uczelni Wyższych w Polsce, WHUS 25-26. 06. 2015, Uniwersytet Szczeciński;
 • XVIII Zjazd Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej „Prawda i profesjonalizm w edukacji akademickiej”, Międzyzdroje 17-19.05.2009;
 • Międzynarodowa Konferencja „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania”, 20. 05. 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Lublin

Udział w konferencjach i spotkaniach naukowych – referaty:

 • The Contemplative University, Alone Together Again. An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, 17-18.09.2020 (online).
 • Solitude as unappreciated pedagogical value in the world of massive distraction w ramach English Debates in Human and Social Sciences, Uniwersytet Szczeciński, 29.10.2019
 • Kiedy wychowanie staje się manipulacją? Wyzwania i potrzeby rodzicielstwa zastępczego. Konferencja organizowana przez MOPR w Szczecinie oraz Katedrę Pedagogiki Społecznej US; Uniwersytet Szczeciński, 07.06.2019
 • Solitude, the uncommunicable and the uncommunicated in education, (razem z: Julian Stern), Alone Together, An International Pandisciplinary Symposium on Solitude in Community, York St John University, York, Wielka Brytania, 10-12.04.2019
 • Solitude as unappreciated pedagogical value in the world of massive distraction, XI. International Congress of Educational Research: Research, Innovation and Reform in Education”, Pedagogiczny Uniwersytet w Krakowie, 17-19.09.2018
 • Cisza a rozwój osoby, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samotność człowieka w
 • zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności”, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Barlinek
 • 10.11.2017
 • Nauczyciel – wychowawca XXI wieku, III Sympozjum Miłosierdzia „Wychowawca człowiekiem miłosierdzia”, Myślibórz 20.04.2017
 • Godność osoby w szpitalnej piżamie. Od subsystencji do szacunku, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Sprawności moralne w wychowaniu: mądrość i szacunek”, Uniwersytet Szczeciński 22.03.2017
 • (Samo)wychowanie przez- i do- samotności cierpienia, IX Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego nt. „Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki”, Białystok 21-13.09.2016
 • Ile punktów za etos? Bezinteresowność i powołanie jako wielcy nieobecni akademickich karier, Ogólnopolska konferencja „Szkoła Wyższa – (R)E-wolucje: Kariery akademickie”, Międzyzdroje 4-5.09.2014
 • Co Święty Mikołaj ma wspólnego z pytaniem skąd się biorą dzieci? Wychowanie a manipulacja, Konferencja „Nauczyciel i uczeń XXI wieku”, Uniwersytet Szczeciński, 04.06.2012
 • Między metafizyką a praktyką. Ontyczne podstawy pedagogiki personalistycznej, Seminarium Naukowe „Między filozofią wychowania a praktyką pedagogiczną” organizowane przez Katedrę Filozofii Wychowania KUL oraz Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 21.11.2011
 • Ocalić świętego Mikołaja? Spotkanie oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i koła naukowego doktorantów FRONT, Uniwersytet Szczeciński 14. 12. 2010
 • Prawda o sobie samym, XVIII Zjazd Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej „Prawda i profesjonalizm w edukacji akademickiej”, Międzyzdroje 17-19.05.2009
 • Horyzont osobowego spełnienia. Między samotnością i osamotnieniem osób starszych (perspektywa antropologiczno-psychologiczno-etyczna), Konferencja „Młodość i starość. Integracja pokoleń”, Uniwersytet Szczeciński 16-17.06.2008
 • Aksjologia wychowania wg śp. prof. Wojciecha Chudego, Międzynarodowa Konferencja „O personalistyczny wymiar filozofii wychowania”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 20. 05. 2008
 • Współbrzmienie osobowych zdolności zjednoczenia i samotności a proces wychowawczy, Międzynarodowa konferencja „Antropologia i antropologiczne podstawy w pedagogice ogólnej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski 12-14.06.2007
 • Antropologie filozoficzne różnych epok jako źródło niejednorodności pojęcia humanizmu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja humanistyczna – wyzwanie i rzeczywistość”, Międzyzdroje 14-15 IX 2000

Nagroda za osiągnięcia naukowe:

 • Nagroda Rektora US indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe – 14.10.2021
 • Nagroda Rektora US indywidualna II stopnia za osiągnięcia naukowe – 14.10.2017

Granty:

 • 2010 r. – GRANT Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (38 Konkurs): Projekt badawczy własny Dialektyka samotności i wspólnotowości bytu osobowego – konsekwencje pedagogiczne (kierownik projektu)

Współpraca międzynarodowa: 

Międzynarodowe Towarzystwa Badawcze:

Towarzystwo patronuje publikacjom (np. The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence and Loneliness), organizuje światowe konferencje z cyklu Alone Together oraz światowe seminaria poświęcone różnym aspektom samotności:

 • 28.10.2021: Lonely as a crowd: solitude in schools and the inner family (with reference to Internal Family Systems), dr Helen Lees, UK/Włochy (seminarium online)
 • 28.01.2021: Loneliness and hope during childhood and adolescence: Personal and interpersonal perspectives: prof. Malka Margalit & dr Eyal Rosenstreich z Peres Academic Center, Tel Aviv University (seminarium online)
 • 22.04.2021: Children and Silence: dr Richard E. Cleveland,  Georgia Southern University, USA (seminarium online).
 • 09.07.2021: Solitude: Encounter, Communion and Revealing in Shepherd and Thoreau: prof. Amanda Fulford, Edge Hill University, UK (seminarium online)

Wykłady na zaproszenie zagranicznych uczelni wyższych 

 • 02.2018 Wykład na zaproszenie York St. John University (York, Wielka Brytania) Solitude and community as an educational challenge and as a route to personal fulfilment: a study in education, religion and children’s rights;
 • maj/czerwiec 2016 Wykład monograficzny w wymiarze 12 godzin dydaktycznych pt. Wychowanie do prawdy w miłości i umieraniu. Elementy etyki pedagogicznej na zaproszenie Instytutu Św. Tomasza z Akwinu w Kijowie, Ukraina;

Staże i wizyty badawcze: York St. John University, York, Wielka Brytania

 • 10.2019-12.10.2019 wizyta badawcza
 • 04.2019-16.04.2019 organizacja konferencji Alone Together
 • 09.2018-29.09.2018 ERASMUS + Staff Mobility for Training; wizyta studyjna (szkoleniowa)
 • 02.2018 – 02.03.2018 wizyta badawcza
 • 02.2018 – 21.02.2018 ERASMUS + Staff Mobility for Training; wizyta studyjna (szkoleniowa)

Udział w zespołach projektowych / projektach:

 • „Uniwersytet 2.0. – Strefa Kariery” Udział w 60 godz. kursie języka angielskiego dla wykładowców (47/IKJ/2022)
 • “Uniwersytet 2.0. – Strefa Kariery” (prowadzenie warsztatu dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych US: Etyka komunikacji, 4 godziny, 06.06.2021)
 • Członkini zespołu projektowego: program MNiSW: „Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych” 2019
 • “Kultura – Edukacja – Kompetencje” nr projektu POWR.03.01.00-00-KN17/18 (zajęcia dydaktyczne: 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021.2022))
 • “Uniwersytet 2.0. – Strefa Kariery” nr POWR.03.05.00-00-z064/17 (prowadzenie warsztatu dla studentów Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych US: Etyka komunikacji, 4 godziny, 14.07.2019)
 • Członkini zespołu projektowego: I Konkurs MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 2018
 • FilozofUS” nr POWR.03.01.00-00-EF31/15 (15 godzin etyki w roku szkolnym 2017/2018: Liceum Katolickie i IX Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie)

“Celem projektu FilozofUS jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych i argumentacyjnych młodzieży szkolnej. Na warsztatach edukacji filozoficznej prowadzonych przez pracowników WHUS uczniowie rozwijają swoje zdolności analityczne, oratorskie I związane z krytycznym myśleniem”. 

 • Członkini Wydziałowego Zespołu Projektowego: współtworzenie projektu Humanistycznego Uniwersytetu Kulturalnego (Atelier Kultury Wypoczynku) integrującego działania Wydziału Humanistycznego US na rzecz kultury, 2015

Działania na rzecz Instytutu i Studentów:

 • 06.04.2022 „Nie wolno tak się złościć” Jak szanować dziecko i jego emocje. Wykład otwarty, Dzień Otwarty US
 • 2019/2020 Koordynator English Debates in Human and Social Sciences

Debaty prowadzone w języku angielskim, w czasie których pracownicy Instytutu oraz goście prezentują swoje badania i teksty naukowe, następnie poddawane pod dyskusję. Celem spotkań jest wzajemne poznanie zainteresowań badawczych pracowników, zapoznanie z nimi studentów, jak również trening kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego akademickiego.

 • 2014-2019 oraz 2022 Współorganizacja absolutorium kierunków pedagogicznych i filmów/koncertów – niespodzianek od wykładowców dla absolwentów
 • 2011-2016 Koordynator ds. Promocji Instytutu Pedagogiki

Działania na rzecz zewnętrznych podmiotów:

 • 2016  Wojewódzki zespół ekspertów ds. realizacji ustawy Sejmu RP „O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”.